APOSTLAGÄRNINGARNA

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28

kapitel 20

Paulus resa till Makedonien och Grekland

1 Då oroligheterna hade lagt sig sände Paulus efter lärjungarna och uppmuntrade dem. Därefter tog han farväl och for till Makedonien. 2 Efter att han farit genom det området och ihärdigt förmanat och tröstat bröderna kom han till Grekland. 3 Där uppehöll han sig i tre månader. Han stod i begrepp att avsegla till Syrien, men en judisk sammansvärjning mot honom gjorde att han istället reste tillbaka genom Makedonien. 4 Med Paulus följde Pyrrhos son Sopatros från Beroia, Aristarchos och Secundus från Thessalonike, Gaius från Derbe, Tychikos och Trofimos från Asien, och Timotheos. 5 Dessa avreste i förväg och inväntade oss i Troas. 6 Men vi avseglade från Filippi efter det osyrade brödets högtid. Fem dagar senare träffade vi dem i Troas, där vi stannade i sju dagar.

Eutychos får liv igen

7 På söndagen var vi samlade till brödsbrytelse. Paulus talade till dem och eftersom han avsåg att resa nästa dag varade hans tal till midnatt. 8 Det fanns en hel del lampor på övervåningen där vi var samlade. 9 En ung man vid namn Eutychos satt vid fönstret, och då Paulus talade länge föll han i djup sömn. Överväldigad av sömnen föll han ner från tredje våningen, och lyftes upp död. 10 Paulus gick då ner och lade sig över honom och tog honom i sina armar och sa: ˮVar inte oroliga, för hans själ är kvar i honom.ˮ 11 Sedan gick Paulus åter upp, bröt brödet och åt. Han talade länge, ända till gryningen, då han lämnade dem. 12 De gick iväg med pojken. Han levde, och de kände stor lättnad.

Resan från Troas till Miletos

13 Vi hade i förväg avseglat med skeppet till Assos där vi skulle ta med Paulus. Så hade han bestämt, eftersom han själv avsåg att ta landvägen. 14 Då han mötte oss i Assos tog vi honom ombord och kom så till Mitylene. 15 Därifrån avseglade vi nästa dag och nådde fram i höjd med Chios. Nästa dag lade vi till vid Samos, och dagen därpå kom vi till Miletos. 16 Paulus hade nämligen beslutat att segla förbi Efesos för att inte bli fördröjd i Asien. Han ville skynda på för att om möjligt vara i Jerusalem på pingstdagen.

Paulus avskedstal till de äldste från Efesos

17 Från Miletos sände Paulus bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste. 18 När de hade kommit till honom sa han: ˮNi vet hur jag levde bland er hela tiden, från första dagen jag kom till Asien. 19 Jag tjänade Herren i all ödmjukhet, under tårar, och under prövningar som kom över mig genom judarnas sammansvärjning. 20 Jag har inte undanhållit något som kunde vara er till nytta utan gjort det känt, och jag har undervisat offentligt och i hemmen. 21 Och för både judar och hedningar har jag vittnat om omvändelse till Gud och tro på vår Herre Jesus. 22 Och lyssna, bunden i Anden beger jag mig till Jerusalem utan att veta vad jag ska möta där. 23 Jag vet bara att den helige Ande i stad efter stad gör klart för mig att bojor och lidanden väntar mig. 24 Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill bara fullborda mitt lopp och den tjänst som jag fått av Herren Jesus: att vittna om det goda budskapet om Guds nåd.

25 Och lyssna, nu vet jag att alla ni som jag varit hos och förkunnat riket för, ni ska inte mer se mitt ansikte. 26 Därför vittnar jag i dag för er att jag är utan skuld till någons blod. 27 För jag har inte undanhållit att göra känt för er allt vad som rör Guds plan och vilja. 28 Ge akt på er själva och på hela den hjord där den helige Ande har satt er till församlingsledare, för att ni ska vara herdar i Guds församling som han förvärvat åt sig med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag lämnat er ska vilda vargar komma in bland er. De ska inte skona hjorden. 30 Och bland er själva ska män träda fram med avvikande budskap för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Var därför vaksamma. Och kom ihåg att jag oavbrutet under tre års tid, natt och dag, inte upphörde att vägleda var och en av er under tårar.

32 Jag överlämnar er nu åt Gud och hans nåderika ord, som förmår uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla som helgats. 33 Jag har inte suktat efter någons silver eller guld eller kläder. 34 Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. 35 I allt har jag visat er att ni genom att arbeta så ska hjälpa de utsatta och minnas de ord som Herren Jesus själv sa: ʼDet är saligare att ge än att fåʼ.ˮ

36 Och efter att Paulus sagt detta knäböjde han med dem alla och bad. 37 Alla började storgråta, och de omfamnade honom och kysste honom. 38 Det som särskilt smärtade dem var hans ord om att de inte skulle se hans ansikte mer. Därefter följde de honom till skeppet.

Föregående     Nästa

20:1lärjungarna, från Efesos. Makedonien, en romersk provins som låg i nutida norra Grekland.

20:2Grekland, motsvarar Achaia, nutida södra Grekland. Här avses sannolikt även Korinth.

20:4. Dessa män kom från de olika områden där Paulus hade verkat. De var sannolikt med för att överlämna pengar till församlingen i Jerusalem. Sopatros, möjligen densamme som kallas Sosipatros i Rom 16:21. Aristarchos, se kommentar till 19:29. Secundus, för övrigt okänd. Gaius, sannolikt inte densamme som omnämns i 19:29. Tychikos, omnämns även i Ef 6:21, Kol 4:7, 2 Tim 4:12, Tit 3:12. Trofimos, omnämns även i 21:29, 2 Tim 4:20. Timotheos, se kommentar till Rom 16:21.

20:5oss, betyder sannolikt att författaren Lukas nu åter blev Paulus följeslagare efter sin vistelse i Filippi (16:40). Troas, en kuststad (i nutida Turkiet) vid Egeiska havet.

20:6Filippi, dvs från dess hamn som låg i Neapolis (vid nutida norra Greklands kust). det osyrade brödets högtid, se kommentar till 12:3.

20:7söndagen, man samlades den dag då Kristus hade uppstått. brödsbrytelse, ett uttryck som sannolikt inkluderar nattvarden.

20:7. ”På söndagen.” Alternativ översättning: Den första dagen i veckan.

20:10lade sig över honom, jfr 1 Kung 17:21, 2 Kung 4:34. hans själ är kvar i honom, han hade återvänt från död till liv genom Paulus omfamning. Se även 1 Mos 35:18 med kommentar.

20:13Assos, låg omkring tre mil söder om Troas. Staden låg vid nutida Turkiets västkust.

20:14-15MityleneChiosSamosMiletos, städerna låg längs med nutida Turkiets västkust.

20:16pingstdagen, se kommentar till 2:1.

20:17Från Miletos till Efesos, en sträcka på omkring fem mil. äldste, i v. 28 kallas de ”församlingsledare”.

20:21. ”hedningar.” Alternativ översättning: greker.

20:22bunden i Anden, betyder att Paulus underordnade sig den Helige Andes bestämda och tydliga ledning.

20:24jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv, jfr med Jesu ord i Joh 12:25 (se även Luk 14:26, 17:33, Fil 3:7-8).

20:25ni ska inte mer se mitt ansikte, vilket sannolikt inte heller skedde trots att några bibelord kan tydas i annan riktning (1 Tim 1:3, 3:14).

20:27allt vad som rör Guds plan och vilja, avser sannolikt främst det som rör Kristi liv och försoning (2:22-24, 1 Kor 15:3-4), men även alla andra gudomliga doktriner som NT uppenbarar.

20:28Guds församling som han förvärvat åt sig med sitt eget blod, Kristi blod är samtidigt Guds blod. ”För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.” (2 Kor 5:19.) Guds församling, se kommentar till 1 Kor 1:2.

20:29-30. Att Paulus profetia gick i uppfyllelse ger texter i Timotheosbreven (som båda relaterar till Efesos) belägg för, 1 Tim 1:3, 7, 19-20, 4:1-3, 6:3-5, 2 Tim 1:15, 2:17-18, 3:1-9.

20:34. Jfr 18:3, 1 Thess 2:9, 2 Thess 3:7-9.

20:35Det är saligare att ge än att få. Orden finns inte bevarade i något av de fyra evangelierna, men bekräftar det självklara att det Jesus gjorde och sa omfattade mycket mer än vad som framgår av evangelierna (jfr Joh 21:25).

20:36knäböjdebad, en sådan böneställning var inte ovanlig, jfr 21:5, Luk 22:41, Ef 3:14, Dan 6:10, Ps 95:6. Man bad också stående, Mark 11:25, Luk 18:11.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt