JOHANNESEVANGELIET

1   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21

kapitel 2

Bröllopet i Kana

1 Tre dagar senare hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. 2 Även Jesus och hans lärjungar hade blivit bjudna till bröllopet. 3 När vinet tog slut sa Jesu mor till honom: ˮDe har inget vin.ˮ 4 Jesus svarade: ˮKvinna, vad har jag med dig att göra? Min stund har ännu inte kommit.ˮ 5 Hans mor sa till tjänarna: ˮGör vad han än säger till er.ˮ

6 Nu stod där sex stenkrukor, avsedda för judarnas reningsritualer. De rymde omkring hundra liter var. 7 Jesus sa till tjänarna: ˮFyll krukorna med vatten,ˮ och de fyllde dem till brädden. 8 Sedan sa han: ˮÖs nu upp och bär in till värden.ˮ Och de gjorde så. 9 Då värden smakade på vattnet som hade blivit vin visste han inte varifrån det kom. Det visste däremot tjänarna som hade öst upp vattnet. Han kallade på brudgummen 10 och sa: ˮAlla människor ställer först fram det goda vinet, och det sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet tills nu.ˮ

11 Jesus utförde detta sitt första tecken i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. 12 Sedan gick han ner till Kafarnaum med sin mor och sina bröder och sina lärjungar. Där stannade de några dagar.

Jesus renar templet

13 Judarnas påsk närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. 14 I templet fick han se dem som sålde oxar och får och duvor, och dem som satt där och växlade pengar. 15 Då gjorde han en piska av rep och drev ut alla ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte deras bord. 16 Och till dem som sålde duvor sa han: ˮTa bort det här! Gör inte min Faders hus till en handelsplats.ˮ 17 Hans lärjungar kom då ihåg att det står skrivet: Iver för ditt hus ska förtära mig.

18 Judarna frågade honom: ˮVilket tecken kan du visa oss eftersom du gör så här?ˮ 19 Jesus svarade: ˮRiv ner detta tempel, och jag ska resa upp det på tre dagar.ˮ 20 Judarna sa: ˮI fyrtiosex år har man byggt på detta tempel, och du tänker resa upp det på tre dagar?ˮ 21 Men Jesus talade om sin kropps tempel. 22 När han hade stått upp från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på Skriften och ordet som Jesus hade talat.

Jesus vet vad som finns i människan

23 Medan Jesus var i Jerusalem under påskhögtiden var det många som trodde på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24 Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla 25 och inte behövde höra någon vittna om människan. För av sig själv visste han vad som fanns i människan.

Föregående     Nästa

.joh2

”Då gjorde han en piska av rep och drev ut alla ur templet …”

2:1Tre dagar senare, efter det som berättats i 1:43-51. Detta betyder två dagar därefter eftersom dagen efter en händelse räknades som den andra. Kana, avser sannolikt en by som låg omkring två mil väster om Galileiska sjön.

2:4Kvinna, vad har jag med dig att göra? Orden uttalas i början på hans offentliga verksamhet, och Jesus distanserar sig här från sin mor Maria som inte hade någon del i hans offentliga och förutbestämda uppdrag. I förhållande till Jesu messianska identitet och uppdrag är Maria som vilken kvinnlig lärjunge som helst. Min stund har ännu inte kommit. Ett uttryckssätt som ofta förekommer i evangeliet (jfr 7:6 ”tid,” 7:30 ”timme,” 8:20 ”timme,” 12:23, 27 ”stunden/stund”, 13:1 ”timmen,” 17:1 ”stunden”) och som främst åsyftar hans försoningsdöd, dvs orsaken till varför Jesus kom till jorden.

2:5. Maria uttrycker här en föredömlig tro på Jesu förmåga.

2:6för judarnas reningsritualer, se Mark 7:1-4.

2:9vin, ordet är det vanliga för jäst vin. Bibeln kan uttrycka sig positivt om vin (1 Mos 27:28, 5 Mos 7:13, 14:22-26, Dom 9:13, Ps 104:15, Ords 31:6, Pred 9:7, 10:19, Sak 10:7), men fördömer berusning och dryckenskap (Ords 20:1, 23:20-21, 29-35, Jes 5:11-12, 22, Luk 21:34, Rom 13:13, 1 Kor 6:10, Gal 5:21, Ef 5:18, 1 Tim 3:3). I Bibeln förbjuds förtäring av alkoholhaltiga drycker endast för präster som i gamla förbundet gick in i mötestältet (3 Mos 10:9) och för nasirer (4 Mos 6:1-4). Församlingsledare och församlingstjänare får dricka vin, men inte missbruka vin, 1 Tim 3:3, 8, Tit 1:7.

2:10det goda vinet, i GT nämns vinet i messianska texter, se t.ex. Jes 25:6, Joel 3:18, Amos 9:13. Se även Joh 15:1, Upp 19:7, 9.

2:12. Josef (Jesu ”far”) omnämns inte vilket möjligen kan innebära att han var separerad/skild eller död. Kafarnaum, låg nära tre mil från Kana. bröder, se Mark 6:3, samt kommentar till Matt 13:55-56.

2:13påsk, firades årligen till minne av att Israels folk frälstes från Guds vrede genom lammets blod och befriades från fångenskapen i Egypten, 2 Mos 12. (Jfr Joh 1:29 med kommentar.) Johannes nämner om tre tillfällen (möjligen fyra, 5:1) då påsk firades, 2:13, 6:4, 11:55. Jesus gick upp till Jerusalem, Matteus-, Markus- och Lukasevangeliet berättar om en liknande händelse i slutet av Jesu verksamhet, några år senare.

2:14oxar och får och duvor, att användas som offer i templet. växlade pengar, se kommentar till Matt 21:12-13.

2:15-16. Vi ser Jesu gudomliga helighet komma till uttryck i en rättfärdig akt av vrede.

2:17. Ps 69:10.

2:19. Jesus syftar på sin död och uppståndelse. Detta är första gången han talar om det, fast på ett gåtfullt sätt.

2:20I fyrtiosex år har man byggt, ca år 20 f.Kr. påbörjades tempelbygget och avslutades omkring år 64 e.Kr. Detta var alltså en restaurering, ombyggnad av ”det andra templet” som invigdes redan 516 f.Kr. Det första templet som byggdes av Salomo förstördes av Babyloniens kung år 586 f.Kr.

2:23-25många som trodde (v. 23), människors tro var grundad endast på tecken (v. 23) de såg, och av den anledningen anförtrodde han sig inte åt dem (v. 24). han kände alla (v. 24), jfr Jer 17:10, Upp 2:23. Kristus vet allt om alla. Allvetande är en gudomlig egenskap. av sig själv visste han vad som fanns i människan (v. 25), jfr Mark 7:21-23.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt