JOHANNESEVANGELIET

Introduktion

2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21

kapitel 1

Ordet blev människa

1 I begynnelsen var Ordet. Och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev skapat genom honom, och utan honom blev ingenting till av allt som är skapat. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte besegrat det.

6 Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. 7 Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. 8 Han var inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset.

9 Det sanna ljuset som lyser över varje människa kom nu till världen. 10 Han var i världen, och världen hade blivit skapad genom honom. Men världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, och hans eget folk tog inte emot honom. 12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är födda av Gud, och inte genom naturlig födelse eller av kroppens begär eller av någon mans vilja.

14 Och Ordet blev människa och bodde ibland oss. Vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende Sonen har av Fadern. Och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: ˮDet var om honom jag sa: ’Han som kommer efter mig överträffar mig, för han var före mig’.ˮ 16 Av hans fullhet har vi alla fått, överflöd av nåd. 17 För lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den ende Sonen, själv Gud och vid Faderns sida, har gjort honom känd.

Johannes Döparens vittnesbörd

19 Så här vittnade Johannes när judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. 20 Han bekände och förnekade inte, utan bekände: ˮJag är inte Kristus.ˮ 21 De frågade: ˮVem är du då? Är du Elia?ˮ Han sa: ˮDet är jag inte.ˮ ˮÄr du Profeten?ˮ Han svarade: ˮNej.ˮ 22 Då sa de: ˮVem är du? Vi behöver ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv?ˮ 23 Han svarade: ˮJag är en röst som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren! som profeten Jesaja har sagt.ˮ

24 Några fariseer bland de utsända 25 frågade honom: ˮVarför döper du, om du varken är Kristus eller Elia eller Profeten?ˮ 26 Johannes svarade: ˮJag döper i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner, 27 han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar.ˮ 28 Detta hände i Betania på andra sidan Jordanfloden, där Johannes döpte.

Guds lamm

29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sa: ˮSe Guds lamm, som tar bort världens synd. 30 Det var om honom jag sa: ’Efter mig kommer en man som överträffar mig, för han var före mig.’ 31 Jag kände honom inte, men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten.ˮ

32 Och Johannes vittnade: ˮJag såg Anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. 33 Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig: ʼDen som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande.ʼ 34 Jag har sett och jag har vittnat om att han är Guds Son.ˮ

De första lärjungarna

35 Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. 36 Han såg på Jesus där han kom gående och sa: ˮSe Guds lamm.ˮ 37 De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde Jesus. 38 Då Jesus vände sig om och såg att de följde honom, frågade han dem vad de ville. De svarade: ˮRabbiˮ – det betyder lärare – ˮvar bor du?ˮ 39 Han sa: ˮKom så får ni se.ˮ De gick med honom och såg var han uppehöll sig och stannade hos honom den dagen. Det var vid sextontiden.

40 Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes tala och som hade följt Jesus. 41 Han fann först sin bror Simon och sa till honom: ˮVi har funnit Messiasˮ – det betyder Kristus. 42 Han förde honom till Jesus, som noga såg på honom och sa: ˮDu är Simon, Johannes son, du ska heta Kefasˮ – det betyder Petrus.

Filippos och Natanael blir kallade

43 Nästa dag beslöt Jesus att gå till Galileen. Han fann då Filippos och sa till honom: ˮFölj mig.ˮ 44 Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. 45 Filippos fann Natanael och sa till honom: ˮVi har funnit honom som Mose skrev om i lagen och som profeterna skrev om – Jesus, Josefs son, från Nasaret.ˮ 46 Natanael sa: ˮKan något gott komma från Nasaret?ˮ Filippos svarade: ˮKom och se.ˮ 47 När Jesus såg Natanael komma sa han om honom: ˮSe, en verklig israelit, en som är utan svek.ˮ 48 Natanael frågade: ˮHur kan du känna mig?ˮ Jesus svarade: ˮJag såg dig där under fikonträdet innan Filippos kallade på dig.ˮ 49 Natanael sa: ˮRabbi, du är Guds Son, du är Israels kung.ˮ 50 Jesus svarade honom: ˮTror du för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet? Du ska få se större ting än detta.ˮ 51 Sedan sa han till honom: ˮDet jag säger till er är verkligen sant: Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.ˮ

Föregående     Nästa

Författare: Enligt lång tradition aposteln Johannes. Han var fiskaren Sebedaios son och bror till aposteln Jakob (Matt 4:21). Han nämns indirekt eller direkt bl.a. i Matt 10:2, 17:1, Mark 10:35, Joh 1:14, 13:23, 18:15-16, 19:26, 20:2, 21:20, Apg 1:13, 3:1-4:23, 8:14-25, Gal 2:9, Upp 1:1, 4, 9, 22:8. Han skrev även de tre Johannesbreven och Uppenbarelseboken. Johannes var en av tre apostlar som Jesus hade en särskilt nära relation till, se kommentar till Matt 17:1. Brevets datering: Sannolikt någon gång mellan 55-95 e.Kr. Introduktion.

1:1I begynnelsen var Ordet. Anspelar på 1 Mos 1:1. Ordet blev inte till, utan det ”var”, vilket uttrycker att Ordet Är av evighet. Ordet är Guds talade Ord (jfr 1 Mos 1:3, Ps 33:6, 107:20) som förkroppsligades i Jesus Kristus. Universum skapades i och genom Ordet/Kristus, Kol 1:16-17. var hos Gud, Ordet levde i evig gemenskap med Fadern (17:5). Ordet och Fadern är två. Ordet var Gud, vilket uttrycker att Ordet är av samma väsen som Gud Fader. Ordet och Fadern är ett. Andra texter i NT där Jesus benämns Gud: Joh 1:18, 6:27, 20:28, Rom 9:5, Tit 2:13, Hebr 1:8, 2 Petr 1:1, sannolikt 1 Joh 5:20, och möjligen 2 Thess 1:12. (Se även Joh 5:21-23, 26, Kol 1:15-19, 2:9, Hebr 1:3.) Artikel.

1:3. Aposteln Paulus förklarar detta närmare, se Kol 1:16-17. Se även Hebr 1:2. Versen uttrycker att Ordet är evig och icke-skapad.

1:4I honom var liv, eftersom han är livet, 11:25, 14:6. människornas ljus, jfr Jes 9:2, Joh 3:19, 8:12, 12:46.

1:5mörkret, syftar både på den fallna mänskligheten och den onde och hans demoner. (Angående alternativ översättning i not – ”besegrat”, jfr v. 10-11.)

1:5. ”besegrat.” Alternativ översättning: förstått.

1:6-8. Om Johannes Döparen, se Luk 1:5-25, 57-80.

1:9över varje människa, också över hednafolken (Jes 49:6). Ljuset når till alla, men alla tar inte emot det (v. 11-12).

1:10Men världen kände honom inte. Detta eftersom människohjärtat blivit förmörkat av synd, och sinnet blivit perverterat av Satan.

1:11hans eget folk tog inte emot honom, dvs majoriteten av det judiska folket (12:37-40).

1:12. Alla människor är inte per automatik Guds barn, utan bara de som tar emot Jesus Kristus och tror på honom. tror på hans namn, dvs tro på det som inryms i namnet Herren Jesus Kristus, vilket i praktiken betyder att man tror att Jesus är Gud och världens frälsare.

1:13. Ett Guds barn blir man inte genom någon mänsklig strävan eller aktivitet. Allt är Guds verk (jfr 6:37 med kommentar).

1:13. ”naturlig födelse.” Alternativ översättning: blod.

1:13. ”kroppens.” Alternativ översättning: köttets.

1:14Ordet blev människa, vilket Paulus utvecklar på sitt sätt i Fil 2:5-11. Se även 1 Joh 4:2 med kommentar. bodde ibland oss. Vi såg hans härlighet, formuleringarna anspelar på 2 Mos 25:8-9, 33:7, 40:34-35.

1:14 (och v. 18). den ende Sonen, Guds Son är Son i unik mening och kan inte jämföras med alla dem som blir Guds barn (söner) genom tron, v. 12. Se även kommentar till Matt 16:15-16. Det grekiska ordet monogenes (använt om Jesus även i v. 18, 3:16, 18, 1 Joh 4:9) har också betydelsen ”unike.”

1:14. ”människa.” Alternativ översättning: kött.

1:15han var före mig, Kristus har alltid existerat (jfr 8:58, 17:5).

1:15, 30. ”överträffar.” Alternativ översättning: är före.

1:18Ingen har någonsin sett Gud. (Jfr 6:46.) Bara glimtvis (se t.ex. 2 Mos 33-34), men inte fullständigt. Detta eftersom Gud är Ande, 4:24, 1 Tim 6:16. Ur en annan synvinkel ”ser” vi Gud Fader när vi betraktar Gud Sonen, 12:45, 14:9, Hebr 1:3. Sonen, översättningen grundas inte på andra handskrifter (även om det finns många handskrifter som har ”Sonen” i texten), utan avsikten är att tydligt synliggöra subjektet och bättre lyfta fram innebörden och för att bevara parallellen med v. 14.

1:19judarna, ordet förkommer närmare sjuttio gånger i evangeliet och oftast i sammanhang som uttrycker fientlighet mot Jesus. Johannes gör därmed klart att många judar var i grunden motståndare till Jesus (jfr v. 11) även om ordet ofta och främst avser de religiösa ledarna. leviter, ättlingar till patriarken Levi. Dessa hade Gud utvalt till särskild tjänstgöring, de assisterade prästerna, 4 Mos 3.

1:20Kristus, grekisk översättning av hebreiskans Messias, som betyder ”den smorde”. Kungar, präster och profeter kunde ibland smörjas med olja när de invigdes i sin tjänst för Gud (2 Mos 28:41, 3 Mos 16:32, 1 Sam 24:7, 2 Sam 5:1-3, 1 Kung 19:16). Kristus är Kung (Joh 18:36-37, Upp 17:14), Präst (Hebr 2:17, 3:1), Profet (Matt 13:57, Luk 24:19), och blev smord av Anden, Luk 4:18.

1:21Elia, fick aldrig uppleva döden (2 Kung 2:11) och det fanns en allmän förväntan om att han skulle återkomma den yttersta tiden (Mal 4:5). Se även kommentar till Matt 11:14. Profeten, det fanns även en allmän förväntan på en särskilt utvald profet i enlighet med 5 Mos 18:15, 18.

1:23Herren, det som i GT åsyftar Herren Gud låter Johannes här syfta på Jesus Kristus.

1:23. Jes 40:3.

1:24fariseer, se kommentar till Matt 3:7.

1:28Betania, okänd by. (Ska inte förväxlas med det Betania som låg strax intill Jerusalem.)

1:29Guds lamm, anspelar på olika händelser och skriftställen i GT. Dels 2 Mos 12 där blodet från ett lamm räddar från Guds straffdom, och dels på de olika offer som 3 Mos 1:1-5:19, 3 Mos 14 behandlar, och på Jes 53:7. Även Paulus refererar direkt och indirekt till Kristus som lammet, 1 Kor 5:7, Ef 5:2, (se även Hebr 10:11-14, 1 Petr 1:19, Upp 5:6, 13). tar bort världens synd, Jesu offer på korset då han avlägsnade synden innebar att Guds vrede avvändes (jfr Rom 3:25, 1 Joh 2:1-2). Jesu försoningsoffer har sin grund i Guds kärlek och tas emot genom tro, 3:16.

1:31, 33Jag kände honom inte, som Kristus (Messias) förrän vid Jesu dop.

1:34Guds Son, jfr Gud Faderns vittnesbörd vid Jesu dop, Matt 3:17. Se även Matt 16:16.

1:34. ”Son.” Andra handskrifter: utvalde.

1:35två av sina lärjungar, en var Andreas (v. 40), den andra var möjligen evangeliets författare.

1:36Guds lamm, se kommentar till v. 29.

1:40Andreas, grekiskt namn. Omnämns även i v. 44, 6:8, 12:22, Matt 4:18, 10:2, Mark 1:16, 29, 3:18, 13:3, Luk 6:14, Apg 1:13.

1:41Kristus, se kommentar till v. 20.

1:42Kefas, (arameiska) och Petrus (grekiska) betyder sten/klippa.

1:43Filippos, grekiskt namn. Omnämns även i v. 44-46, 48, 6:5, 7, 12:21-22, 14:8-9, Matt 10:3, Mark 3:18, Luk 6:14, Apg 1:13.

1:44Betsaida, låg strax norr om Galileiska sjön.

1:45Natanael, möjligen densamme som Bartolomaios (Matt 10:3). Omnämns även i 21:2. Josefs son, inte i biologisk mening (se kommentar till Luk 1:35), men i juridisk mening.

1:46Nasaret, låg omkring tre mil sydväst om Galileiska sjön. Det var en obetydlig stad ej omnämnd i GT.

1:47-48. Jesus vet allt om varje människa (jfr 2:25). under fikonträdet (v. 48), möjligen var det en plats där Natanael tillbringade tid i bön och skriftstudier.

1:49Guds SonIsraels kung, två messianska titlar (Ps 2:7, Sef 3:15).

1:51. Jesus anspelar på 1 Mos 28:12. Händelsen i GT får sin förklaring och slutliga uppfyllelse i Jesus. I Kristus finner vi himlen och den himmelska världens härligheter. Människosonen, en titel som endast Jesus använder om sig själv i evangelierna där det förekommer cirka åttio gånger. Det uttrycker hans identifikation med människosläktet, men framför allt har det rötterna i Dan 7:13-14 där det beskriver en himmelsk kunglig gestalt. Det kan sägas vara Jesu egen kryptiska messiastitel.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt