UPPENBARELSEBOKEN

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  17  18  19  20  22

kapitel 21

En ny himmel och en ny jord

1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord, för den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. 2 Jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo likt en brud som är smyckad för sin man. 3 Och jag hörde en stark röst från tronen: ˮSe, Guds närvaro omsluter människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem som deras Gud. 4 Han ska torka varje tår från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och inget skrik och ingen smärta. För det som förut var är borta.ˮ

5 Han som sitter på tronen sa: ˮSe, jag gör allting nytt.ˮ Han sa också: ˮSkriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna.ˮ 6 Och han sa till mig: ˮDet har skett. Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och slutet. Jag ska som gåva låta den törstige dricka ur källan med livets vatten. 7 Den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. 8 Men de som är fega, otroende, avskyvärda, mördare, otuktiga, ockultister, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel. Det är den andra döden.ˮ

Det nya Jerusalem

9 En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom till mig och sa: ˮKom, jag ska visa dig bruden, Lammets hustru.ˮ 10 Och han förde mig i Anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner ur himlen från Gud. 11 Den hade Guds härlighet, och dess strålglans var likt den dyrbaraste ädelsten, likt en kristallklar jaspissten. 12 Staden hade en stor och hög mur med tolv portar och vid portarna tolv änglar. På portarna var inskrivna namnen på Israels söners tolv stammar. 13 I öster tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. 14 Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod de tolv namnen på Lammets tolv apostlar.

15 Ängeln som talade till mig hade en måttstock av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. 16 Staden bildade en kub och var lika lång som den var bred. Han mätte upp den med måttstocken till tvåhundra tjugo mil. Längden, bredden och höjden var lika. 17 Han mätte upp muren till sextiofem meter efter människors mått, som också var ängelns. 18 Muren var byggd av jaspis. Staden var av rent guld, likt rent glas. 19 Stadsmurens grundstenar var prydda med alla slags ädelstenar. Den första av jaspis, den andra av safir, den tredje av kalcedon, den fjärde av smaragd, 20 den femte av sardonyx, den sjätte av karneol, den sjunde av krysolit, den åttonde av beryll, den nionde av topas, den tionde av krysopras, den elfte av hyacint och den tolfte av ametist. 21 De tolv portarna var tolv pärlor, varje port en enda pärla. Stadens gata var av rent guld, likt genomskinligt glas.

22 Jag såg inget tempel i staden eftersom Herren Gud den Allsmäktige och Lammet är dess tempel. 23 Staden behöver inte ljus från sol eller måne eftersom Guds härlighet ger den ljus, och dess lykta är Lammet. 24 Folken ska vandra i dess ljus. Och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. 25 Stadens portar ska aldrig stängas om dagen eftersom ingen natt ska finnas där. 26 Folkens härlighet och ära ska föras in i staden. 27 Men absolut inget orent ska komma in där, inte heller någon som lever avskyvärt och i lögn, utan endast de som Lammet har skrivna i livets bok.

Föregående     Nästa

.upp21

 ”Jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem…”

21:1Och havet fanns inte mer. Havet kan i Bibeln ges en negativ anstrykning (jfr 12:18, 13:1, 18:17-18, Job 7:12, Ps 74:13, Jes 27:1, 57:20, Dan 7:3), och möjligen kan därför formuleringen uttrycka att i himlen finns inget av jordlivets kaos, ondska och plågor.

21:6Alfa och Omega, se kommentar till 1:8. livets vatten, jfr Joh 4:14, 7:37-39, 1 Kor 12:13, Jes 49:10.

21:7han ska vara min son, se Rom 8:15 med kommentar.

21:8den andra döden, se kommentar till 20:6.

21:9En av de sju änglarna, se 15:1, 6-8.

21:14Lammets tolv apostlar, jfr Ef 2:20.

21:27livets bok, se kommentar till 3:5.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt