APOSTLAGÄRNINGARNA

Introduktion

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28

kapitel 1

Löftet om den helige Ande

1 Bäste Theofilos, i min förra bok skrev jag om allt som Jesus började att göra och lära, 2 fram till den dag då han togs upp till himlen. Innan det hände hade han genom den helige Ande gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. 3 Efter sitt lidande trädde han fram för dem och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. 4 Och då han var tillsammans med dem befallde han: ˮLämna inte Jerusalem utan invänta vad Fadern har lovat, det som ni har hört av mig. 5 För Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta i den helige Ande om några dagar.ˮ

Jesu himmelsfärd

6 Då de var tillsammans frågade de Jesus: ˮHerre, har tiden nu kommit då du ska återupprätta riket åt Israel?ˮ 7 Han svarade: ˮDet är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. 8 Men ni ska få kraft när den helige Ande kommer över er. Och ni ska bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och överallt på jorden.ˮ 9 När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10 Medan de såg mot himlen dit han for upp stod plötsligt två män i vita kläder intill dem. 11 De sa: ˮGalileiske män, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som blivit tagen från er till himlen ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom fara till himlen.ˮ

Judas efterträdare

12 Därefter återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivberget och som ligger omkring en kilometer från Jerusalem. 13 När de kom dit gick de upp till det rum på övervåningen där de höll till – Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippos, Tomas, Bartolomaios, Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. 14 Dessa höll uthålligt och enigt ihop i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria, och Jesu bröder.

15 Under en av dessa dagar, då omkring 120 personer var samlade, trädde Petrus fram bland bröderna och sa: 16 ˮNi män, bröder, Skriften måste uppfyllas, det som den helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, som visade vägen åt dem som grep Jesus. 17 Han räknades som en av oss och hade del i denna tjänst. – 18 Denne man förvärvade sig en bit mark för pengarna från sitt illdåd. Och han föll framstupa så att buken brast och inälvorna vällde ut. 19 Detta blev känt för alla boende i Jerusalem. Markstycket blev därför på deras språk kallat Akeldamak, Blodsåkern. – 20 I Psalmernas bok står det skrivet: Låt hans gård bli öde, låt ingen bo där, och: Låt hans ämbete tas av en annan.

21 Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid då Herren Jesus umgicks med oss, 22 från Johannes dop till den dag då han blev tagen upp från oss, en av dem måste tillsammans med oss vittna om hans uppståndelse.ˮ 23 Då ställde man fram två: Josef som kallades Barsabbas, med tillnamnet Justus, och Mattias. 24 Och de bad: ˮHerre, du som känner allas hjärtan, visa vem av dessa två du utvalt 25 till att överta denna tjänst och apostlagärning som Judas lämnade för att gå till sin egen plats.ˮ 26 Sedan kastade de lott om dem. Och lotten föll på Mattias, som inkluderades med de elva apostlarna.

Föregående     Nästa

Författare: Enligt lång tradition Lukas (se inledningskommentar till Lukasevangeliet). Brevets datering: Omkring år 60 e.Kr. Introduktion.

1:1Theofilos, se kommentar till Luk 1:1. i min förra bok, Lukas evangelium.

1:3gav dem många bevis på att han levde, syftar på Kristi uppenbarelser efter uppståndelsen (se Matt 28, Luk 24, Joh 20, 1 Kor 15:3-8). fyrtio dagar, tiden mellan Kristi uppståndelse och hans himmelsfärd. Guds rike, se kommentarer till Matt 3:2, Luk 17:20-21, Joh 18:36.

1:4vad Fadern har lovat, den Helige Ande (Luk 24:49, Joh 14:16-18).

1:4. ”då han var tillsammans.” Alternativ översättning: och under en måltid.

1:5döpta i den helige Ande, se 2:1-4. om några dagar, vid pingstdagen.

1:6Då de var tillsammans, på Olivberget (v. 12) strax innan Jesu himmelsfärd (v. 9). återupprätta riket åt Israel, trots fyrtio dagars undervisning (v. 3) tycks de ännu mer eller mindre leva kvar i traditionella judiska föreställningar om en Messias som skulle befria Israels folk från det romerska oket. Andens utgjutelse (kap 2) skulle till slut komma att förändra deras förväntan på ett jordiskt Gudsrike till insikten om ett andligt Gudsrike (se kommentarer till Matt 3:2, Luk 17:20-21, Joh 18:36).

1:7Det är inte er sak att veta, Jesus bortser från frågans sakinnehåll och svarar på tidsaspekten. Ingen människa har kunskap om tider som rör Guds plan om framtida skeenden (jfr Matt 24:36). Men Jesus uppmanar oss att be: ”Låt ditt rike komma”, se Matt 6:10 med kommentar.

1:8i Jerusalem, Apg 1-7. hela Judeen och Samarien, Apg 8-12. överallt på jorden, Apg 13-28. Denna mission har därefter fortsatt genom hela den kristna historien.

1:9. Med Jesu himmelsfärd avslutades Jesu mission på jorden, dvs den tid han verkade som Gud inkarnerad bland människorna. Nu befinner sig Kristus på Guds högra sida i himlen (7:56, Rom 8:34, Ef 1:20-21, 1 Petr 3:22). Samtidigt verkar Jesus genom Anden på jorden (Joh 16:7-11) och i sin församling (Matt 18:20, Ef 1:22-23) och i den troende (Rom 8:9-10, Gal 2:20).

1:10två män i vita kläder, änglar. Se även kommentar till Luk 24:4.

1:11Galileiske män, de nu elva apostlarna var alla från Galileen. ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom fara till himlen, jfr Matt 24:30, 26:64, Joh 14:3, 1 Thess 4:16-17, Upp 1:7.

1:12. ”omkring en kilometer.” Alternativ översättning: bara en sabbatsresa.

1:13. Om apostlarna, se kommentar till Matt 10:1-4.

1:14några kvinnor, avser sannolikt främst sådana som hade tjänat Jesus och apostlarna (Matt 27:55, Luk 8:1-3). Jesu mor Maria, omnämns här med namn för sista gången i NT. Jesu bröder, nämns med namn i Mark 6:3. De hade tidigare inte trott, Joh 7:3-5, Mark 3:21.

1:16Ni män, bröder, Petrus vänder sig till männen eftersom valet av en ny apostel måste bli en man (jfr v. 21). Skriften måste uppfyllas, se t.ex. Ps 69:26, 109:8. den helige Ande genom Davids mun, Petrus ansluter sig därmed till Jesu syn på hur Skriften kommit till, jfr Mark 12:36.

1:17Han räknades som en av oss, avfallna och irrlärare kommer alltid att finnas mitt ibland Guds folk (se 1 Joh 2:18-19, 2 Petr 2:1 med kommentarer).

1:18förvärvade sig en bit mark, indirekt eftersom det var översteprästerna som bidrog till själva köpet av marken (Matt 27:3-10). han föll framstupa så att buken brast och inälvorna vällde ut, förloppet var sannolikt att han hängde sig (Matt 27:5), och därefter brast repet och kroppen ramlade ner som då öppnade sig.

1:19deras språk, arameiska.

1:20. Ps 69:26, 109:8.

1:21. Trots att även kvinnor regelbundet följde Jesus (Luk 8:1-3, Matt 27:55), så var det nödvändigt att det blev en man som skulle bli apostel efter Judas Iskariot. Se kommentarer till 1 Tim 2:11-14.

1:22. Texten gör klart att det inte bara var de tolv apostlarna som troget följde Jesus under hans offentliga verksamhet. hans uppståndelse, Jesu uppståndelse utgör ett grundfundament i den kristna tron och den betonades starkt i den kristna församlingen (2:32, 3:15, 26, 4:2, 10, 33, 5:30, 10:40, 13:37, 17:31).

1:23. I NT omnämns dessa två män endast här (och i v. 25).

1:24-26du som känner allas hjärtan, viktigare än yttre omständigheter var frågan om vad som fanns i hjärtat. Och eftersom bara Gud visste det lät man lotten få uppenbara Guds vilja. Åtgärden grundas på texter som 2 Mos 28:30, 3 Mos 16:8, 4 Mos 26:55-56, 27:21, Jos 14:1-2, 18: 6-10, 1 Sam 10:20-21, 1 Krön 26:13, Neh 11:1, Ords 16:33, 18:18, Luk 1:9. I svåra beslut i Kristi församling kan det ibland vara i sin ordning att låta lotten avgöra.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt