JOHANNESEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   16   17   18   19   20   21

kapitel 15

Jesus är den sanna vinstocken

1 Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vinodlaren. 2 Varje gren i mig som inte bär frukt beskär han, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. 3 Ni är redan rena genom ordet som jag har talat till er. 4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. 5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rikligt med frukt, för utan mig kan ni inte göra någonting. 6 Om någon inte förblir i mig blir han som grenen som kastas bort och torkar. Sådana grenar samlas ihop och kastas i elden och bränns upp. 7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. 8 Min Fader förhärligas när ni bär rikligt med frukt och så visar att ni är mina lärjungar.

9 Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Förbli i min kärlek. 10 Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek. 11 Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och er glädje bli fullkomlig. 12 Detta är mitt bud: Ni ska älska varandra så som jag älskat er. 13 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. 14 Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. 15 Jag kallar er inte längre slavar, för slaven vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för allt vad jag hört av min Fader har jag låtit er få veta. 16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå och bära frukt, bestående frukt. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 17 Det är för att ni ska älska varandra jag ger er dessa befallningar.

Världens hat

18 När världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig först. 19 Om ni var av världen skulle världen älska er som sina egna. Men eftersom ni inte är av världen, utan är utvalda av mig ur världen, så hatar världen er. 20 Kom ihåg vad jag sagt er: ʼSlaven är inte förmer än sin herre.ʼ Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de hållit mitt ord ska de också hålla ert. 21 Men allt detta kommer de att göra mot er på grund av mitt namn. För de känner inte honom som har sänt mig. 22 Om jag inte hade kommit och talat till dem skulle de vara utan synd. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. 23 Den som hatar mig hatar även min Fader. 24 Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, så skulle de vara utan synd. Men nu har de sett dem, och har hatat både mig och min Fader. 25 Men ordet skulle uppfyllas som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan anledning. 26 När Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. 27 Men även ni ska vittna, eftersom ni varit med mig från början.

Föregående     Nästa

15:1Jag är, se kommentar till 6:35. den sanna vinstocken, i motsats till Israel som var en orättfärdig vingård med falska vinstockar, Jes 5:1-7, Jer 2:21, 12:10-11, Hes 15. Jesus är därmed det sanna Israel.

15:2rensar han så att den bär mer frukt, jfr Hebr 12:5-11, 1 Petr 1:6-7.

15:5för utan mig kan ni inte göra någonting, dvs något som är genuint gott i Guds ögon (jfr Rom 7:18). Bildspråket i liknelsen vill betona den troendes beroende av Jesus för liv, tillväxt och fruktbärande.

15:6Om någon inte förblir i mig, avser avfall, jfr Hebr 2:1, 4:1, 11, 6:4-6, 10:39, 12:25.

15:7så be om vad ni vill och ni ska få det, att förbli i Kristus och hans ord och att bära rikligt med frukt (v. 8) får som resultat att bönen blir framgångsrik. Se även kommentar till Matt 21:22.

15:8rikligt med frukt, avser främst kärlekens frukt (v. 12, 17, 13:14-15, 34-35, 1 Kor 13). Se även Matt 7:15-20, 13:8, Rom 7:4, Gal 5:22-23, Ef 5:9, Fil 1:11, Kol 1:10, Hebr 13:15, Jak 3:18.

15:16jag har utvalt er, avser främst de tolv utvalda apostlarna, men indirekt även varje kristen (se kommentar till Ef 1:4). bära frukt, bestående frukt, avser här främst apostlarnas mission och evangelisation som skulle komma att leda till andra människors frälsning (jfr 17:18 med kommentar).

15:17. Att älska sina trossyskon handlar inte främst om känslor, utan om lydnad mot Jesu påbud. Om kärlek, se 13:1-17, Rom 12:9-21, 13:8-10, 1 Kor 13 med kommentarer.

15:18-25När världen hatar er (v. 18), världen, dvs den i synd fallna mänskligheten, har hatat Gud, hans ord och hans folk alltifrån Kains dagar (1 Mos 4:8, Joh 3:12). Det är ett hat som förblir till historiens slut (Matt 24:9). Det är delvis ett irrationellt hat (”utan anledning,” v. 25) som får näring av de andemakter som driver otrons människor (Ef 2:2). vad jag sagt er (v. 20), se 13:16. förfölja er (v. 20), jfr Apg 8:1-3, 12:1-4, 2 Tim 3:12.

15:25. Ps 35:19, 69:5.

15:26Hjälparen, se kommentar till 14:16. som utgår från Fadern, även Kristus utsänder Anden, 16:7, Apg 2:33.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt