MATTEUSEVANGELIET

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

 kapitel 6

Undervisning om hur man ger gåvor

1 Men se till att inte utöva er rättfärdighet i människornas åsyn. Då väntar ingen lön hos er Fader i himlen. 2 När du ger till behövande ska du inte trumpeta ut det. Så gör hycklarna i synagogorna och på gatorna för att vinna människornas bifall. Det jag säger till er är sant: De har fått ut sin lön. 3 Nej, när du ger till behövande, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, 4 så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din Fader som ser i det fördolda belöna dig.

Undervisning om hur man ber

5 När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att bli sedda av människorna. Det jag säger till er är sant: De har fått ut sin lön. 6 Nej, när du ber, gå in i ditt rum och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då ska din Fader som ser i det fördolda belöna dig. 7 Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hednafolken, som tror att de ska bli bönhörda för att de är mångordiga. 8 Var inte som de, för er Fader vet vad ni behöver innan ni ber till honom. 9 Så ska ni be:

Herrens bön

Vår Fader i himlen.

Låt ditt namn hållas heligt.

10 Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.

11 Ge oss i dag vårt dagliga bröd.

12 Förlåt oss våra skulder, liksom vi förlåtit dem som står i skuld till oss.

13 Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde.

14 För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske Fader förlåta även er. 15 Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er Fader förlåta er era överträdelser.

Undervisning om hur man fastar

16 När ni fastar ska ni inte se dystra ut likt hycklarna. De ovårdar sina ansikten för att människorna ska se att de fastar. Det jag säger till er är sant: De har fått ut sin lön. 17 Nej, när du fastar ska du smörja ditt huvud och tvätta ditt ansikte 18 så att människorna inte ser att du fastar, utan endast din Fader som är i det fördolda. Då ska din Fader som ser i det fördolda belöna dig.

Samla skatter i himlen

19 Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. 20 Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21 För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Kroppens ljus

22 Ögat är kroppens lykta. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. 23 Men är ditt öga fördärvat, då är hela din kropp full av mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret.

Gud och mammon

24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Bekymra er inte

25 Därför säger jag er: Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni ska ha på er. Är inte livet mer än maten, och kroppen mer än kläderna? 26 Se på himlens fåglar. De varken sår, skördar eller samlar i lador. Ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? 27 Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda meter till sin livslängd? 28 Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens blommor, hur de växer. De varken arbetar eller spinner. 29 Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin härlighet var klädd som en av dem. 30 Och om Gud ger sådana kläder åt gräset som står i dag, och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er. Er tro är liten. 31 Var därför inte bekymrade. Fråga inte: ʼVad ska vi äta?ʼ ʼVad ska vi dricka?ʼ ʼVad ska vi ta på oss?ʼ 32 Allt sådant intresserar hednafolken, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. 33 Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni även få allt det andra. 34 Bekymra er alltså inte för morgondagen, den ska själv bära sitt bekymmer. Varje dag har nog av sin egen plåga.

Föregående     Nästa


.matt6

”Ge oss i dag vårt dagliga bröd.”

6:1-4. Jesus talar inte här om vikten av att ge gåvor. Det tas för givet. Här undervisar Jesus om hur man ger gåvor. Det handlar om att inneha en ödmjuk attityd och inte låta någon annan än Gud veta om att man ger. Man ska även ge på ett sådant sätt att man själv knappt är medveten om att man ger, för att undvika självgodhet.

6:5-6. Jesus fortsätter på samma tema som i de föregående fyra verserna. Jesus talar inte här om vikten av att be, utan han talar om hur man ska be. Det utgör en frestelse att visa upp sin fromhet inför omvärlden och för sitt eget hjärta och så låta egenrättfärdigheten slå rot i hjärtat. Istället uppmanas vi att ödmjukt osynliggöra oss för människorna när vi ber, vilket är ett beteende som gläder Gud. Jfr Jesu exempel, 14:23, Mark 1:35, Luk 6:12, 9:18.

6:7-8. Jesus förbjuder inte här långa böner. Han förbjuder tanklösa och mekaniska böner utan att hjärtat är med.

6:9Vår Fader i himlen. Gud är också överallt på jorden (Apg 17:28), men i himlen är hans tron och dit går de troendes alla böner (Upp 8:3-4). Att Gud är vår ”Fader” (Joh 1:12, Gal 4:6) innebär att vi som är hans barn (Joh 1:12, Rom 8:15) kan ha en personlig relation med honom (1 Joh 1:3, 3:24). Låt ditt namn hållas heligt. Det sker när vi undviker att synda (Jer 34:15-16, Amos 2:7), vördar och tillber Gud och inte missbrukar hans namn (2 Mos 20:7). Därtill hålls Guds namn heligt genom alla de rättfärdiga handlingar och domar som Gud utför på jorden.

6:10Låt ditt rike komma. Det sker när människor tar emot Kristus i sina hjärtan, när församlingen lever i rättfärdighet, när människor underordnar sig Guds bud, när himmelriket bryter fram i makt och härlighet vid Jesu ankomst. Se även kommentarer till Matt 3:2, Luk 17:20-21, Joh 18:36. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Det sker när Guds Ord utbreder sig och tas emot, och när Guds förutbestämda plan förverkligas överallt på jorden, och slutligen när Guds vilja till fullkomning synliggörs på den nya himlen och den nya jorden.

6:11Ge oss i dag vårt dagliga bröd. Här avses i vid mening allt vad kroppen behöver (mat, kläder, hem) för att må bra. Det är inte en bön om överflöd eller ens välstånd, utan om att få det nödvändiga, jfr 1 Tim 6:6-8 med kommentarer. Det har också en andlig betydelse och anspelar på det dagliga mannat i öknen (2 Mos 16), vilket i NT får sin uppfyllelse i Jesus Kristus, Joh 6:33-35.

6:11. ”dagliga bröd.” Alternativ översättning: bröd för morgondagen.

6:12Förlåt oss våra skulder, jfr 1 Joh 1:9. liksom vi förlåtit dem som står i skuld till oss. Här avses andlig och moralisk skuld. Den som villigt förlåter sin nästa oavsett vad den har sagt eller gjort kan alltid räkna med Guds förlåtelse. Se även v. 14-15 med kommentar.

6:13Och för oss inte in i frestelse, Gud själv frestar ingen (Jak 1:13), men vi frestas av vår egen fallna natur (Rom 7:14-24, Jak 1:14) och av mörkrets makter (1 Kor 7:5, 1 Thess 3:5). Gud har lovat att hjälpa oss i våra frestelser, 1 Kor 10:13. utan fräls oss från den onde, lever vi i Kristus tillhör vi inte längre mörkret (Kol 1:13). Men så länge vi är på jorden befinner vi oss i krig mot ondskans makter (Ef 6:10-18, 1 Petr 5:8-9) samtidigt som vi förtröstar på Guds beskydd (Joh 17:5, 1 Joh 5:18).

6:14-15. I relationen med vår nästa har förlåtelsen en avgörande betydelse. Den inverkar även på vår relation med Gud. Den som vägrar förlåta sin nästa har aldrig i hjärtat förstått Guds förlåtelse. Om förlåtelse, se även kommentarer till 18:21-22, 28-35.

6:16-18. Detta är nu tredje gången som Jesus inskärper att fromma gärningar (gåvogivande v. 1-4, bön v. 5-6, fasta v. 16-18) måste ske i det fördolda så att det blir osynligt för andra människor. När ni fastar, orden låter oss förstå att Jesus tog för givet att hans lärjungar skulle fasta (jfr Apg 13:2, 14:23, 2 Kor 11:27). Att under en tid avstå från föda gör oss mer öppna och mottagliga för den andliga världen och dess krafter och möjligheter. Se även kommentarer till 9:14-15, Luk 18:9-14.

6:19-21Samla er skatter i himlen, gör vi bland annat genom att i Kristus leva så som påbjuds i Bergspredikan. hjärta, vår inre människa – tanken, viljan och känslorna.

6:22-23Men är ditt öga fördärvat, utifrån den omgivande kontexten (v. 19-21, 24) så handlar det möjligen om att inte förmå se faran och bedrägligheten bakom materialism och rikedom.

6:24Gud och mammon, framställs som två slavägare, vi kan bara tjäna en av dem. Jesus varnade ofta för pengar och rikedom, se kommentarer till Luk 12:15-21 och 1 Tim 6:9-10.

6:26. Även himlens fåglar får del av Guds omsorg trots att de inte har samma värde som människan. värda mycket mer, se kommentar till 10:31.

6:27. Här är underförstått att människans livslängd är bestämd. Gud har bestämt våra dagars antal redan innan vi föddes (Ps 139:16).

6:28. Att även ängens blommor får del av Guds omsorg vittnar för oss om Guds godhet. Allt i naturen undervisar om Gud, jfr Ps 19:2, 50:6, Rom 1:20 med kommentar.

6:33Guds rike och hans rättfärdighet, får vi del av genom tron på Jesus Kristus redan här på jorden (Rom 3:21-22), och i fullkomlighet i himlen (Kol 3:1).

6:34Varje dag har tillräckligt av sin egen plåga. Trots Guds dagliga omsorg v. 25-33, så bjuder jordelivet samtidigt på otaliga plågor av alla de slag; oro, depressioner, sjukdomar, trakasserier, förföljelser, frestelser, synden och Satan. Livet är i det stora hela förgängligt och tomhet, jfr Predikarens bok i GT.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt