MATTEUSEVANGELIET

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

kapitel 24

Templets förstörelse förutsägs

1 När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram och uppmärksammade honom på tempelbyggnaderna. 2 Men han sa: ˮNi ser allt detta. Det jag säger till er är sant: Här ska inte lämnas sten på sten utan allt ska brytas ner.ˮ

Tecken på tidsålderns slut

3 När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom gick de fram och frågade: ˮSäg oss när detta ska ske? Och vad blir tecknet på din ankomst och den här tidsålderns slut?ˮ 4 Jesus svarade: ˮSe till att ingen vilseleder er. 5 För många ska komma i mitt namn och påstå att de är Kristus, och ska leda många vilse. 6 Ni kommer att få höra om krig och rykten om krig. Men bli inte skrämda, för detta måste hända, men det är inte slutet. 7 Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på olika platser. 8 Men allt detta är bara början på födslovåndorna.

9 Då ska man utlämna er till att plågas och dödas. Och ni ska bli hatade av alla folk på grund av mitt namn. 10 Och då ska många komma på fall och förråda varandra och hata varandra. 11 Många falska profeter ska träda fram och vilseleda många. 12 Och eftersom laglösheten breder ut sig ska kärleken kallna hos de flesta. 13 Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma.

En stor nöd

15 När ni ser ʼförödelsens vidrighetʼ som profeten Daniel talar om stå på helig plats – förstå detta den som läser – 16 då ska de som är i Judeen fly till bergen. 17 Den som är på taket ska inte gå ner och hämta något från sitt hus, 18 och den som är på åkern ska inte återvända för att hämta sin mantel. 19 Det blir hemskt för dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. 21 För då ska det bli en stor nöd vars like inte har inträffat sedan världens begynnelse och aldrig mer ska inträffa. 22 Och om inte de dagarna förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer de dagarna att förkortas.

23 Om någon då säger till er: ʼHär är Kristus,ʼ eller: ʼDär är han,ʼ så tro det inte. 24 För falska kristusgestalter och falska profeter ska träda fram och utföra stora tecken och under för att om möjligt vilseleda även de utvalda. 25 Kom ihåg, jag har sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: ʼHan är i öknen,ʼ så gå inte dit, eller: ʼHan är i de inre rummen,ʼ så tro det inte. 27 För liksom blixten kommer från öster och syns i väster, så ska Människosonens ankomst vara. 28 Gamarna samlas vid liket.

Människosonens ankomst

29 Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen mista sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter skakas. 30 Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig. De ska se Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt trumpetljud ska han sända ut sina änglar som ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från varje plats under himlen.

Jämförelse med fikonträdet

32 Lär av en jämförelse med fikonträdet. Så fort kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren nalkas. 33 Likaså ska ni veta när ni ser detta hända att han är nära, utanför dörren. 34 Det jag säger till er är sant: Detta släkte ska inte försvinna förrän allt det här sker. 35 Himmel och jord ska försvinna, men mina ord ska aldrig försvinna.

Ingen vet dagen eller timmen

36 Men angående den dagen eller timmen vet ingen, inte ens himlens änglar eller Sonen, förutom Fadern ensam. 37 För som det var i Noas dagar, så ska det vara vid Människosonens ankomst. 38 Som under dagarna före floden – folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de begrep inget förrän floden kom och svepte bort alla – så ska det bli vid Människosonens ankomst. 40 Då ska två män vara ute på åkern, en tas med och en lämnas kvar. 41 Två kvinnor ska mala på en handkvarn, en tas med och en lämnas kvar.

42 Var därför vaksamma, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 43 Men det förstår ni att om husbonden visste när på natten tjuven kom skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. 44 Var därför också ni beredda, för Människosonen kommer i en timme då ni inte väntar det.

En god och en ond slav

45 Vem är alltså en trogen och förståndig slav som av sin herre blivit satt över sitt husfolk för att ge dem mat i rätt tid? 46 Salig är den slaven om hans herre finner honom göra så när han kommer. 47 Det jag säger till er är sant: Han ska låta honom förvalta allt han äger. 48 Men om slaven är ond och tänker: ʼMin herre dröjer,ʼ 49 och börjar slå de andra slavarna och äter och dricker med de berusade, 50 då ska hans herre komma en oväntad dag och en överraskande timme. 51 Han ska hugga honom i bitar och låta honom få sin plats bland hycklare. Där ska man gråta och våndas.

Föregående     Nästa

.matt24

”För som det var i Noas dagar, så ska det vara vid Människosonens ankomst.”

24:1-2. Jesus visste att Rom genom Titus cirka 40 år senare, dvs 70 e.Kr. skulle lägga Jerusalem med dess väldiga tempel i ruiner. Enligt den judisk-romerska historikern Josefus dödades under belägringen 1100000 (de flesta judar) i Jerusalem och närmare 100000 fördes bort i fångenskap. Jesu profetia om Jerusalems förstöring gick i uppfyllelse, och det utgör ett gudomligt förebud på att också Jesu profetior om världshistoriens slut kommer att gå i uppfyllelse. Att Gud genom Rom förstörde templet vill också säga att templet med allt vad de stod för har gått i fullbordan i och genom Jesu Kristi försoningsdöd.

24:3Olivberget, låg alldeles intill Jerusalem på östra sidan. Lärjungarna ställer två frågor. Den ena frågan gäller det som Jesus nyss talat om, dvs Jerusalems förstöring. Den andra frågan handlar om världshistoriens slut. Det mesta av kapitel 24 och 25 utgör svar på dessa två frågor, men Jesu undervisning i texterna om dessa två händelser är inte alltid tydligt avgränsade. Samtidigt kan Jerusalems ödeläggelse år 70 e.Kr. ses som en lokal mikrohändelse av kommande globala makrohändelser som sker vid tidsålderns slut och Jesu återkomst.

24:4-5. Det allra viktigaste som Jesus ser anledning att ta upp när det gäller ändens tid är den ständiga faran att bli vilseledd. Det kommer alltid att finnas falska eller förvirrade människor som gör messianska anspråk.

24:6-8. Vad som här nämns kommer alltid att karaktärisera tiden fram till Jesu ankomst. detta måste hända (v. 6), ytterst på grund av människosläktets synd och ondska, vilket frambringar straffdomar eftersom Gud är rättfärdig. krigsvält och jordbävningar (v. 6-7), uttryck för Guds vrede, jfr Ps 18:8, Jes 2:19, 21, 5:25, 13:13, 24:5-6, 29:6, Jer 14:12, 21:6-7, Hes 14:21, Upp 6, 8, 16. detta är bara början (v. 8), sannolikt menas att omfattningen och intensiteten av de olika straffdomarna kommer att öka ju närmare världshistoriens slut vi kommer. födslovåndorna (v. 8), en bild ofta använd i GT, Jes 21:3, 26:17, 42:14, Jer 22:23, 30:6, Mika 4:9-10.

24:9Då ska man överlämna er till att plågas och dödas, vilket började redan med den första generationen kristna (Apg 8:1). Paulus (2 Kor 11:23-26), Stefanos (Apg 7:57-60) och Jakob (Apg 12:1-2) är exempel på enskilda individer. Och ni ska bli hatade av alla på grund av mitt namn, världens människor och demonerna hatar Gud och hans lagar. Det är ett hat som alltid kommer att riktas mot Jesu lärjungar som inte tillhör denna värld, jfr Joh 15:18-21, 17:14, Upp 12:12-17.

24:10. Avfall från tron och därefter förräderi och hat ska känneteckna den sista tiden. Det började med Judas Isakariot (Matt 26:48-49). Demas är ett annat exempel (2 Tim 4:10).

24:11. Inte bara yttre hot (v. 9) utan även inre hot ska utgöra tecken. Och dessa falska profeter och lärare ska inte utgöra undantag utan ska överflöda, vara många. Jfr Apg 20:30, 1 Joh 2:18-19, 4:1-6, 1 Tim 4:1, 2 Petr 2:1-2, Judas v. 3-4, Upp 2:14-15, 20.

24:12eftersom laglösheten breder ut sig, ju mer samhället fjärmar sig från Guds lagar och bud, desto mer kommer kärlekslösheten att breda ut sig. kärleken kallna hos de flesta, avser den gudlösa världen (Rom 1:22, 2 Tim 3:3), men kan också avse troende (Upp 2:4, 3:15-16). Orden gäller både kärleken till Gud och nästan (Matt 22:36-40). Se särskilt 1 Kor 13 med kommentarer för vad kärlek är enligt Gud. Samt 1 Joh 3:11-23.

24:13den som håller ut, det kristna livet handlar även om uthållighet, dvs att hålla fast vid tron, kärleken och hoppet när hat, förföljelse, trakasserier, synd, frestelser och ondska pressar på (jfr 13:20-22). ska bli frälst, frälsningen är en realitet här och nu i Kristus, men når sin fullkomning i himlen. Om frälsning, se även kommentarer till Rom 5:10, Ef 2:8.

24:15’förödelsens vidrighet’ som profeten Daniel talar om, Dan 9:27, 11:31, 12:11. Avser ursprungligen det hedniska altare som Antiochos IV Epifanes uppförde i Jerusalems tempel år 168 f.Kr. En andra uppfyllelse av profetordet är Jerusalems förstörelse år 70 e.Kr. (Luk 21:20). Om en tredje uppfyllelse kan vi läsa i 2 Thess 2:3-4, 1 Joh 2:18, Upp 13:14. den som läser, profeten Daniels bok.

24:16-20. Det var många kristna som flydde från Judeen kort före Jerusalems fall. eller på sabbaten (v. 20), då det skulle försvåra flykten eftersom bl.a. städernas portar då hölls stängda och de även annars skulle ha svårt att få hjälp av befolkningen.

24:21-22. Verserna syftar sannolikt både på Jerusalems belägring och förstörelse, och på tiden vid världshistoriens slut. för de utvaldas skull (v. 22), se kommentar till Ef 1:4.

24:23-27. Efter Kristi uppståndelse och himmelsfärd befinner sig Kristus i himlen hos sin Fader. Hans ankomst kommer inte att ske inför några få utvalda, utan den sker synligt och uppenbart för alla människor som då lever på jorden. stora tecken och under (v. 24), det ligger starkt i människans natur att fascineras och lockas av det övernaturliga. Mörka krafter vet detta och använder sådant för att dra människor bort från Kristus och Guds ord (2 Thess 2:9, Upp 13:13).

24:28. På samma sätt som det är självklart att gamar cirklar över ett kadaver och att detta blir synligt för alla, så är poängen i detta bildspråk att Kristi ankomst dels kommer att vara självklar och dels kommer att vara uppenbar för alla. Bilden kan också förstås så att liket är den stora nöden (v. 21) med lidande och död, och att gamarna är falska kristusgestalter och falska profeter (v. 4-5, 11, 23-26) som utnyttjar den förvirring och nöd som råder. Slutligen kan symboliken även avse domen över de andligt döda.

24:29-31. I samband med Kristi ankomst kommer ovanliga tecken att ske i himlen och rymden som kommer att både synas och höras. Det uttrycker Guds dom och vrede, jfr Jes 13:9-13, 34:4-5, Hes 32:7-8, Joel 2:10-11, 30-31, Amos 8:9-10. med stor makt och härlighet (v. 30), i motsats till då Jesus första gången kom i ringhet och ödmjukhet (Luk 2:15-16, Fil 2:7-8). trumpetljud, anspelar möjligen på Jes 27:13.

24:30. Dan 7:13.

24:34släkte, sannolikt avses den generation som levde då Jesus talade detta. Eller möjligen avser ordet människosläktet som sådant. förrän allt det här sker, sannolikt det som rör Jerusalems fall. Eller möjligen både det som rör Jerusalems fall och det som ska inträffa vid tidsålderns slut.

24:35Himmel och jord ska försvinna, jfr 2 Petr 3:10, 12. mina ord ska aldrig försvinna, vilket betyder att Jesus gör sina ord lika sanna och gudomliga som Guds ord i Gamla Testamentet, jfr Ps 119:89, Jes 40:8.

24:36den dagen, Kristi ankomst. vet ingen, inte ensSonen, dvs under den tid Jesus var på jorden (Fil 2:6-7). Exakta tidsscheman som rör Kristi ankomst är fruktlösa och skadliga.

24:37-39under dagarna före floden (v. 38), enligt en tolkning av bl.a. 1 Mos 6:3 tog det 120 år från det att Gud beslöt att floden skulle komma över jorden till dess den slutligen kom – plötsligt och överraskande.

24:40-41en tas med, (jfr ”samla hans utvalda” v. 31) möjligen åsyftas detsamma som undervisas om i 1 Thess 4:17.

24:42-44. Alla Jesu lärjungar under varje generation har anledning att alltid vara vaksamma (v. 42) och beredda (v. 44). Om vi inte får uppleva den specifika dag i historien då Kristus kommer tillbaka, så kommer vi ändå att få uppleva hans ”ankomst” till oss den dag vi dör (Luk 23:43, 2 Kor 5:8, Fil 1:23), vilket kan ske när som helst. Båda händelserna innebär lika verkliga möten med Kristus.

24:45-51. För den som godhjärtat och troget arbetar i de uppgifter han fått av Herren väntar belöning. För den som är ond och likgiltig inför Kristi ankomst och lever ett våldsamt och festande liv väntar helvetet. En sådan har bara varit kristen till namnet.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt