MATTEUSEVANGELIET

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

kapitel 10

De tolv Apostlarna

1 Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem auktoritet att kasta ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. 2 Detta är namnen på de tolv apostlarna: Först Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas, vidare Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, 3 Filippos och Bartolomaios, Tomas och skatteindrivaren Matteus, Jakob, Alfaios son, och Taddaios, 4 Simon seloten och Judas Iskariot, han som förrådde Jesus.

Jesus sänder ut de tolv Apostlarna

5 Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: ˮUndvik hednafolkens område och gå inte in i någon samarisk stad. 6 Gå istället till de förlorade fåren av Israels folk. 7 Och där ni går fram ska ni förkunna att himmelriket är nära. 8 Bota sjuka, res de döda, gör leprasjuka rena och kasta ut demoner. Ni har fått för intet, ge för intet. 9 Ta inte med guld, silver eller koppar i era bälten, 10 ingen väska för färden, inte dubbla långskjortor, inte sandaler eller stav. För arbetaren är värd sin mat. 11 När ni kommer in i en stad eller by, ta reda på vem som är värdig och stanna där tills ni fortsätter. 12 Och när ni träder in i ett hus, så hälsa det. 13 Om huset är värdigt ska friden komma över det. Men om det inte är värdigt ska friden återvända till er. 14 Och då någon inte välkomnar er eller lyssnar till era ord, lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. 15 Det jag säger till er är sant: För Sodoms och Gomorras land ska det på domens dag bli lindrigare än för den staden.

Kommande förföljelser

16 Lyssna, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. 17 Akta er för människorna, för de ska utlämna er till domstolar och prygla er i sina synagogor. 18 Och ni kommer att föras inför ståthållare och kungar på grund av mig, som vittnen inför dem och hednafolken. 19 Men när man utlämnar er ska ni inte oroa er för hur eller vad ni ska tala. Det ska ges åt er i just den stunden. 20 Och då är det inte ni som talar utan er Faders Ande som talar genom er. 21 Broder ska utlämna broder till att dödas, och en far sitt barn, och barn ska trotsa sina föräldrar och döda dem. 22 Och ni ska bli hatade av alla på grund av mitt namn. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. 23 När man förföljer er i en stad, fly till nästa. Det jag säger till er är sant: Ni hinner inte till alla Israels städer förrän Människosonen kommer.

24 En elev är inte förmer än sin lärare, inte heller en slav sin herre. 25 Det är nog för eleven att han får det som sin lärare, och att slaven får det som sin herre. Har man kallat husbonden för djävulen, desto mer ska man kalla hans husfolk så.

Frukta Gud

26 Så var inte rädda för dem, för inget är dolt som inte ska uppenbaras och inget är hemligt som inte ska bli känt. 27 Vad jag säger er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken. 28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället Honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. 29 Säljs inte två sparvar för några småmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Fader. 30 På er är till och med varje hårstrå på huvudet räknat. 31 Var alltså inte rädda, ni är mer värda än många sparvar.

Att bekänna Jesus

32 Var och en som bekänner mig inför människorna ska även jag kännas vid inför min Fader i himlen. 33 Men den som förnekar mig inför människorna ska även jag förneka inför min Fader i himlen.

Inte fred utan svärd

34 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. 35 Jag har kommit för att ställa en son mot sin far, en dotter mot sin mor och en sonhustru mot sin svärmor. 36 Och en man får sitt eget husfolk till fiender. 37 Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. 38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. 39 Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull ska finna det.

Lön

40 Den som välkomnar er välkomnar mig, och den som välkomnar mig välkomnar honom som har sänt mig. 41 Den som välkomnar en profet för att han är en profet ska få en profets lön. Och den som välkomnar en rättfärdig man för att han är en rättfärdig man ska få en rättfärdig mans lön. 42 Och den som ger en bägare kallt vatten att dricka till en av dessa små därför att det är en lärjunge – det jag säger till er är sant: Han går inte miste om sin lön.ˮ

Föregående     Nästa

10:1-4. Här möter oss ett första svar på Jesu uppmaning i 9:38 om arbetare till skörden. Jesus valde tolv män, vilket sannolikt kan betraktas symboliskt för Israels tolv stammar. Guds utvalda folk i det nya förbundet fick sin början genom apostlarna. apostlarna, de tolv utgör en brokig samling män från olika sammanhang. Fyra var fiskare, en var skatteindrivare, en medlem i ett radikalt religiöst/politiskt parti, en var tjuv och förrädare, av de övriga fem vet vi mycket lite. Om apostel, se även kommentar till Rom 1:1. Petrus, apostlagruppens språkrör som alltid brukar nämnas först (Mark 3:16, Luk 6:14, Apg 1:13). Se även kommentarer till 16:18-19, 1 Petr 1:1. Andreas, omnämns även i 4:18, Mark 1:16, 29, 3:18, 13:3, Luk 6:14, Joh 1:40, 44, 6:8, 12:22, Apg 1:13. Jakob, Sebedaios son, omnämns även i 4:21, 17:1, Mark 1:19, 29, 3:17, 5:37, 9:2, 10:35, 41, 13:3, 14:33, Luk 5:10, 6:14, 8:51, 9:28, 54, (Joh 21:2), Apg 1:13, 12:2. Johannes, omnämns även i 4:21, 17:1, Mark 1:19, 29, 3:17, 5:37, 9:2, 38, 10:35, 41, 13:3, 14:33, Luk 5:10, 6:14, 8:51, 9:28, 49, 54, 22:8, (Joh 21:2), Apg 1:13, 3:1, 3-4, 11, 4:13, 19, 8:14, 12:2, Gal 2:9, Upp 1:1, 4, 9, 22:8. Jakob och Johannes var fiskare. Om Johannes, se även inledningskommentar till Johannes evangelium. Filippos, omnämns även i Mark 3:18, Joh 1:43-46, 48, 6:5, 7, 12:21-22, 14:8-9, Apg 1:13. Bartolomaios, omnämns även i Mark 3:18, Luk 6:14, Apg 1:13. Sannolikt är han densamme som Natanael (Joh 1:45-49, 21:2). Tomas, omnämns även i Mark 3:18, Luk 6:15, Joh 11:16, 14:5, 20:24, 26-28, 21:2, Apg 1:13. Matteus, omnämns även i 9:9, Mark 3:18, Luk 6:15, Apg 1:13. Han är densamme som Levi (Mark 2:14, Luk 5:27). Se även inledningskommentar till detta evangelium. Jakob, Alfaios son, omnämns även i Mark 3:18, Luk 6:15, Apg 1:13. Taddaios, omnämns även i Mark 3:18. Sannolikt är han densamme som Judas, Jakobs son (Luk 6:16, Apg 1:13), samt Judas i Joh 14:22. Simon seloten, en revolutionär, omnämns även i Mark 3:18, Luk 6:15, Apg 1:13. Judas Iskariot, Iskariot syftar sannolikt på den plats där han var ifrån, dvs Kerioth, en stad i södra Judeen. Han omnämns även i 26:14, 25, 47, 27:3, Mark 3:19, 14:10, 43, Luk 6:16, 22:3, 47-48, Joh 6:71, 12:4, 13:2, 26, 29, 18:2-3, 5, Apg 1:16, 25. Trots att Jesus hade en betydligt mer öppen och välkomnande attityd till kvinnor än vad som var vanligt den tiden, och trots att Jesus ofta bröt mot traditionella uppfattningar och seder, så valde han inte någon kvinna till apostel.

10:5Undvik, apostlarna skulle i början inte verka bland hednafolken utan endast i Galileen och bland judarna som bodde där (orsaken ges bl.a. i Rom 9:4-5). Efter Jesu uppståndelse utvidgades missionsuppdraget till att gälla hela världen, Matt 28:19, Apg 1:8. samarisk stad, samarier var ättlingar till de israeliter som blev kvar i Samarien efter den assyriska erövringen omkring år 700 f.Kr. De kom att beblandas med hednafolk, 2 Kung 17:24. Endast de fem Moseböckerna utgjorde för dem helig skrift och platsen för deras gudstjänst var Gerizimberget (Joh 4:20). Judar och samarier kom i allmänhet inte väl överens. Från Samarien skulle folk komma till tro, Joh 4:39-42, Apg 8:14.

10:6. Apostlarna skulle som Herrens representanter vara herdar för de förlorade fåren.

10:7-8. Apostlarnas undergörande verksamhet skulle konkret manifestera och stadfästa deras budskap om att himmelriket var närvarande och frambrytande.

10:7. ”är nära.” Alternativ översättning: har kommit.

10:10inte sandaler eller stav, dvs inte mer än ett par sandaler och en stav (jfr Mark 6:8-9). arbetaren är värd sin mat, den som är utsänd av Herren ska kunna förvänta sig att få sitt uppehälle av dem han verkar ibland (jfr 1 Kor 9:14, 1 Tim 5:17-18).

10:14skaka av dammet från era fötter, så gjorde judarna ibland när de hade lämnat ett ”orent” hedniskt område. Här symboliserar det också en domshandling (jfr Luk 10:11, Apg 13:51).

10:15Sodoms och Gomorras land, omstörtades genom eld från Herren (1 Mos 19:24) för att där inte ens fanns tio rättfärdiga människor (1 Mos 18:32). Men de som förkastar Herrens utsända och deras budskap ska möta en hårdare dom på domens dag än invånarna i Sodom och Gomorra. För ju mer man har fått del av ljuset desto större blir det personliga ansvaret.

10:16som får in bland vargar, dvs som Guds barn in på djävulens domäner.

10:17-18. Apostlarna kommer att förföljas och plågas av både judar och hedningar. Här ges ingen romantiserad bild av missionsverksamhet. ståthållare och kungar, se t.ex. Apg 18:12, 23:24, 24:27, 25:23.

10:18. ”för dem.” Alternativ översättning: mot dem.

10:19-20. Apg 4:8-12 exemplifierar dessa verser.

10:21. Med Guds rikes inbrytande i världen kommer familjer att splittras. Mobbning, kränkning, trakassering, förföljelse, misshandel och mord kan bli konsekvensen när någon t.ex. lämnar en främmande religion eller sekulär åskådning och ansluter sig till den kristna tron. Se även v. 34-36 med kommentarer.

10:22alla, det grekiska ordet används här liksom på flera andra ställen i evangelierna för att uttrycka något allmänt och inte något absolut (jfr 3:5, Mark 1:5, Joh 21:25 med kommentarer). Det hat som världen visade mot Jesus Kristus kommer att riktas även mot Jesu efterföljare (jfr Joh 17:14, 1 Joh 3:13). Den som gör sig illusioner om ett behagligt liv som Kristi efterföljare kommer att bli besviken. Det handlar om att ”hålla ut”.

10:23förrän Människosonen kommer, oklart vad som åsyftas. Möjligen att Jesus lovar ansluta sig till apostlarnas mission efterhand, vilket skulle skänka tröst och uppmuntran i förföljelsetider.

10:24-25. Jesu lärjungar ska inte förvånas över att bli lögnaktigt förtalade och smutskastade. De kan inte förvänta sig en annan behandling än vad deras Herre fick utstå. djävulen, grekiska = beelsebul. Ordet kan möjligen härledas till hebreiskans Baal Sebub vilket betyder ”flugornas herre.” Jfr 2 Kung 1:2-3, 16.

10:25. ”djävulen.” Alternativ översättning: Beelsebul.

10:26-27. Det Jesus privat undervisat apostlarna om ska de när tiden är inne förkunna för alla människor. Apostlagärningarna visar hur detta börjar förverkligas.

10:28Frukta istället Honom, Gud. Jfr 2 Mos 14:31, 3 Mos 19:14, 32, 25:17, 36, Jos 4:24, Neh 5:15, Job 1:1, Ps 90:11, Ords 1:7, 8:13, 14:2, Pred 8:12-13, Jes 57:11, 59:18-19, Upp 14:7, 15:4. Se även Apg 5:11 med kommentar. helvetet, se kommentar till 5:22.

10:29utan er Fader, den Allsmäktige har full vetskap, kontroll och makt över det mest obetydliga i naturens värld. Hur mycket mer då över sina älskade barn. Se även Luk 12:6 med kommentar.

10:31Var alltså inte rädda, detta är tredje gången detta sägs (v. 26, 28). Vad än Gud låter ske med oss – om vi än mördas (v. 28) – så är vi inneslutna i Hans omsorg (jfr Rom 8:35-39). ni är mer värda, människovärdet kan endast existera eftersom det finns en Skapare. Utan Gud förlorar allting sitt värde och människan blir ingenting annat än värdelösa atomer. Det är endast Gud Skaparen och hans Son som kan tilldela något eller någon ett ”värde”, och här tilldelas det Jesu lärjungar.

10:33den som förnekar mig, här avses inte alla slags förnekelser (jfr Matt 26:33-35, 69-75), utan definitiva förnekelser utan ånger.

10:34-36. När någon blir en Kristi efterföljare så kan konsekvensen bli svärd (v. 34), dvs strider och konflikter inom familjen/släkten. Jesu egna anhöriga var från början emot honom (13:57, Mark 3:21, Joh 7:3-5). Se även kommentarer till v. 21-22. husfolk (v. 36), ordet avser familjen (som innefattade fler än dagens ”kärnfamilj”) och tjänstefolk.

10:35-36. Mika 7:6.

10:38. Att ta sitt kors innebär främst en beredskap att dö martyrdöden för att man är en Kristi lärjunge. Men det handlar också om acceptans av ett livslångt lidande i Jesu efterföljd (jfr Joh 16:33 med kommentar). och följer mig, den smärtsamma vägen till avrättningsplatsen. Korsfästelse var romarnas sätt att avrätta förbrytare.

10:39. Ett långt och angenämt liv här på jorden utan Kristus är ingenting värt i evighetens perspektiv. Ett kort och svårt liv här på jorden med Kristus är värt allt i evighetens perspektiv.

10:40-42Den som välkomnar er en profet en rättfärdig man en av dessa små. Här avses olika slags kristna, allt från betydande kristna som får stor uppmärksamhet till de som knappt märks. Men lön väntar i himlen oavsett vilka kristna det är som man hjälper och bistår. Inte ens den minsta välgärning undgår Guds ögon.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt