JOHANNESEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   18   19   20   21

kapitel 17

Jesus ber för de utvalda

1 Då Jesus hade talat detta lyfte han blicken mot himlen och sa: ˮFader, stunden har kommit. Förhärliga din Son så att Sonen kan förhärliga dig, 2 eftersom du gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du gett honom. 3 Detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, som du har sänt. 4 Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. 5 Fader, förhärliga nu mig tillsammans med dig, med den härlighet som jag hade hos dig innan världen fanns.

6 Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du gav åt mig från världen. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har hållit ditt ord. 7 Nu har de förstått att allt vad du gett mig är från dig. 8 För orden du gav mig har jag gett dem. De tog emot dem och har i sanning förstått att jag utgått från dig. Och de trodde på att du har sänt mig.

9 Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du gett mig, för de är dina. 10 Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. 11 Jag är inte längre i världen, men de är i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det namn du gav mig, så att de kan vara ett liksom vi. 12 Medan jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn, det namn du gav mig. Jag beskyddade dem. Och ingen av dem gick förlorad utom fördärvets man, för att Skriften skulle uppfyllas. 13 Men nu kommer jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att de fullt ut ska ha min glädje inom sig. 14 Jag har gett dem ditt ord. Och världen har hatat dem eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. 15 Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, men att du ska bevara dem från den onde. 16 De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. 17 Avskilj dem i sanningen, ditt ord är sanning. 18 Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. 19 Och jag avskiljer mig för deras skull, för att även de ska vara avskilda i sanning.

20 Men jag ber inte bara för dem, utan även för dem som tror på mig genom deras ord: 21 att de alla ska vara ett, såsom du Fader är i mig och jag i dig. Jag ber att de må vara i oss, så att världen tror att du har sänt mig. 22 Den härlighet som du gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett, 23 jag i dem och du i mig, så att de fullkomnas till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du älskade dem så som du älskade mig.

24 Fader, jag vill att där jag är ska också de som du gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du gett mig, eftersom du har älskat mig före världens skapelse. 25 Rättfärdige Fader, världen känner dig inte. Men jag känner dig, och de vet att du har sänt mig. 26 Jag har gjort ditt namn känt för dem och ska göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem.ˮ

Föregående     Nästa

17:1lyfte han blicken mot himlen, att med öppna ögon se upp mot himlen var ett vanligt sätt för Jesus att be (11:41). stunden har kommit, avser Jesu lidande, död, uppståndelse och himmelsfärd. Se även kommentar till 2:4. Förhärliga din Son, se kommentar till 13:31-32.

17:2åt alla dem som du gett honom, i Jesu bön (kap 17) betonas ofta och starkt att Fadern är upphovet till att människor kommer till Kristus (v. 6, 9, 11, 12, 24), vilket även omnämns på andra ställen i evangeliet, 6:37, 39, 44, 10:29, 18:9. Det handlar om utväljelse, se kommentar till Ef 1:4.

17:2. ”alla människor.” Alternativ översättning: allt kött.

17:3känner, dvs har kunskap om och tro på Fadern och Sonen. Det innefattar också gemenskap, 1 Joh 1:3.

17:4fullborda det verk, avser främst Jesu död och uppståndelse och himmelsfärd. Jesus behövde säga detta strax innan det inträffade, som om det redan var ett faktum, för att världen skulle förstå.

17:5. Innan universum existerade var Sonen tillsammans med Fadern i en evig kärleksgemenskap (jfr v. 24, 1:1, Kol 1:15-17).

17:6Jag har uppenbarat ditt namn, i Jesu ord och gärningar uppenbaras Guds väsen och karaktär, jfr 14:7-11. Det kan möjligen också avse det gudomliga namnet ”Jag Är”, se kommentar till 6:35.

17:7allt, vad Jesus sagt och gjort och all hans makt och ära.

17:8orden du gav mig har jag gett dem, (v. 14) alla Jesu ord är samtidigt Guds ord. Och de budskap och doktriner som apostlarna mottog av Jesus (under hans offentliga tid på jorden och efter uppståndelsen, Apg 1:3) kom sedan att nedtecknas i skrifter som vi idag har tillgång till i NT. Se även 14:26, 16:13 med kommentarer.

17:9Jag ber inte för världen, dem som är och alltid kommer att vara fientliga mot Gud (v. 14).

17:11Helige Fader, att Gud är helig lärs ofta i Bibeln, se t.ex. 5 Mos 32:51, Ords 9:10, Jes 6:3, 1 Petr 1:15-16, Upp 4:8, 6:10, 16:5. Det betyder bl.a. att Gud är avskild från allt ont som finns i denna värld och reagerar med vrede överallt där synd begås. Nära relaterat till helighet är rättfärdighet, se kommentar till v. 25.

17:12fördärvets man, Judas Iskariot. Uttrycket används även i 2 Thess 2:3. för att Skriften skulle uppfyllas, (Ps 41:10) det finns inget som sker av slump eller misstag, allt som sker fyller ett gudomligt syfte. Gud använder även onda människor i sin eviga plan för världen.

17:14världen har hatat dem eftersom de inte är av världen, världens hat mot kristna har som regel inga rationella orsaker, utan består i att kristna har en annan ande och är ”främlingar här på jorden” (Hebr 11:13, 1 Petr 1:1, 17, 2:11).

17:15bevara dem från den onde, jfr Matt 6:13, Rom 8:38-39, 2 Thess 3:3, 1 Joh 5:18. Gud beskyddar oss, samtidigt uppmanas vi själva att stå emot och kämpa mot ondskans makter, Ef 6:11, 16, Jak 4:7, 1 Petr 5:8-9.

17:17Avskilj dem, från Satan (v. 15) och från världen (v. 16) och från lögnerna i världen så att de förblir i sanningen som är Skriftens ord.

17:18så har jag sänt dem till världen, (jfr 15:16) avser främst det utsändande som skedde efter uppståndelsen, 20:21. Samtidigt hade Jesu lärjungar redan erfarenhet av missionsverksamhet, Luk 9:1-6, 10:1-17.

17:19jag avskiljer mig för deras skull, vilket främst avser försoningen då Jesus frivilligt gav sitt liv. Men formuleringen innebär också att Jesus alltid kommer att bistå de sina (se kommentar till 16:26-27). de ska vara avskilda, se kommentar till v. 17.

17:20för dem som tror på mig, avser alla troende genom alla århundraden efter Kristus. genom deras ord, apostlarnas. Först avses apostlarnas muntliga förkunnelse. Därefter avses de heliga Skrifter de författade. Jesus ber alltså också för alla som i framtiden kommer till tro genom att ta del av Nya Testamentet.

17:21-23. Den enhet Jesus ber om är förverkligad och fullbordad i alla som tror. Det är en Andens enhet som binder samman med osynliga band alla utvalda. Denna enhet ska vi också sträva efter att på olika sätt synliggöra både för oss själva och för världen. Se även kommentar till Ef 4:3.

17:24jag vill att där jag är ska också de som du gett mig vara med mig, något som Jesus har förberett, 14:2-3. så att de får se min härlighet, vilket författaren fick en försmak av, Upp 1:12-18, och något som alla kristna ska få uppleva, Upp 5, Upp 7. före världens skapelse, Jesus Är från evighet, se 1:1 med kommentar.

17:25Rättfärdige Fader, Gud benämns också i Jesu bön (kap 17) som ”helig”, se kommentar till v. 11. Att Gud är rättfärdig står här i kontrast till den orättfärdiga världen. Tydligast har Guds rättfärdighet manifesterats då han sände sin Son för att avvända sin vrede i Jesu blod (Rom 3:25).

17:26ska göra det känt, bl.a. efter sin uppståndelse då Kristus undervisade dem i fyrtio dagar (Apg 1:3). Men också till sist genom de skrifter som finns i NT. kärlek ska vara i dem, Guds kärlek bor i den kristne, jfr 14:21, 23, 16:27, 1 Joh 2:5, 4:9, 12, 16, och inget kan skilja de troende från Guds kärlek i Kristus, Rom 8:35-39.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt