JOHANNESEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   17   18   19   20   21

kapitel 16

1 Jag har talat detta till er för att ni inte ska komma på fall. 2 De ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då den som dödar er ska tro sig tjäna Gud. 3 Och de ska göra så eftersom de inte känner Fadern eller mig. 4 Men jag har sagt er detta för att ni, när deras tid kommer, ska minnas att jag sa det till er. Jag sa det inte till er från början eftersom jag var hos er.

Om Hjälparen, sanningens Ande

5 Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig vart jag går. 6 Men eftersom jag sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. 7 Men jag säger er sanningen: Det är bättre för er att jag går bort, för om jag inte går bort kommer inte Hjälparen till er. Men om jag går bort ska jag sända honom till er. 8 Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: 9 Om synd, för de tror inte på mig. 10 Om rättfärdighet, för jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. 11 Om dom, för denna världens härskare är dömd. 12 Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte hantera det nu. 13 Men när sanningens Ande kommer ska han leda er in i hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska göra känt för er det som ska komma. 14 Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och göra känt för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och göra känt för er.

Sorg vänds till glädje

16 Om en liten stund ser ni mig inte längre. Sedan en liten stund igen och ni ska se mig.ˮ 17 Några av hans lärjungar sa då till varandra: ˮVad menar han när han säger till oss: ʼOm en liten stund ser ni mig inte. Sedan en liten stund igen och ni ska se mig,ʼ och: ʼJag går till Fadernʼ?ˮ 18 De sa: ˮVad menar han med ʼen kort tidʼ? Vi förstår inte vad han talar om.ˮ 19 Jesus visste att de ville fråga honom och sa till dem: ˮNi ställer er frågande till det jag sa: ʼOm en liten stund ser ni mig inte. Sedan en liten stund igen och ni ska se migʼ 20 Det jag säger till er är verkligen sant: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas till glädje. 21 När en kvinna föder barn har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon fött barnet minns hon inte längre sitt lidande, i glädjen över att en människa blivit född till världen. 22 Nu har även ni det svårt. Men jag ska se er igen och era hjärtan ska glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er. 23 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Det jag säger till er är verkligen sant: Vad ni än ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. 24 Ni har ännu inte bett om något i mitt namn. Be, och ni ska få, för att er glädje ska bli fullkomlig.

Jesus har besegrat världen

25 Detta har jag talat till er i bildspråk. Men det kommer en tid då jag inte längre ska tala till er i bildspråk utan tala tydligt till er om Fadern. 26 Den dagen ska ni be i mitt namn. Och jag säger inte att jag ska be till Fadern för er, 27 för Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kom från Gud. 28 Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern.ˮ 29 Då sa hans lärjungar: ˮJa, nu talar du tydligt och inte i bildspråk. 30 Nu vet vi att du vet allt och inte har behov av att någon ställer frågor till dig. Därför tror vi att du har kommit från Gud.ˮ 31 Jesus svarade: ˮNu tror ni. 32 Lyssna, den tid kommer och den har redan kommit, då ni ska skingras var och en till sitt och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för Fadern är med mig. 33 Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men misströsta inte, jag har besegrat världen.ˮ

Föregående     Nästa

16:2den tid kommer då den som dödar er ska tro sig tjäna Gud, det började redan tidigt i den kristna kyrkans historia, se t.ex. Apg 8:1-3, 26:9-11.

16:7Hjälparen, se kommentar till 14:16.

16:8överbevisa världen, Anden verkar oavbrutet i världen för att överbevisa och avslöja för människorna att de lever i synd genom sin otro (v. 9) och Anden gör klart vad det får för konsekvenser (v. 11).

16:10för jag går till Fadern, Kristi uppståndelse och himmelsfärd bekräftade att allt han hade sagt och gjort utgick ifrån hans rättfärdighet. Jesus Kristus har varit den enda rättfärdiga människan på jorden (7:18). Detta gör Anden klart för människornas hjärtan.

16:11denna världens härskare, Satan (jfr 12:31, 14:30, Luk 4:5-6, 1 Joh 5:19). är dömd, korsets seger gäller bakåt och framåt i tiden, Satan är dömd redan från begynnelsen (1 Mos 3:15), jfr Upp 12:12. Denna utsaga om dom betyder samtidigt att de som här på jorden följt Satan, medvetet eller omedvetet, kommer att få dela hans slutliga dom, Matt 25:41, Upp 20:10, 15.

16:12ni kan inte hantera det nu, på grund av sorg (v. 6) och för att Anden ännu inte blivit sänd (v. 13).

16:13. Orden avser främst apostlarna och deras tidiga efterföljare. leda er in i hela sanningen, det som de ska ledas in i avser allt det som vi idag finner i de 27 heliga skrifter som ingår i NT (se även 14:26, 17:8 med kommentarer). Indirekt avser orden alla kristna, Anden ska leda även dem in i Skriftens sanning. allt det han hör ska han tala, Anden förmedlar vidare Herrens budskap. Dessa budskap finner vi idag i NT. han ska göra känt för er det som ska komma, avser samtliga apokalyptiska texter i NT och särskilt Uppenbarelseboken.

16:14Han ska förhärliga mig, endast den som är Gud kan förhärligas av Anden. Jesus gör därmed ett gudomligt anspråk. Och Jesus själv förhärligar Fadern, 7:18, 17:4. han ska ta av det som är mitt och göra känt för er, Anden upphöjer inte sig själv utan förmedlar vidare Jesu makt och ära.

16:15Allt vad Fadern har är mitt. Också detta är ett gudomligt anspråk av Jesus.

16:16en liten stund, tiden mellan Jesu död och hans uppståndelse. Sedan en liten stund igen, sannolikt avses tiden efter Jesu uppståndelse (se t.ex. 20:19-29, Apg 1:3).

16:22Nu har även ni det svårt, avser främst apostlarna och syftar på tiden fram till Jesu uppståndelse. Men här avses också hela jordelivet för alla kristna, jfr v. 33, 17:14. Men jag ska se er igen, syftar på tiden efter uppståndelsen. Men här avses ockå när den kristne dör och går till paradiset.

16:23-24Den dagen (v. 23), efter Jesu uppståndelse. kommer ni inte att fråga mig om något (v. 23), eftersom Anden istället ska lära dem ”allt” (14:26, 1 Joh 2:20, 27). Men det syftar möjligen också på den dag då den kristne dör och går till paradiset. Vad ni än ber Fadern om (v. 23), det vanligaste i NT är att bönen riktas till Gud Fader. i mitt namn (v. 23, 24), i enlighet med Jesu vilja och sinne, se även kommentar till Matt 21:22. Att be Fadern i Jesu namn innebär också att Jesus nu verkar som gudomlig medlare.

16:25Men det kommer en tid, syftar främst på tiden efter Jesu uppståndelse då han undervisade lärjungarna i fyrtio dagar, Apg 1:3.

16:26-27jag säger inte att jag ska be till Fadern för er (v. 26), Kristus behöver i himlen inte be för de kristna, däremot bistår han dem alltid från himlen på olika sätt (Rom 8:34, Hebr 7:25, 1 Joh 2:1). Därtill finns ingen tydlig text i Bibeln om att det förekommer bön i himlen – i den form som sker på jorden. I himlen är det istället fråga om direkt kommunikation. Samt lovsång och tillbedjan.

16:30Nu vet vi att du vet allt, Kristus är allvetande eftersom han är jämlik Gud. inte har behov av att någon ställer frågor till dig, eftersom Jesus är allvetande och på förhand känner människornas tankar och frågor (v. 19, 2:24-25).

16:32ni ska skingras var och en till sitt och lämna mig ensam, anspelar på Sak 13:7. Jfr Matt 26:56.

16:33I världen får ni lida, se kommentarer till Apg 14:22, 1 Thess 3:3, 1 Petr 4:12, 19. jag har besegrat världen, detta eftersom Jesus levde ett syndfritt liv då han var på jorden. Denna seger är främst en seger över ”denna världens härskare” (v. 11, 12:31), jfr Matt 4:1-11. Det var en seger som fullkomnades på korset (Kol 2:15).

16:33. ”frid.” Alternativ översättning: fred.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt