UPPENBARELSEBOKEN

1   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  15  16  17  18  19  20  21  22

kapitel 2

Budskapet till Efesos

1 Skriv till församlingens ängel i Efesos:

Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går mellan de sju ljushållarna av guld: 2 Jag vet om dina gärningar, din möda och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tolerera de onda. Du har prövat dem som påstår sig vara apostlar men inte är det, du fann dem vara lögnare. 3 Du är uthållig och har uthärdat mycket på grund av mitt namn och har inte tröttnat. 4 Men jag har detta emot dig: du har övergett din första kärlek. 5 Tänk därför på varifrån du har fallit. Vänd om och gör samma gärningar som förr. Men om du inte vänder om ska jag komma till dig och flytta din ljushållare från dess plats. 6 Men du gör väl i att hata nikolaiternas gärningar, som även jag hatar. 7 Du som har öron, lyssna på vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis.

Budskapet till Smyrna

8 Skriv till församlingens ängel i Smyrna:

Så säger den förste och den siste, han som var död och fick liv: 9 Jag vet om ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga. 10 Var inte rädd för det lidande som ska komma över dig. Lyssna, djävulen ska kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov, och er nöd ska bestå i tio dagar. Var trogen intill döden och jag ska ge dig livets segerkrans. 11 Du som har öron, lyssna på vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden.

Budskapet till Pergamon

12 Skriv till församlingens ängel i Pergamon:

Så säger han som har det skarpa tveeggade svärdet: 13 Jag vet att du bor där Satan har sin tron. Men du håller fast vid mitt namn. Och du förnekade inte tron på mig i de dagar då mitt trogna vittne Antipas dödades hos er där Satan bor. 14 Men jag har något emot dig: du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att förleda Israels söner så att de åt offerkött och bedrev otukt. 15 Du har även sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. 16 Vänd därför om. Annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med svärdet från min mun. 17 Du som har öron, lyssna på vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten, och på den är skrivet ett nytt namn som är okänt för alla utom för den som får det.

Budskapet till Thyatira

18 Skriv till församlingens ängel i Thyatira:

Så säger Guds Son, som har ögon likt eldsflammor och fötter likt gyllene brons: 19 Jag vet om dina gärningar, din kärlek, din tro, ditt tjänande, din uthållighet. Och jag vet att dina senaste gärningar är fler än de första. 20 Men jag har detta emot dig: du tolererar kvinnan Isebel. Hon som påstår sig vara profet och lär och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta offerkött. 21 Jag gav henne tid att omvända sig, men hon vägrade vända om från sin otukt. 22 Lyssna, jag ska kasta henne på sjukbädden. Och de som horar med henne ska möta stor nöd om de inte vänder om från hennes gärningar. 23 Jag ska ha ihjäl hennes barn med en dödlig sjukdom. Och alla församlingarna ska förstå att jag är den som utforskar hjärtans innersta. Och jag ska ge var och en av er efter hans gärningar. 24 Men jag säger till er andra i Thyatira, ni som inte har denna lära och som inte har erfarenhet av det som de kallar ʼSatans djupheterʼ: Jag ska inte lägga någon annan börda på er. 25 Men håll fast vid det ni har till dess jag kommer. 26 Åt den som segrar och utför mina gärningar intill slutet ska jag ge makt över folken, 27 och han ska styra dem med en järnstav som när lerkärl krossas. 28 Samma makt har jag tilldelats av min Fader. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. 29 Du som har öron, lyssna på vad Anden säger till församlingarna.

Föregående     Nästa

2:1Efesos, var en stor och betydande handelsstad. I staden fanns Artemis tempel (se Apg 19:24 med kommentar). Både Paulus och Timotheos hade verkat i staden, Apg 19:1-12, 1 Tim 1:3. Se även Upp 1:11 och Ef 1:1 med kommentarer. ängel, se kommentar till 1:20. går mellan de sju ljushållarna av guld, (se 1:20) Kristus vandrar oavbrutet bland sitt folk på jorden och iakttar allt (jfr Matt 18:20, Ef 1:22-23).

2:4övergett din första kärlek, både till Kristus och till trons folk.

2:5flytta din ljushållare från dess plats, vilket innebär en domshandling.

2:6nikolaiternas gärningar, se kommentarer till v. 14-15.

2:7lyssna på vad Anden säger till församlingarna, en uppmaning till de troende i alla tider som läser dessa ord till de sju församlingarna att själva ta till sig Jesu budskap. Orden är ständigt lika aktuella. livets träd som står i Guds paradis, se 22:2.

2:8Smyrna, nutida Izmir. Se även 1:11 med kommentar.

2:9din fattigdom, men du är rik, materiellt och ekonomiskt var man fattiga, men andligt sett var man rika (jfr Matt 5:3). Motsatsen är Laodikeia (3:17) där man var ekonomiskt välbärgade, men andligt fattiga. är en Satans synagoga, sannolikt eftersom man förnekade att Jesus var Kristus (Messias) och förföljde de kristna (jfr 1 Thess 2:14-16).

2:10. Gud kan ibland pröva sina utvalda genom att använda djävulen som ett pinoredskap. Se även 2 Kor 12:7 med kommentar. livets segerkrans, jfr 1 Kor 9:25, 2 Tim 4:8, Jak 1:12, 1 Petr 5:4.

2:11den andra döden, eldsjön (20:14).

2:12Pergamon, se 1:11 med kommentar. det skarpa tveeggade svärdet, representerar dom och straff mot sådana som inte ångrar sina synder och inte vill vända om (v. 16).

2:13där Satan har sin tron, staden var ett centrum för dyrkan av olika slags gudar samt kejsardyrkan. Antipas, omnämns endast här i NT.

2:14. Man tolererade det som apostlarna uttryckligen hade förbjudit, Apg 15:29. Jfr 4 Mos 25:1-5, 31:16.

2:15nikolaiternas lära, var sannolikt i stort detsamma som Bileams lära (v. 14) och Isebels läror (v. 20). De falska lärorna gick bl.a. ut på att kristen tro kunde förenas och gå hand i hand med seder, värderingar och livsstil från det omgivande dekadenta samhället.

2:17det dolda mannat, symboliserar sannolikt innerlig gemenskap med Kristus (Joh 6:31-35, Upp 3:20) och himmelska välsignelser (Upp 19:9, 22:1-2). Uttrycket anspelar på 2 Mos 16:11-36.

2:18Thyatira, se 1:11 med kommentar.

2:20tolererar, kärlek (v. 19) får inte innebära tolerans mot omoral och irrlära. Det är på alla sätt destruktivt att visa tolerans mot människor som på olika sätt försöker förföra och förleda trons folk. Jfr Rom 16:17 med kommentar. Isebel, namnet anspelar på den ogudaktiga kvinna som förledde Israels folk (1 Kung 16:31, 18:4, 21:25). bedriva otukt och äta offerkött, se kommentarer till v. 14 och 1 Kor 8.

2:22jag ska kasta henne på sjukbädden, Gud kan ibland straffa med sjukdom (se även kommentar till Joh 9:2-3). dem som horar med henne, kan tas bokstavligt, men har främst andlig tillämpning, dvs det avser dem som suger i sig hennes läror (se kommentar till v. 15). hennes gärningar, hennes sexuella promiskuitet samt hennes läror.

2:23hennes barn, dem som låtit sig förledas av hennes livsstil och läror. Jfr 1 Kor 11:30. ska ge var och en av er efter hans gärningar, jfr Rom 2:6-8, 1 Kor 3:12-15, 4:5, 2 Kor 5:10, Upp 20:12, 22:12.

2:24ʼSatans djupheterʼ, de läror som nikaloiterna (v. 6, 15), Bileam (v. 14) och Isebel (v. 20) förkunnade fördes möjligen fram under locktoner att det var djupa och insiktsfulla läror som åhörarna var särskilt utvalda att få ta del av. Sådana locktoner attraherar alltid människans fallna natur. Men källan var i verkligheten Satan.

2:26-27. Jfr 3:21, 5:10, 20:6, 1 Kor 6:2. mina gärningar, Kristi gärningar är kärlekens och renhetens gärningar, i motsats till ”hennes gärningar”, v. 22.

2:28Samma makt, dvs ”makt över folken” (v. 26) och att ”styra dem” (v. 27). morgonstjärnan, en bild på Kristus, 22:16, 2 Petr 1:19. Se även 4 Mos 24:17.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt