MATTEUSEVANGELIET

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

kapitel 28

Jesu uppståndelse

1 Tidigt söndag morgon efter sabbaten gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se till graven. 2 Och det hände att ett kraftigt jordskalv inträffade, för en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade undan stenen och satte sig på den. 3 Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. 4 Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. 5 Ängeln sa till kvinnorna: ˮVar inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. 6 Han är inte här, han har uppstått, så som han sa. Kom och se platsen där han låg. 7 Och skynda iväg och säg till hans lärjungar: ’Han har stått upp från de döda. Lyssna, han går före er till Galileen, där ska ni få se honom.’ Detta är nu sagt.ˮ

8 De skyndade sig från graven under fruktan och stor glädje, och sprang för att berätta för hans lärjungar. 9 Plötsligt kom Jesus emot dem och hälsade dem. De gick fram och tog om hans fötter och tillbad honom. 10 Då sa Jesus till dem: ˮVar inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig.ˮ

Vaktstyrkans rapport

11 Medan kvinnorna var på väg kom några ur vaktstyrkan in i staden och underrättade översteprästerna om allt som hade hänt. 12 Dessa samlades med de äldste och höll råd. Sedan gav de soldaterna en stor summa pengar 13 och sa: ˮSäg att hans lärjungar kom under natten och stal honom medan ni sov. 14 Och om ståthållaren får höra detta ska vi övertyga honom så att ni kan känna er lugna.ˮ 15 De tog emot pengarna och gjorde som de blivit tillsagda. Och detta rykte är än i dag spritt bland judarna.

Missionsbefallningen

16 De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 Och när de såg honom tillbad de honom. Men andra tvivlade. 18 Då trädde Jesus fram och talade till dem. Han sa: ˮJag har fått all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, 20 lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och kom ihåg, jag är med er alla dagar intill tidsålderns slut.ˮ

Föregående     Nästa

28:1den andra Maria, sannolikt Jakob och Josefs mor (27:61, 56).

28:1. ”på söndagen.” Alternativ översättning: den första veckodagen.

28:2-4. Det som här beskrivs inträffade innan kvinnorna kom fram till graven. Vakterna (v. 4), översteprästernas tempelvakter. blev som döda (v. 4), vilket möjligen betyder att de svimmade.

28:6han har uppstått, så som han sa, 12:40, 16:21, 17:9, 23, 20:19, 26:32.

28:9. Det var många kvinnor som hade följt Jesus och som hade blivit kvar vid Jesu kors tills han dog (27:55). Möjligen var det bl.a. därför som det var kvinnor – varav den ena (Maria Magdalena) hade befriats från sju demoner – som fick vara bland de första att möta den uppståndne Kristus. Se även kommentar till v. 10. tillbad honom, (även v. 17) Jesus motsatte sig inte det (i motsats till änglar, Upp 19:10, 22:8-9) eftersom han är jämlik med Gud.

28:10. Gå och säg, kvinnor erkändes inte som vittnen i judisk domstol, ingen skulle därför av sig själv då komma på tanken att låta kvinnor vara vittnen till Jesu uppståndelse. Detta utgör därför ett av flera tecken på händelsens autenticitet. Se även kommentar till Luk 24:9-10. mina bröder, den uppståndne använder en förtrolig term om sina apostlar (jfr Hebr 2:11-12). Alternativt avses Jesu verkliga bröder, som skulle komma till tro (Apg 1:14), efter att ha tvivlat på honom (Joh 7:5).

28:11staden, Jerusalem. allt som hade hänt, det är oklart hur mycket vakterna såg och kunde berätta. Det är bara Matteus som återger händelsen med vakterna.

28:12-13. Trots att översteprästerna nu hade fått tillförlitliga vittnesmål från ”neutrala” vittnen om övernaturliga händelser så är man förhärdade i otro och väljer att dela ut mutor och sprida lögn. Och lögnen uttrycker desperation och förvirring, för hur skulle soldaterna kunna redogöra för vad som hade hänt om de sov? en stor summa pengarSäg att, de religiösa ledarna begick flera lagbrott, se 2 Mos 20:16, 23:8.

28:14ståthållaren, Pontius Pilatus. ska vi övertyga honom, romerska vakter som somnat på sin post eller misslyckats med sitt bevakningsuppdrag avrättades ofta. Därför lovade översteprästerna att övertyga ståthållaren, dvs ljuga även för honom, så att vakterna skulle kunna känna sig lugna.

28:16begav sig till det berg i Galileen, okänt vilket, möjligen berget Arbel vid Galileiska sjön, eller berget Tabor som ligger omkring 10 mil norr om Jerusalem.

28:17Men andra tvivlade. Möjligen menas att några av apostlarna, innan Jesus hade börjat tala (v. 18-20), tvivlade på om det verkligen var Jesus.

28:18har fått, av Gud Fadern. all makt, endast den som är jämlik med Gud kan ha all makt. i himlen och på jorden, dvs i hela universum.

28:19gör alla folk till lärjungar, jfr profetiorna i Jes 42:6, 49:6, 60:3. Se även Luk 24:47, Apg 1:8 med kommentarer. döp dem, efter att människor blivit lärjungar ska de låta sig döpas. Tro och dop hör ihop. Se även Apg 2:38 med kommentar. i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, Treenigheten är närvarande vid dopet. De är tre och samtidigt ett (”namn” står i singular). Om Treenigheten, se även kommentar till 2 Kor 13:13.

28:20hålla allt vad jag befallt er, dvs allt det som Jesus undervisat om och allt vad Kristus genom Anden skulle komma att undervisa apostlarna om (Joh 14:26, 16:12-14). Allt detta blev sedan samlat i det vi kallar Nya Testamentet. jag är med er, (jfr 1:23) med sin Ande är Kristus närvarande överallt där hans lärjungar då som nu verkar för Guds rikes utbredning. intill tidsålderns slut, då Kristus återkommer och denna värld ska försvinna (24:35).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt