APOSTLAGÄRNINGARNA

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28

kapitel 24

Anklagelsen mot Paulus

1 Fem dagar senare kom översteprästen Ananias dit ner med några äldste och advokaten Tertullus. Dessa framförde inför ståthållaren sin sak mot Paulus. 2/3 Då Paulus tillkallats inledde Tertullus sitt anklagelsetal: ˮHögt ärade Felix. Tack vare dig har vi fått åtnjuta fred. Och detta folk har genom dina reformer överallt och på alla sätt fått det avsevärt bättre. Detta välkomnar vi med största tacksamhet. 4 Jag ska inte uppehålla dig för länge, men jag ber dig vara god och lyssna på oss några ögonblick. 5 Det har nämligen visat sig att den här mannen är en pestböld som vållar osämja bland alla judar i hela världen. Och så är han ledare för nasareernas sekt. 6 Han har till och med försökt vanhelga templet, men vi grep honom. 8 När du själv förhör honom ska du få klarhet i allt som vi anklagar honom för.ˮ 9 Även judarna angrep honom och menade att det förhöll sig så.

Paulus försvarstal inför Felix

10 Paulus började tala efter att ståthållaren gett honom tecken: ˮJag vet att du i många år har varit domare över detta folk, därför är det med tillförsikt jag försvarar min sak. 11 Du kan få bekräftat att det inte är mer än tolv dagar sedan jag kom upp till Jerusalem för att tillbe. 12 Varken i templet eller i synagogorna eller ute i staden har de sett mig tvista med någon eller orsaka tumult bland folket. 13 Inte heller förmår de bevisa inför dig vad de nu anklagar mig för. 14 Men följande bekänner jag för dig: I enlighet med Vägen, som de kallar en sekt, tjänar jag mina fäders Gud genom att tro på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. 15 Jag, liksom mina anklagare, har samma hopp till Gud, att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. 16 Av det skälet strävar jag efter att alltid ha ett rent samvete inför Gud och människor. 17 Efter flera år har jag nu återvänt för att överlämna gåvor åt mitt folk och för att offra. 18 Det var då de fann mig i templet efter att jag renat mig, utan vare sig folkmassa eller tumult. 19 Men några judar från Asien fanns där. De borde vara närvarande här inför dig och anklaga mig om de hade sak mot mig. 20 Eller låt männen här berätta vilket brott de anförde när jag stod inför Sanhedrin. 21 Var det inte för just det som jag ropade när jag stod ibland dem: ʼDet är med anledning av de dödas uppståndelse som jag i dag står anklagad inför erʼ.ˮ

Paulus i fängelse

22 Felix, som hade ingående kunskap om Vägen, ajournerade rättegången och sa: ˮNär kommendanten Lysias kommer ner hit ska jag avgöra målet.ˮ 23 Han gav order till officeren att hålla Paulus under lätt bevakning och inte hindra någon av hans vänner från att bistå honom.

24 Några dagar senare kom Felix med sin hustru Drusilla, som var judinna. Han lät hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. 25 Men då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen blev Felix förskräckt och sa: ˮDu kan gå nu. Men vid lämpligt tillfälle låter jag hämta dig.ˮ 26 Samtidigt hoppades han bli erbjuden muta från Paulus. Av det skälet lät han ofta hämta honom för samtal. 27 När två år hade gått efterträddes Felix av Porcius Festus. Och eftersom Felix önskade visa judarna välvilja kvarhöll han Paulus i fängelset.

Föregående     Nästa

24:1advokaten Tertullus, för övrigt okänd.

24:5. Att uppvigla och att vara ledare för en icke-godkänd sekt var två straffbara åtalspunkter enligt romersk lag. nasareernas sekt, här ett nedsättande uttryck för Jesu Kristi anhängare (Joh 1:46). Det var i Nasaret som Jesus växte upp (Luk 2:39).

24:12. Med dessa ord bestrider Paulus att han orsakat oro eller upplopp bland folk, något som Rom betraktade som ett allvarligt brott.

24:14. Här bekänner sig Paulus till Vägen (se kommentar till 9:2), men gör sig samtidigt till en jude genom att säga att han tjänar sina fäders Gud och deras heliga skrifter (GT). Paulus ord exemplifierar 1 Kor 9:20, 23.

24:15både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång, se 23:6 med kommentar.

24:17överlämna gåvor åt mitt folk, avser sannolikt det som omnämns i bl.a. Rom 15:25-28, 1 Kor 16:1-4, 2 Kor 8:1-9:15. offra, se 21:26.

24:18utan vare sig folkmassa eller tumult. Åter igen förnekar Paulus att han gjort sig skyldig till något lagbrott enligt romersk lag.

24:19. Dessa judar från Asien (21:27-29) borde egentligen – enligt romersk rätt – ha varit där och anklagat Paulus.

24:20. Sanhedrin, se kommentar till Matt 26:59.

24:21. Paulus hävdar att anklagelsen är av rent religiös natur och därmed inte faller under romersk rätt att avgöra.

24:22Felix, som hade ingående kunskap om Vägen, dels på grund av sina år som ståthållare i Judeen och dels på grund av sin judiska hustru (v. 24). Lysias, se 21:31, 23:26.

24:23hålla Paulus under lätt bevakning, eftersom han var romersk medborgare och ännu inte fått någon dom.

24:24Drusilla, dotter till Herodes Agrippa som omnämns i 12:1. Hon var Felix tredje hustru.

24:25rättfärdighet, avser här främst ett rättfärdigt liv (1 Joh 3:7, Tit 2:12), men även den rättfärdighet som kommer från Gud (Rom 3:21-31). självbehärskning, se Gal 5:22-23, 2 Petr 1:5-8. den kommande domen, se Matt 25:31-46, Joh 5:27-29, Hebr 10:26-27, Upp 20:11-15.

24:27Porcius Festus, var ståthållare i Judeen i 2-3 år fram till sin död omkring år 60 e.Kr.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt