JOHANNESEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21

kapitel 7

Jesu bröders otro

1 Sedan vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte vara i Judeen eftersom judarna hade för avsikt att döda honom. 2 Judarnas lövhyddefest stod för dörren. 3 Hans bröder sa då till honom: ˮDu borde ge dig av och gå till Judeen så att även dina lärjungar får se de gärningar som du gör. 4 Ingen som vill bli känd gör något i det dolda. Om du gör sådana gärningar, visa upp dig för världen.ˮ 5 Inte ens hans bröder trodde nämligen på honom. 6 Jesus sa till dem: ˮMin tid har ännu inte kommit, men för er är det alltid rätt tid. 7 Världen kan inte hata er, men den hatar mig eftersom jag vittnar om att dess gärningar är onda. 8 Gå ni upp till högtiden. Jag går inte upp till den här högtiden, eftersom min tid ännu inte har kommit.ˮ 9 Detta sa han, och blev kvar i Galileen.

I Jerusalem vid lövhyddefesten

10 Men när hans bröder hade gått upp till högtiden gick även Jesus dit, inte öppet utan liksom i hemlighet. 11 Judarna sökte efter honom under högtiden och undrade var han fanns. 12 Och det viskades mycket om honom bland folket. Några sa: ˮHan är god.ˮ Andra sa: ˮNej, han vilseleder folket.ˮ 13 Men ingen talade öppet om honom av rädsla för judarna.

14 Halvvägs in i högtiden gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. 15 Judarna blev förvånade och sa: ˮHur kan han som inte har studerat förstå Skrifterna?ˮ 16 Jesus svarade: ˮMin lära är inte min. Den är från honom som har sänt mig. 17 Om någon vill göra Guds vilja ska han förstå om läran är från Gud eller om jag talar av mig själv. 18 Den som talar utifrån sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom är sann, och ingen orättfärdighet finns i honom.

19 Har inte Mose gett er lagen? Ändå håller ingen av er lagen. Varför vill ni döda mig?ˮ 20 Folket svarade: ˮDu har en demon i dig. Vem vill döda dig?ˮ 21 Jesus sa: ˮJag gjorde en gärning, och alla blev ni häpna. 22 Mose gav er omskärelsen – som inte är från Mose utan från fäderna – och ni omskär en man på en sabbat. 23 En man omskärs alltså en sabbat för att Mose lag inte ska brytas. Hur kan ni då förargas på mig för att jag gjorde en man helt frisk på en sabbat? 24 Döm inte efter skenet, utan fäll en rättvis dom.ˮ

Folket ställer frågor

25 Då sa några av invånarna i Jerusalem: ˮÄr det inte han som de vill döda? 26 Titta, här talar han öppet och de säger ingenting till honom! Har rådsherrarna kanske insett att han verkligen är Kristus? 27 Ändå vet vi varifrån den här mannen kommer. Men när Kristus kommer vet ingen varifrån han är.ˮ 28 Då höjde Jesus rösten där han undervisade på tempelplatsen: ˮNi vet vem jag är och varifrån jag kommer? Men jag har inte kommit av mig själv. Den som har sänt mig är trovärdig, och ni känner inte honom. 29 Jag känner honom, för jag är från honom och han har sänt mig.ˮ 30 Då ville de gripa honom, men ingen bar hand på honom för hans timme hade ännu inte kommit. 31 Bland folket kom många till tro på honom, och de sa: ˮKan väl Kristus när han kommer göra fler tecken än denne man har gjort?ˮ

32 Fariseerna fick höra att det pratades så om honom bland folket. Då sände översteprästerna och fariseerna ut tempelvakter för att gripa honom. 33 Därför sa Jesus: ˮJag är hos er ännu en kort tid innan jag går till honom som har sänt mig. 34 Ni kommer att söka efter mig men inte finna mig. Där jag är, dit kan ni inte komma.ˮ 35 Judarna sa till varandra: ˮVart tänker han ta vägen eftersom vi inte ska finna honom? Tänker han bege sig till dem som bor utspridda bland hednafolken och undervisa dem? 36 Vad betyder det när han säger: ʼNi kommer att söka efter mig men inte finna mig. Där jag är, dit kan ni inte kommaʼ?ˮ

Strömmar av levande vatten

37 På den sista och mest betydelsefulla dagen i högtiden ställde sig Jesus och ropade: ˮOm någon törstar, så kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, ur hans innersta ska flyta strömmar av levande vatten, som Skriften säger.ˮ 39 Detta sa han om Anden, vilken de som trodde på honom skulle få. För Anden hade ännu inte blivit given, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Oenighet bland människorna

40 Några ur folkskaran som hörde hans ord sa: ˮHan måste vara Profeten.ˮ 41 Andra sa: ˮHan är Kristus,ˮ men andra sa: ˮInte kommer väl Kristus från Galileen? 42 Säger inte Skriften att Kristus ska komma av Davids ätt, och från byn Betlehem där David bodde?ˮ 43 Så blev folket splittrat på grund av honom. 44 Några ville gripa honom, men ingen lade hand på honom.

Otron hos religiösa ledare

45 Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna, som frågade dem: ˮVarför tog ni inte hit honom?ˮ 46 De svarade: ˮAldrig har någon människa talat som han.ˮ 47 Då sa fariseerna: ˮHar ni också blivit vilseledda? 48 Finns det någon i Sanhedrin eller bland fariseerna som har trott på honom? 49 Men den här hopen som inte känner lagen är under förbannelse!ˮ 50 Då sa Nikodemos, en av deras egna, och som tidigare hade kommit till Jesus: 51 ˮVår lag dömer väl ingen utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort?ˮ 52 De svarade: ˮÄr kanske även du från Galileen? Undersök, så ska du finna att ingen profet kommer från Galileen.ˮ

Föregående     Nästa

7:1judarna, se kommentar till 1:19.

7:2lövhyddefest, en högtid till åminnelse av hur Gud lät Israels folk bo i lövhyddor efter uttåget från Egypten, 3 Mos 23:42-43. Det var samtidigt höstens stora skördefest, 3 Mos 23:39-41, 5 Mos 16:13-15.

7:3Hans bröder, se Mark 6:3 samt kommentar till Matt 13:55-56. lärjungar, avser här sannolikt inte hans tolv apostlar utan hans anhängare i hela landet som nu skulle samlas i Jerusalem vid lövhyddefesten.

7:5. Senare skulle även hans bröder komma till tro på honom, Apg 1:14, 1 Kor 9:5. Två av dem skulle komma att bli medförfattare till Nya Testamentet, Jakobsbrevet och Judasbrevet.

7:6Min tid har ännu inte kommit, se kommentar till 2:4.

7:8. ”går inte.” Andra handskrifter: går ännu inte.

7:10gick även Jesus dit, inte öppet utan liksom i hemlighet, dvs inte offentligt tillsammans med andra och inte heller för att delta i själva firandet.

7:13av rädsla för judarna, som ville döda Jesus, 5:18, 7:1, 19. Med judarna avses här främst de religiösa ledarna.

7:15. Jesus hade ingen formell utbildning, men uppvisade för människor en unik och ofattbar lärdom redan vid tolv års ålder, Luk 2:46-47.

7:15. ”förstå Skrifterna.” Alternativ översättning: vara så lärd.

7:18ingen orättfärdighet finns i honom, Jesus Kristus var syndfri, jfr 8:46, 2 Kor 5:21, Hebr 4:15, 7:26, 28, 9:14, 1 Petr 2:22, 1 Joh 3:5. Se även kommentar till Luk 1:35.

7:19Ändå håller ingen av er lagen. Detta eftersom alla människor är syndare och därmed oförmögna att leva efter lagen, jfr Rom 3:9-19. Jesus är enda undantaget i världshistorien, Joh 7:18. Varför vill ni döda mig? (v. 1, 25.) Lagen förbjöd mord, 2 Mos 20:13, 21:12. Jesus känner till människans innersta avsikter och intentioner (jfr 2:25).

7:20Du har en demon i dig. Detta var en återkommande anklagelse av dem som hade ”djävulen till fader” (8:44). Se även 8:48, 10:20, Matt 9:34, 12:24.

7:21Jag gjorde en gärning, vilket sannolikt syftar på händelsen i 5:5-9.

7:22från fäderna, redan från Abraham (1 Mos 17:9-13) som levde omkring 600 år före Moses.

7:27Ändå vet vi varifrån den här mannen kommer, från Galileen (v. 41, 52). Men när Kristus kommer vet ingen varifrån han är, en del rabbiner lärde att Messias skulle vara helt okänd och bara helt plötsligt uppenbara sig.

7:30hans timme hade ännu inte kommit, dvs den timme då hans lidande skulle börja enligt Faderns eviga rådslut (se kommentar till 2:4).

7:31kom många till tro, det var sannolikt fråga om en ytlig tro grundad endast på de mirakler som de hade sett Jesus utföra (jfr 6:26).

7:35dem som bor utspridda bland hednafolken, judar i förskingringen.

7:35. ”hednafolken.” Alternativ översättning: grekerna.

7:37På den sista och mest betydelsefulla dagen i högtiden, antingen den sjunde (3 Mos 23:34) eller åttonde dagen (3 Mos 23:36).

7:38som Skriften säger, se bl.a. 4 Mos 20:10-11 (jfr 1 Kor 10:4), Jes 55:1, 44:3, 12:3, 58:11, Sak 13:1, 14:8, Joel 3:18.

7:39Anden hade ännu inte blivit given, den helige Ande har aktivt funnits i världen sedan skapelsen (1 Mos 1:2), men från och med pingstdagen (Apg 2) skulle Anden utgjutas i fullt mått över den troende församlingen. Jesus ännu inte hade blivit förhärligad (jfr 12:23-24), vilket skedde i samband med hans död, uppståndelse och himmelsfärd.

7:40Profeten, som utlovades av Gud i 5 Mos 18:15-18.

7:41Kristus, Messias (se kommentar till Matt 1:16).

7:42av Davids ätt, enligt 2 Sam 7:13-16. Betlehem, enligt Mika 5:2. De visste inte att Jesus var av Davids ätt (Matt 1:1, 6) och att han var född i Betlehem (Luk 2:4).

7:48. Sanhedrin, se kommentar till Matt 26:59.

7:49den här hopen, syftar både på det vanliga folket och pilgrimerna som nu var i Jerusalem under högtiden. Fariseerna ansåg sig stå högt över dem i fromhet och lagkännedom. som inte känner lagen, de religiösa ledarna skulle själva strax bli indirekt anklagade för att inte känna lagen (v. 51). Dessutom hade de fel i sak (se kommentar till v. 52).

7:50Nikodemos, se kommentar till 3:1.

7:51Vår lag, avser här bl.a. 5 Mos 1:16, 17:4, 8-11, 19:15.

7:52ingen profet kommer från Galileen, vilket dock t.ex. Jona gjorde, 2 Kung 14:25. Och Jesus kom inte från Galileen utan från Betlehem i Judeen (Matt 2:1, Luk 2:1-7).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt