JOHANNESEVANGELIET

1   2   3   4   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21

kapitel 5

En sjuk man vid en pool botas

1 Sedan inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. 2 Vid Fårporten i Jerusalem finns en pool som på hebreiska heter Betsata. Den har fem pelargångar, 3 och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. 5 Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. 6 Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk mycket länge, så frågade han: ˮVill du bli frisk?ˮ 7 Den sjuke svarade: ˮHerre, jag har ingen som hjälper mig ner i poolen när vattnet kommer i rörelse. Och försöker jag själv så hinner någon annan ner före mig.ˮ 8 Jesus sa: ˮRes dig upp, ta din bädd och gå.ˮ 9 Mannen blev omedelbart frisk och tog sin bädd och gick.

Men det var sabbat den dagen, 10 och judarna sa till mannen som hade blivit botad: ˮDet är sabbat, och det är inte tillåtet för dig att bära din bädd.ˮ 11 Han svarade: ˮDen som gjorde mig frisk sa åt mig att ta min bädd och gå.ˮ 12 De frågade: ˮVem var det som sa åt dig att du skulle ta din bädd och gå?ˮ 13 Men han som hade blivit botad visste inte vem det var, för Jesus hade dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. 14 Senare mötte Jesus honom på tempelplatsen och sa till honom: ˮDu har nu blivit frisk. Synda inte mer så att inte något värre drabbar dig.ˮ 15 Mannen gick då till judarna och sa att det var Jesus som hade gjort honom frisk. 16 Och därför började judarna förfölja Jesus, eftersom han gjorde sådant på en sabbat. 17 Men Jesus sa till dem: ˮMin Fader verkar ännu i denna stund. Även jag verkar.ˮ 18 Av den orsaken blev judarna ännu ivrigare att döda honom. För han bröt inte bara sabbaten utan kallade också Gud sin Fader och gjorde sig därmed jämlik Gud.

Vad Fadern gör, detsamma gör Sonen

19 Jesus sa till dem: ˮDet jag säger till er är verkligen sant: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. För det som Fadern gör, gör också Sonen. 20 Fadern älskar Sonen och visar honom allt det han själv gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni kommer att förundras. 21 För liksom Fadern reser upp de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vilka han vill. 22 Fadern dömer inte heller någon, utan har överlämnat hela domen åt Sonen, 23 för att alla ska ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern som har sänt honom.

24 Det jag säger till er är verkligen sant: Den som lyssnar till mitt ord och tror på honom som har sänt mig har evigt liv. Han kommer inte att bli fördömd utan har passerat från döden till livet. 25 Det jag säger till er är verkligen sant: Den stund kommer och är redan här, när de döda ska höra Guds Sons röst, och de som hör den ska leva. 26 För liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv. 27 Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är en Människoson. 28 Förvåna er inte över detta, för den timme kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst 29 och gå ut ur dem. De som gjort gott ska uppstå till liv och de som levt i ondska ska uppstå till fördömelse. 30 Jag kan inte göra något av mig själv. Jag dömer efter det jag hör, och min dom är rättvis. För jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.

De som vittnar om Jesus

31 Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte sant. 32 Det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. 33 Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. 34 Men jag godtar inte någon människas vittnesbörd, utan jag säger detta för att ni ska bli frälsta. 35 Han var den brinnande och skinande lyktan, men bara en kort tid ville ni glädja er i hans ljus. 36 Men jag har ett tyngre vittnesbörd än Johannes. För de gärningar som Fadern gett mig att fullborda, just de gärningar jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig. 37 Och Fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig. Ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt. 38 Och hans ord behåller ni inte i er, för ni tror inte på honom som han har sänt. 39 Studera Skrifterna, eftersom ni menar att ni i dem har evigt liv. De vittnar om mig. 40 Men ni vill inte komma till mig för att få liv. 41 Jag tar inte emot ära av människor. 42 Men jag känner er, ni har inte Guds kärlek i er. 43 Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig. Om någon kommer i sitt eget namn, då tar ni emot honom. 44 Hur ska ni kunna tro när ni tar emot ära från varandra och inte söker äran från den ende Guden? 45 Tro inte att jag ska anklaga er inför Fadern. Den som anklagar er är Mose, som ni har satt ert hopp till. 46 För om ni trodde Mose skulle ni tro på mig, eftersom det var om mig han skrev. 47 Men tror ni inte hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord?ˮ

Föregående     Nästa

5:1en av judarnas högtider, okänt vilken (påsken kan inte uteslutas).

5:2Fårporten, en öppning vid stadens norra mur.

5:2. ”Betsata.” Andra handskrifter: Betesda, och: Betsaida.

5:5trettioåtta år, samma antal år som Israels vandring i öknen varade, 5 Mos 2:14.

5:6visste, Jesus vet allt om människan (jfr 1:48, 2:25, 4:18).

5:7när vattnet kommer i rörelse, möjligen genom en källåder som på obestämda tider sprang fram och skapade rörelse i poolens vatten. Ett skeende som det gavs övernaturlig förklaring till (något som vissa otillförlitliga textvarianter till v. 4 ger uttryck för).

5:8-9. Händelsen visar att sjuka människor inte nödvändigtvis behöver ge uttryck för tro vare sig på Jesus som Messias eller undergörare, för att bli botade av honom. Kristus botar i full suveränitet och utifrån sin godhet och nåd. sabbat, varade från fredag kväll till lördag kväll och utgjorde ett av tio Guds budord, inget arbete fick då utföras (1 Mos 2:3, 2 Mos 20:8-11).

5:10det är inte tillåtet för dig att bära din bädd, enligt judisk tro. GT förbjuder i princip arbete på sabbaten (2 Mos 20:8-11, 31:12-17, Jer 17:21-22, Neh 13:15), men ger inga detaljerade föreskrifter.

5:13. Jesus drog sig undan eftersom den rätta tiden för att avslöja sin sanna identitet ännu inte var inne, och eftersom människorna hade förvända messiasförväntningar, jfr 6:15 och Matt 8:4 med kommentarer.

5:14Synda inte mer så att inte något värre drabbar dig. Sjukdom kan orsakas av personlig synd. Men se även kommentar till 9:2-3. värre, syftar antingen på en svårare sjukdom eller helvetet.

5:17Min Fader verkar ännu i denna stund. Gud uppehåller universum och allt levande på jorden även under sabbaten. Även jag verkar. Jesus gör sig med dessa ord dels till sabbatens Herre (jfr Luk 6:5) och dels jämlik med Gud Fader.

5:18bröt inte bara sabbaten, enligt deras traditionella tro (se kommentar till v. 10). kallade också Gud sin Fader, ett språkbruk ovanligt för judarna även om det finns exempel i GT (Ps 89:27, Jer 3:4). Jesus uttryckte sig dock på ett sådant unikt och förtroligt sätt att det innebar hädelse för judarna.

5:19det som Fadern gör, gör också Sonen, vilket uttrycker deras gudomliga enhet.

5:20större gärningar, syftar främst på Jesus som reser upp döda (v. 21) och Jesu dömande (v. 22).

5:21-23. Att ge liv åt döda och att döma mänskligheten är aktiviteter som endast Gud kan utföra. Och det är bara Gud som får äras. Dessa verser, och v. 19, 26, visar något av vad det innebär att Gud Fadern och Gud Sonen är ett (10:30). Jfr 1:1 med kommentar.

5:24har evigt liv, det eviga livet börjar redan här på jorden och fullkomnas i himlen. fördömd, gå förtappad.

5:25de döda, syftar här på andligt döda människor (jfr Ef 2:1, Kol 2:13).

5:26. Att ha liv i sig själv är endast möjligt för den som är Gud.

5:27eftersom han är en Människoson, se kommentar till Matt 8:18-22.

5:28-29den timme kommer (v. 28), domedagen är redan bestämd, den kommer när den förutbestämda timmen är inne. alla som är i gravarna (v. 28), ett bildspråk för att klargöra att det gäller alla som bokstavligt är döda. De som gjort gott (v. 29), i enlighet med sin tro. de som levt i ondska (v. 29), i enlighet med sin otro. Jfr Apg 24:15. fördömelse (v. 29), förtappelse.

5:30Jag dömer efter det jag hör, Fadern och Sonen är helt eniga i varje dom.

5:31. Lagen förespråkade minst två vittnen (5 Mos 17:6, 19:15).

5:32Det är en annan som vittnar om mig, Fadern (v. 37).

5:33Johannes, Döparen. han har vittnat för sanningen, avser Jesus Kristus som är sanningen (14:6). Även Jesu gärningar vittnar (v. 36), och Fadern (v. 37), och Skrifterna (v. 39) och Mose (v. 46).

5:34Men jag, betoningen (i grundtexten) ligger på ordet ”jag.”

5:37Ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt, vilket  däremot Kristus hade då han var i himlen med Fadern innan han kom till jorden (1:1, 17:5).

5:39De vittnar om mig. Jfr Luk 24:44-45.

5:39. ”Studera.” Alternativ översättning: Ni studerar.

5:45. Den som inte tror står kvar under lagens krav och förblir därmed under domen (jfr Rom 2:17-23).

5:46det var om mig han skrev, avser inte bara direkta profetior som 1 Mos 3:15, 49:10, 5 Mos 18:15 utan även t.ex. historiska händelser som på olika sätt pekar fram mot Jesus Kristus (jfr 1 Kor 10:4, 9). Orden visar också att Jesus utgick ifrån att Mose är de fem Moseböckernas författare.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt