APOSTLAGÄRNINGARNA

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28

kapitel 18

Paulus i Korinth

1 Sedan lämnade Paulus Athen och kom till Korinth. 2 Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontos. Han hade nyligen med sin hustru Priscilla kommit från Italien på grund av Claudius påbud om att alla judar skulle lämna Rom. Paulus tog in hos dem, 3 och då de hade samma hantverk – tälttillverkare – så stannade han hos dem och arbetade. 4 Varje sabbat förde han samtal i synagogan och övertygade både judar och greker.

5 När Silas och Timotheos kom ner från Makedonien ägnade sig Paulus intensivt åt ordet. Han vittnade för judarna att Jesus är Kristus. 6 Men då de var avvisande och skymfade honom, skakade han sina kläder och sa till dem: ˮErt blod ska vara över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hednafolken.ˮ 7 Och han gick därifrån och tog in hos en gudfruktig man vid namn Titius Justus. Hans hus låg intill synagogan. 8 Men synagogföreståndaren Crispus och alla i hans hus kom till tro på Herren. Även många av de korinthier som lyssnade kom till tro och blev döpta. 9 En natt sa Herren i en syn till Paulus: ˮVar inte rädd utan tala och tig inte, 10 för jag är med dig. Ingen ska bära hand på dig för att skada dig, för jag har mycket folk i denna stad.ˮ 11 Så uppehöll han sig där i arton månader och undervisade dem i Guds ord.

12 Men då Gallio var ståthållare i Achaia gick judarna till förenat angrepp mot Paulus och drog honom inför domstolen 13 och sa: ˮDen här mannen övertalar folk att dyrka Gud i strid mot lagen.ˮ 14 Men just då Paulus skulle ta till orda sa Gallio till judarna: ˮJudar, om det vore fråga om förseelse eller illdåd skulle jag ha giltigt skäl att ta upp ert klagomål. 15 Men är det en dispyt angående ord och namn och er egen lag, då är det er ensak. I sådant vill jag inte vara domare.ˮ 16 Och han visade bort dem från domstolen. 17 Alla grep då synagogföreståndaren Sosthenes och misshandlade honom framför domartribunen. Men Gallio brydde sig inte.

Paulus tillbaka i Antiochia

18 Paulus stannade i Korinth ännu en tid. Därefter tog han avsked av bröderna och seglade till Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila. Han hade i Kenchreai klippt av håret eftersom han hade avlagt ett löfte. 19 Då de kom till Efesos lämnade Paulus dem. Men själv gick han in i synagogan och talade med judarna. 20 De bad honom stanna längre, men han avböjde 21 och tog avsked med orden: ˮJag kommer tillbaka till er om Gud vill.ˮ Sedan avseglade han från Efesos. 22 När han hade kommit till Caesarea gick han upp till Jerusalem och hälsade på församlingen, och for sedan ner till Antiochia.

PAULUS TREDJE MISSIONSRESA
(18:23-21:16)

23 Efter en tid där bröt Paulus upp och for från plats till plats i området Galatien och Frygien och styrkte alla lärjungarna.

Apollos undervisar i Efesos

24 En jude vid namn Apollos kom till Efesos. Han var född i Alexandria och var en vältalig man med gedigen kunskap i Skrifterna. 25 Han hade fått undervisning om Herrens väg. Brinnande i Anden talade och undervisade han utförligt om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. 26 Och han började frimodigt tala i synagogan. Då Priscilla och Aquila hörde honom tog de honom avsides och förklarade Guds väg för honom än mer utförligt. 27 När Apollos ville fara över till Achaia backade bröderna upp det och skrev till lärjungarna att välkomna honom. När han kom dit blev han till stor hjälp för dem som genom nåden hade kommit till tro. 28 För kraftfullt bemötte han offentligt judarna i det att han klargjorde genom Skrifterna att Jesus är Kristus.

Föregående     Nästa

18:1Korinth, en stor och betydande kuststad som låg omkring sju mil väster om Athen. Paulus skrev två brev till församlingen i Korint, första- och andra Korinthierbrevet, som kom med i Nya Testamentet.

18:2Aquila Priscilla, paret omnämns även i v. 18, 26, Rom 16:3, 1 Kor 16:19, 2 Tim 4:19. Pontos, landskap vid nutida Turkiets kust mot Svarta havet. Claudius påbud om att alla judar skulle lämna Rom, år 49 e.Kr. möjligen på grund av oroligheter i de judiska synagogorna efter att det kristna evangeliet började sippra in där.

18:3. ”tälttillverkare.” Alternativ översättning: läderarbetare.

18:5När Silas och Timotheos kom, från Beroia (17:13-14). Kristus, den i Skrifterna utlovade Messias.

18:6Ert blod ska vara över era egna huvuden. En formulering som innebär att de själva bär ansvaret för att de är under Guds dom. Jfr Hes 33:1-9.

18:7en gudfruktig man, se kommentar till 10:2. Sannolikt hade han nu kommit till tro på Jesus Kristus.

18:8Crispus, blev döpt av Paulus (1 Kor 1:14).

18:10jag har mycket folk, dvs människor som från evighet är utvalda av Gud till frälsning (jfr Joh 10:16). Se även kommentar till Ef 1:4.

18:11arton månader, åren 49-51 e.Kr.

18:12Gallio var ståthållare, åren 51-52 e.Kr. Han var äldre bror till statsmannen och filosofen Seneca.

18:13-16. Judarna anklagade Paulus för att förkunna en ny religion som inte var erkänd av Rom. Men Gallio uppfattade Paulus budskap som judiskt om än med lite avvikande tolkningar.

18:17synagogföreståndaren Sosthenes, möjligen samme man som nämns i 1 Kor 1:1. Kanske efterträdde han Crispus (v. 8) eller också fanns där två föreståndare.

18:18Syrien, Antiochia (v. 22). Kenchreai, låg omkring en mil öster om Korinth. Stadens namn förekommer även i Rom 16:1. klippt av håret, kan syfta på Aquila eller Paulus. Var möjligen ett nasirliknande löfte (4 Mos 6:1-21) för att söka Guds välsignelse eller som ett uttryck för tacksamhet mot Herren. Man klippte av håret vid slutet av löftestiden.

18:19Efesos, se kommentar till 19:1.

18:21om Gud vill, Paulus hade lärt sig att inte förlita sig på egna planer utan på Guds vilja och plan när det gällde resor och missionsverksamhet (jfr 16:6-10 med kommentar). Apg 19 visar att det var Guds vilja att han skulle återkomma till Efesos.

18:22Caesarea, se kommentar till 9:30. Antiochia, i Syrien.

18:23Galatien och Frygien, landskap i de inre delarna av nutida Turkiet.

18:24Apollos, omnämns även i 19:1, 1 Kor 1:12, 3:4-6, 22, 4:6, 16:12, Tit 3:13. Alexandria, låg i Egypten och var näst största stad i romerska riket efter Rom.

18:24. ”vältalig.” Alternativ översättning: lärd.

18:25Johannes dop, se kommentar till Matt 3:6.

18:25. ”Brinnande i Anden.” Alternativ översättning: med stark glöd.

18:26förklarade Guds väg för honom, versen kan möjligen ses som belägg för att en kvinna – tillsammans med sin man – i privata sammanhang och under vissa omständigheter har tillåtelse att vägleda män i tron. Det får inte ske i offentliga sammankomster (1 Kor 14:33-35, 1 Tim 2:12).

18:27Achaia, en romersk provins där Korinth är den största staden. Apollos blev till välsignelse där (1 Kor 1:12, 3:4-6, 22, 4:6). dem som genom nåden hade kommit till tro, att tro är inget som människan med någon egen förmåga kan bestämma sig för, utan det är ytterst ett uttryck för Guds nåd (jfr 2:39 och Ef 2:8-9 med kommentarer).

18:28Kristus, den i Skrifterna utlovade Messias.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt