MATTEUSEVANGELIET

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

kapitel 13

Liknelsen om såningsmannen

1 Samma dag gick Jesus ut från huset och satte sig vid sjön. 2 Det samlades då så mycket folk omkring honom att han steg i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. 3 Och han talade till dem i många liknelser. Han sa: ˮDet hände sig att en såningsman gick ut för att så. 4 Och när han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp dem. 5 En del föll på stenig mark där de inte hade mycket jord, och de kom snabbt upp eftersom jordlagret var tunt. 6 Men när solen steg förbrändes de och vissnade eftersom de inte hade någon rot. 7 En del föll bland törnen, och törnena växte upp och kvävde dem. 8 Men en del föll i den goda jorden och bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. 9 Lyssna, du som har öron.ˮ

Liknelsernas syfte

10 Lärjungarna kom då fram och frågade honom: ˮVarför talar du till dem i liknelser?ˮ 11 Han svarade: ˮNi har fått gåvan att veta himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. 12 Åt den som har ska ges, och det i överflöd. Men från den som inte har ska tas även det han har. 13 Därför talar jag till dem i liknelser, för de ser utan att se, och lyssnar utan att lyssna eller förstå. 14 På dem uppfylls Jesajas profetia: Ni ska lyssna och lyssna men ingenting förstå, ni ska se och se men ingenting uppfatta. 15 För detta folks hjärta har blivit defekt. De lyssnar illa med sina öron och de sluter sina ögon. Så sker för att de inte ska se med ögonen, lyssna med öronen och förstå med hjärtat och vända om och bli botade av mig. 16 Men saliga är era ögon, för de ser, och era öron, för de lyssnar. 17 Det jag säger till er är sant: Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte höra det.

Liknelsen om sådden förklarad

18 Lyssna då till betydelsen av liknelsen om såningsmannen. 19 När någon lyssnar till ordet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. 20 Sådden på stenig mark är den som lyssnar till ordet och genast tar emot det med glädje, 21 men han har ingen rot i sig utan håller ut en kort tid. Och när han möter lidande eller förföljelse på grund av ordet kommer han genast på fall. 22 Sådden bland törnen är den som lyssnar till ordet, men världsliga omsorger och försåtlig rikedom kväver ordet, och frukten uteblir. 23 Men sådden i den goda jorden är den som lyssnar till ordet och förstår. Han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.ˮ

Liknelsen om ogräset bland vetet

24 Han framställde en annan liknelse för dem: ˮHimmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov kom hans fiende och sådde ogräs bland vetet och gick sedan därifrån. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax visade sig också ogräset. 27 Då gick slavarna till sin husbonde och sa: ʼHerre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit?ʼ 28 Han svarade: ʼEn fiende har gjort det.ʼ Slavarna frågade honom: ʼVill du att vi ska gå och samla ihop det?ʼ 29 ʼNej,ʼ svarade han, ʼom ni rensar bort ogräset kan ni samtidigt rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen till att brännas. Men vetet ska ni samla in i min ladaʼ.ˮ

Liknelserna om senapskornet och surdegen

31 Han framställde en annan liknelse för dem: ˮHimmelriket är likt ett senapskorn som en man tog och sådde i sin åker. 32 Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla kryddväxter. Det blir ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.ˮ

33 Han gav dem en annan liknelse: ˮHimmelriket är likt en surdeg som en kvinna blandar med tre mått mjöl tills allt blir syrat.ˮ

Liknelser och profetia

34 Allt detta talade Jesus till folket i liknelser, och utan liknelser talade han inte till dem. 35 Så skulle uppfyllas det som var sagt genom profeten: Jag vill öppna min mun för liknelser. Jag vill uppenbara vad som varit dolt sedan världens skapelse.

Liknelsen om ogräset förklaras

36 Därefter lämnade Jesus folkskaran och gick in i huset. Hans lärjungar kom fram till honom och sa: ˮFörklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.ˮ 37 Han svarade: ˮDen som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är dem som tillhör riket. Ogräset är dem som tillhör den onde, 39 och fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns i eld ska det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen ska sända sina änglar och de ska samla och föra bort alla ur hans rike som förleder och lever i laglöshet, 42 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och våndas. 43 Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin Faders rike. Lyssna, du som har öron.

Tre liknelser

44 Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern.

45 Himmelriket är även likt en köpman som söker efter vackra pärlor. 46 När han funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.

47 Himmelriket är vidare likt ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. 48 När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och sorterar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. 49 Så ska det vara vid tidsålderns slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga 50 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och våndas.

Nytt och gammalt

51 Har ni förstått allt detta?ˮ De svarade honom: ˮJa.ˮ 52 Då sa han till dem: ˮDärför är varje lärare i Skriften som blivit tränad för himmelriket lik en husbonde som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt.ˮ

Jesus föraktas i Nasaret

53 När Jesus hade avslutat dessa liknelser lämnade han platsen. 54 Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga. De blev alldeles häpna och sa: ˮVarifrån kommer hans visdom och dessa kraftgärningar? 55 Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria, och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? 56 Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då fått allt detta?ˮ 57 Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem: ˮEn profet är föraktad endast i sin hemstad och i sin egen familj.ˮ 58 Och han gjorde inte många kraftgärningar där på grund av deras otro.

Föregående     Nästa

.matt13

”Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga.”

13:1Samma dag, detta noteras eftersom de liknelser Jesus nu ska berätta har samband med det som nyss inträffat (kap 12). sjön, Galileiska sjön.

13:3en såningsman, avser först och främst Jesus, därefter alla Jesu lärjungar som sprider himmelrikets evangelium.

13:10-16. Jesu liknelser har två helt olika syften. Dels ska hans lärjungar få fördjupad kunskap om himmelrikets hemligheter. Och dels ska de som vägrar tro sjunka allt djupare i okunskap och blindhet. Att Jesus talar i liknelser innebär därför både välsignelse och dom samtidigt. Att liknelserna blir till dom beror på att det otroende folkets hjärta har blivit defekt (v. 15).

13:14-15. Jes 6:9.

13:17längtade efter, jfr 1 Petr 1:10-12. fick inte, eftersom de dog innan Kristus kom till jorden som människa.

13:19ordet om riket, se 3:2 och Joh 18:36 med kommentarer. den onde, djävulen utnyttjar människors andliga okunskap.

13:20-21. Den initiala glädjen i tron har inget värde om där inte samtidigt finns en inre styrka och fasthet när lidande eller förföljelse (v. 21) möter. En sådan människa kommer att vika av från den smala vägen. Texter i NT om risken att avfalla, se kommentar till Hebr 2:1.

13:22världsliga omsorger och försåtlig rikedom, de som suktar efter sådant kommer inte att bära någon frukt i sina liv (jfr 2 Tim 4:10, 1 Tim 6:8-10).

13:23sådden i den goda jorden, avser kristna som följer evangeliet och Guds ord. bär frukt, jfr Joh 15:1-5.

13:24En annan liknelse, som förklaras av Jesus i v. 36-43.

13:25då folket sov kom hans fiende, avser djävulen (v. 39) som ofta verkar i det fördolda.

13:30Låt båda växa tillsammans, i enlighet med Guds vilja och plan ska både Guds barn och den ondes barn leva tillsammans på jorden fram till domens dag.

13:32Det är minst av alla frön, bland samtiden vad avser kryddväxter. större, det kunde bli cirka 3 meter högt. Riket var som ringarna på vattnet och utbredde sig snabbt (Apg 1:8). I dag finns Riket utbrett över hela jorden, och i himlen ska dess storhet en dag uppenbaras och fullbordas, Upp 7:9. himlens fåglar, symboliserar möjligen hednafolken (jfr Hes 31:1-13, Dan 4:9).

13:33Himmelriket, är hela tiden aktivt i världen, men verkar på ett osynligt och stilla sätt. Det påverkar oavbrutet hela världen.

13:35Jag vill uppenbara vad som varit dolt sedan världens skapelse. Asafs ord i Ps 78:2 får sin slutliga uppfyllelse i Jesu Kristi mun. Jesu ord avslöjar för världen himmelrikets natur, det som fram till då varit en hemlighet hos Gud.

13:35. Ps 78:2.

13:36Förklara för oss, villighet att lära och förstå är ett kännetecken på en Jesu lärjunge, jfr v. 23.

13:38. Det finns bara två slags människor på jorden, Guds barn och djävulens barn (1 Joh 3:10). Antingen drivs man av Guds Ande (Rom 8:9, 1 Kor 2:12) eller av ondskans ande (Ef 2:2, Kol 1:13). Se även 12:30 och Apg 26:18 med kommentarer.

13:39Skördetiden är tidsålderns slut, vilket innebär att Domedagen har kommit.

13:41förleder och lever i laglöshet, två kännetecken för djävulens barn. I tal och undervisning bedrar de och vilseför, och deras handlingar präglas av brott mot Guds Ord och hans bud (jfr 7:15-23). Sådana människor kommer alltid att finnas även mitt ibland Guds folk, v. 30, 2 Petr 2:1, 1 Joh 2:19, Judas v. 4.

13:42den brinnande ugnen, en bild på helvetet och eldsjön. Se kommentar till 5:22.

13:43lysa som solen, jfr Dan 12:3.

13:44-46. Liknelserna handlar om hängivenhet och villighet att offra det man har för att vinna något oändligt dyrbart – himmelriket.

13:47-50. Jesus upprepar (jfr v. 38, 40-42) att det en dag ska ske en separation av människosläktet och att det finns ett plågans helvete. Jesu budskap är svart och vitt, det finns onda (v. 49) och det finns rättfärdiga (v. 49). Jfr 25:31-46.

13:51. Versen bekräftar att Jesu lärjungar tillhör den utvalda skara som ”förstår” och som ”bär frukt”, jfr v. 23.

13:52som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt, sannolikt menar Jesus att hans lärjungar ska hålla fast vid Skriften, dvs Gamla Testamentet (jfr 5:19, Rom 15:4, 2 Tim 3:16 med kommentarer), och samtidigt lära ut det nya som Jesus har undervisat om, dvs det som vi i dag har i Nya Testamentet (Joh 14:26). Jesu lärjungar uppmanas förkunna både lag och evangelium.

13:54hemstad, Nasaret. visdomkraftgärningar, Jesus verkade i både ord och handlingar.

13:55-56snickarens, det grekiska ordet kan även åsyfta någon som arbetade med sten. Jakob, se kommentar till Jak 1:1. Judas, skrev senare Judasbrevet. De övriga bröderna är okända. alla hans systrar, med andra ord var de minst tre. Jesu ”bröder” och ”systrar” är sannolikt Marias och Josefs barn, dvs Jesu yngre halvsyskon eftersom Josef inte hade någon del i Jesu tillblivelse. En eller flera av hans ”bröder” och ”systrar” kan möjligen ha varit barn från ett tidigare äktenskap från Josefs sida. Se även 1:25 och Luk 2:7 med kommentarer.

13:55. ”snickarens.” Alternativ översättning: hantverkarens. Eller: byggarens.

13:57profet, Jesus identifierar sig med GT:s profeter som även de överlag blev föraktade och avvisade. Inte bara invånarna i Nasaret tvivlade på Jesus Kristus, från början tvivlade även Jesu bröder på honom (Mark 3:21, Joh 7:5).14:1. tetrarken, tetrark var en romersk titel för en härskare över ett område, en sådan kunde ibland även kallas kung (v. 9). Herodes, Antipas regerade över Galileen och Pereen 4 f.Kr – 39 e.Kr. och var en av flera söner till Herodes den store. Jesus kallade honom ”den räven” (Luk 13:32).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt