MATTEUSEVANGELIET

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

kapitel 7

Flisan och bjälken

1 Döm inte, så blir ni inte dömda. 2 För utifrån den dom ni fäller ska ni bli dömda, och utifrån det mått ni mäter ska det mätas upp åt er. 3 Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? 4 Eller hur kan du säga till din broder: ʼLåt mig ta bort flisan ur ditt öga,ʼ du som har en bjälke i ditt eget öga? 5 Du hycklare! Ta först bort bjälken ur ditt eget öga, då kan du se klart och ta ut flisan ur din broders öga.

6 Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De stampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er.

Be, sök, knacka

7 Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Knacka, och dörren ska öppnas för er. 8 För den som ber ska få, och den som söker ska finna, och för den som knackar ska dörren öppnas. 9 Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd, 10 eller en orm när han ber om fisk? 11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.

Den gyllene regeln

12 Därför, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna.

Den trånga porten

13 Gå in genom den trånga porten, för den port är vid och den väg är bekväm som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. 14 Men den port är trång och den väg är besvärlig som leder till livet, och det är få som finner den.

Ett träd och dess frukt

15 Akta er för de falska profeterna som kommer till er i fårakläder men invärtes är rovlystna vargar. 16 På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje bra träd bra frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett bra träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära bra frukt. 19 Ett träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. 20 Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.

21 Inte alla som säger till mig ʼHerre, Herreʼ ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många ska säga till mig på den dagen: ʼHerre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och i ditt namn kastat ut demoner och i ditt namn gjort många kraftgärningar?ʼ 23 Men då ska jag säga dem som det är: ʼJag har aldrig känt er. Försvinn härifrån, ni laglösa!ʼ

De två husgrunderna

24 Den som därför lyssnar på dessa mina ord och lever efter dem liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, floderna kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Men det rasade inte eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som lyssnar på dessa mina ord och inte lever efter dem liknar en oförståndig man som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, floderna kom och vindarna blåste och störtade mot det huset. Och det rasade, och raset blev stort.ˮ

28 När Jesus hade avslutat detta tal var folket förundrat över hans undervisning, 29 för han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda.

Föregående     Nästa

7:1-5Döm inte, avser inte lagliga domstolar. Orden riktas främst till ”hycklare” (v. 5) som har en fördömande attityd gentemot sina trossyskon och som är oförmögna att se sin egen synd. Orden ska därför inte ses som ett absolut förbud, utan mer som en allmän princip (se även Rom 14 med kommentarer). Den som har rätt attityd och väl känner sina egna brister och svagheter kan ödmjukt förmana och tillrättavisa, se t.ex. 18:15-17, Luk 3:19, 17:3, 1 Kor 5:3-5, 12, 1 Thess 2:11, 5:14, 2 Thess 3:14-15, 1 Tim 1:3, 5:20, 6:17, 2 Tim 4:2, Tit 1:13, 2:15.

7:6hundarna, se kommentar till Fil 3:2. svinen, orena djur enligt GT (3 Mos 11:7). det heliga era pärlor, avser det dyrbara evangeliet som vi inte ska truga på människor som hånar och är fientliga mot detsamma (Apg 13:44-51, 18:5-6, 18:17-28).

7:11ni som är onda, detta karaktäriserar en mänsklighet under syndens välde (Rom 3:10-18), vilket ändå inte utesluter förmåga till goda handlingar. det som är gott, avser framför allt den Helige Ande (Luk 11:13).

7:12. En moralisk regel som går att finna inom flera religioner och filosofier.

7:13-14. Två gånger upprepas att porten till livet är trång. Den är svår både att hitta och ta sig igenom. Och tar man sig väl igenom ska man finna att vägen dessutom är besvärlig (jfr 1 Petr 4:18). få som finner den, jfr 22:14, Joh 3:19, 6:66. Samtidigt blir det till sist ”många” i himmelriket, se 8:11, Upp 7:9.

7:15-20. Med frukt avses både deras handlingar och deras budskap. Om någon har ett till synes fläckfritt liv men förkunnar falska läror så är denne en falsk profet. Och om någon förkunnar i enlighet med läran men lever sorglöst i synd så är denne en falsk profet.

7:21-23Herre, Herre (v. 21), att avge en hög och rätt bekännelse till Kristus betyder ingenting om inte hjärtat är med. Även demoner kan avge korrekta kristusbekännelser (Mark 5:7). Profetior, demonutdrivning och kraftgärningar (jfr 1 Kor 13:1-3) är utan värde om dem som avses inte samtidigt lever efter vår himmelske Faders vilja (v. 21). Och Faderns vilja avser det som Gud har uppenbarat i Skriften. den dagen (v. 22), Domens dag (Luk 10:12, 2 Thess 1:7-10). De är laglösa (v. 23) eftersom de inte har rättat sig efter de bud och läror som finns i Bibeln.

7:24-27. Jesus avslutar Bergspredikan med dessa ord. Nu ställs alla som lyssnat (5:1-2) inför ett val. Det går till sist alltid väl för dem som följer Guds Ord och som grundar sitt liv på klippan, dvs på Kristus (1 Kor 10:4) och på trons bekännelse (se kommentar till Matt 16:18). De som bara likgiltigt lyssnar är sådana som till sist går under av stormen. Stormen är här sannolikt en bild av Guds vredes dom (jfr Ps 1:4-5, Hes 13:10-16).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt