MATTEUSEVANGELIET

Introduktion

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

Kapitel 1

Jesu Kristi släkttavla

1 Det här är släkttavlan för Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son: 2 Abraham var far till Isak, Isak var far till Jakob, Jakob var far till Juda och hans bröder. 3 Juda var far till Peres och Sera, och Tamar var deras mor. Peres var far till Hesron, Hesron var far till Ram, 4 Ram var far till Amminadab, Amminadab var far till Nahshon, Nahshon var far till Salmon, 5 Salmon var far till Boas, och Rahab var hans mor. Boas var far till Obed, vars mor var Rut, Obed var far till Jishaj, 6 och Jishaj var far till David, kungen.

David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru. 7 Salomo var far till Rehabeam, Rehabeam var far till Abia, Abia var far till Asa, 8 Asa var far till Joshafat, Joshafat var far till Joram, Joram var far till Ussia, 9 Ussia var far till Jotam, Jotam var far till Ahas, Ahas var far till Hiskia, 10 Hiskia var far till Manasse, Manasse var far till Amon, Amon var far till Josia, 11 och Josia var far till Jojakin och hans bröder, vid den tid då folket bortfördes till Babylon.

12 Efter att folket hade blivit bortfört till Babylon, blev Jojakin far till Shealtiel, Shealtiel far till Serubbabel, 13 Serubbabel far till Abihud, Abihud far till Eljakim, Eljakim far till Asor, 14 Asor far till Sadok, Sadok far till Akim, Akim far till Eliud, 15 Eliud far till Eleasar, Eleasar far till Mattan, Mattan far till Jakob, 16 och Jakob far till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.

17 Därmed blir det tillsammans fjorton släktled från Abraham till David, fjorton led från David till fångenskapen i Babylon och fjorton led från fångenskapen i Babylon till Kristus.

Jesu Kristi födelse

18 Så här gick det till vid Jesu Kristi födelse: Maria, hans mor, var trolovad med Josef. Men innan de var tillsammans visade det sig att hon var med barn genom den helige Ande. 19 Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra vanära över henne. Han beslöt att i hemlighet skilja sig från henne. 20 Men när han tänkte på det hände sig att en Herrens ängel uppenbarade sig för honom i en dröm och sa: ˮJosef, Davids son, räds inte att ta till dig din hustru Maria, för barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. 21 Hon ska föda en son som du ska ge namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.ˮ 22 Allt detta hände för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: 23 Lyssna, jungfrun ska bli med barn och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel, som betyder ʼGud är med oss.ʼ 24 När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. 25 Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus.

Nästa

Författare: Enligt lång tradition skatteindrivaren (10:3) Matteus (9:9), en av Jesu tolv apostlar, som även kallades ”Levi, Alfaios son” (Mark 2:14, Luk 5:27). Brevets datering: Omkring år 60 e.Kr. Introduktion.

1:1Davids son, en Messiansk titel (2 Sam 7:12-16, Ps 89:4-5, Jes 9:6-7, Jer 23:5-6, Hes 34:23-24). Jesus härstammade från Kung Davids ätt (v. 16) varifrån Messias förväntades komma. Abraham, israeliternas fader och den i vilken alla folk på jorden skulle välsignas (1 Mos 12:3). Denna välsignelse förverkligas i Jesus Kristus.

1:3Tamar, sonhustru till Juda. Hon framställs inte helt fördelaktigt i 1 Mos 38.

1:5Rahab, en icke-judisk prostituerad kvinna som hjälpte israeliterna (Jos 2).

1:6Urias hustru, Batseba med vilken kung David begick otukt (2 Sam 11).

1:10Manasse, kung i Juda rike som regerade ondskefullt och som därför väckte Guds vrede (2 Kung 21).

1:11vid den tid, avser särskilt år 587 f.Kr. då Babylon besegrade och förstörde Jerusalem och bortförde många judar i fångenskap.

1:16Josef, var inte biologisk far till Jesus utan hans styvfar, därför står det inte att Josef var ”far till” Jesus. Se även kommentar till Luk 1:35. Kristus, grekisk översättning av hebreiskans Messias, som betyder ”den smorde”. Kungar, präster och profeter kunde ibland smörjas med olja när de invigdes i sin tjänst för Gud (2 Mos 28:41, 3 Mos 16:32, 1 Sam 24:7, 2 Sam 5:1-3, 1 Kung 19:16). Kristus är Kung (Joh 18:36-37, Upp 17:14), Präst (Hebr 2:17, 3:1), Profet (Matt 13:57, Luk 24:19), och blev smord av Anden, Luk 4:18.

1:17Abraham, levde omkring år 2000 f.Kr. David, levde omkring år 1000 f.Kr. fångenskapen i Babylon, 586 f.Kr.

1:18Maria, omnämns även i v. 16, 20, 2:11, (13-14), (12:46), 13:55, Mark (3:31), 6:3, Luk 1:27, 30, 34, 38-39, 41, 46, 56, 2:5, 16, 19, 34, (41-51), (8:19), (Joh 2:3-5, 6:42, 19:25-27), Apg 1:14, (Gal 4:4). Läs mer: En bok om Maria. Att vara trolovad innebar att man kunde sägas vara man och hustru (v. 20). Trolovning var legalt bindande och kunde bara upplösas genom skilsmässa. Flickor trolovades vid omkring 13 års ålder. Otrohet under trolovningstiden skulle enligt Guds lag straffas med döden (5 Mos 22:23-25). Trolovade levde inte tillsammans och ingen sexuell relation fick förekomma innan äktenskapet stadfästes genom en offentlig ceremoni (vanligen ca 1 år efter trolovningen) då mannen tog med sig bruden hem. Josef, omnämns även i v. 16, 19-20, 24, 2:13, 19, (13:55), (Mark 6:3), Luk 1:27, 2:4, 16, (41-51), 3:23, 4:22, Joh 1:45, 6:42. med barn genom den helige Ande, se kommentar till Luk 1:35.

1:19rättfärdig, visar på Josefs vilja att följa Guds lag (5 Mos 6:25). ville inte dra vanära över henne, visar på Josefs barmhärtighet och godhet (jfr Jak 2:12-13). i hemlighet, eftersom han inte ville ställa henne inför rätta och få henne straffad, se kommentar till v. 18.

1:20i en dröm, en formulering som förekommer vid fem tillfällen i de två första kapitlen (2:12, 13, 19, 22). din hustru (även v. 24), att Maria var trolovad (v. 18) innebar i princip att hon redan var hustru.

1:21Jesus, grekiska för det hebreiska Joshua som betyder ”Jahve är frälsning”. sitt folk, avser de utvalda bland judarna som skulle komma att tro på Jesus, men indirekt även de utvalda bland alla hednafolk (Joh 10:16). frälsa sitt folk från deras synder, något som Gamla Testamentet (GT) hade utlovat, Jes 53:5-6, 11, Jer 31:34, Hes 36:29, 33, Dan 9:24, Sak 13:1. Löftet har ett innehåll som är något helt annat än dåtidens messiasförväntningar som handlade om befrielse från yttre förtryck.

1:22uppfyllas, uttrycket förekommer vid tolv tillfällen i detta evangelium (2:15, 23, 3:15, 4:14, 5:17, 8:17, 12:17, 13:14, 35, 21:4, 27:9).

1:23. Jes 7:14.

1:23Lyssna, grekiskans idou, som är vanligt förekommande i NT, har som uppgift att väcka läsarens uppmärksamhet för något av särskild vikt. jungfru, grekiskans parthenos motsvarar det hebreiska ordet almah som betecknar en ung orörd kvinna. Gud är med oss, vilket särskilt uppenbarades på korset (jfr 2 Kor 5:19).

1:25rörde henne inte förrän hon hade fött en son, vilket underförstått sannolikt betyder att de därefter hade sexuellt umgänge. Se även 13:55-56 med kommentar.

Nästa


© Ragnar Blomfelt