APOSTLAGÄRNINGARNA

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28

kapitel 3

Den lame vid Vackra porten botas

1 Petrus och Johannes var på väg upp till templet för den bönestund som hölls vid femtontiden. 2 Då bars dit en man som varit lam från födseln. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Vackra porten för att tigga av dem som gick in i templet. 3 Då han såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om pengar. 4 De fäste blicken på honom, och Petrus sa: ˮSe på oss.ˮ 5 Mannen såg uppmärksamt på dem i förväntan på att få något. 6 Men Petrus sa: ˮSilver och guld har jag inte, men det jag har ger jag dig. I Jesu Kristi nasaréns namn, ställ dig upp och gå.ˮ 7 Och Petrus tog hans högra hand och reste honom. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. 8 Med ett språng ställde han sig upp och gick omkring. Han följde med dem in i templet – gående, hoppande och prisande Gud. 9 Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. 10 Och de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga vid Vackra porten i templet. De blev alldeles häpna och helt utom sig över det som hade hänt med honom.

Petrus tal i Salomos pelarhall

11 Medan mannen höll sig till Petrus och Johannes strömmade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var slagna av förundran. 12 När Petrus såg det sa han till folket: ˮIsraeliske män, varför förvånas ni över det här och stirrar på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? 13 Abrahams Gud, Isaks Gud, och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Honom som ni överlämnade och förnekade inför Pilatus när han hade beslutat att frige honom. 14 Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att en mördare skulle friges åt er. 15 Livets upphovsman dödade ni, honom som Gud reste upp från de döda. Det är vi vittnen till. 16 Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som kommer genom Jesus har gett honom full hälsa som ni alla kan se.

17 Bröder, nu vet jag att ni och era ledare handlade i okunnighet. 18 Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han förutsagt genom alla sina profeter, att hans Kristus skulle lida. 19 Omvänd er därför och vänd tillbaka. Då blir era synder utplånade, 20 och tider av ro och ljuvlighet ska komma från Herrens ansikte och han sänder den som är bestämd för er – Kristus Jesus. 21 Han måste förbli i himlen tills de tider kommer då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från uråldrig tid. 22 Mose sa: Herren er Gud ska resa upp åt er en profet lik mig ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. 23 Men varje själ som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. 24 Och alla profeterna som har talat, från Samuel och framåt, har även förkunnat dessa dagar. 25 Ni är söner till profeterna, och till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham: I din ättling ska alla folk på jorden bli välsignade. 26 Gud reste upp sin tjänare först och främst för er. Han sände honom för att välsigna er genom att vända er alla bort från er ondska.ˮ

Föregående     Nästa

3:1Petrus och Johannes, dessa två apostlar tillsammans med Jakob tillhörde Jesu innersta krets (Mark 9:2, 14:33, Luk 22:8). bönestund, hölls vid tre tillfällen under dagen i templet.

3:6Silver och guld har jag inte, eftersom lärjungarna redan hade gett eventuella förmögenheter och pengar till behövande (2:45). I Jesu Kristi nasaréns namn, att de bad om helande i detta namn innebar att de åberopade Jesu Kristi auktoritet så att Kristus skulle verka med sin makt genom dem. I allmänhet förutsätter helande tro, v. 16.

3:8Med ett språnghoppade, uppfyllelse av Jes 35:6.

3:11Salomos pelarhall, låg i tempelområdet intill den östra muren. Även Jesus hade verkat där (Joh 10:23).

3:13. 2 Mos 3:6, 15.

3:14den Helige och Rättfärdige, i GT är det Herren som kallas så (Jes 1:4, 5:24, 24:16). Kristus proklameras därför här som jämlik med Gud. en mördare, Barabbas, Luk 23:18-19.

3:15Livets upphovsman, Jesus är livet, Joh 1:4, 5:26, 14:6, och han är upphovet till allt skapat liv, Joh 1:3, Kol 1:16, Hebr 1:2.

3:17. Petrus har i princip lagt all skuld på det judiska folket för Jesu död, v. 12-15, och förklarar nu att deras skuld berodde på att de hade saknat kunskap om vem Jesus verkligen var.

3:15. ”upphovsman.” Alternativ översättning: furste.

3:18på detta sätt, mitt ibland människors förvirring, galenskap och okunskap (v. 17) verkar Gud fram sin förutbestämda vilja. Kristus skulle lida, något som Jesus själv gång på gång hade betonat (Matt 16:21, 17:22-23, 20:18-19), men som varken folket eller lärjungarna hade förstått. Även GT talar om Kristi lidande, Luk 24:26-27. Se t.ex. Jes 53:2-8, Ps 22.

3:19-21. Då frukterna av Jesu död och uppståndelse sprider sig över Israel och världen, och människor omvänder sig, då flödar välsignelser och allt kulminerar till slut i Jesu återkomst. då allt det blir upprättat (v. 21), jfr Rom 11:25-27. som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från uråldrig tid (v. 21), se t.ex. Ps 110:1-3, Jer 31, Jes 65:17-25.

3:22-23. 5 Mos 18:15.

3:24dessa dagar, om allt som rör Messias, hans ankomst till jorden, Guds rike och det nya förbundet.

3:25I din ättling, en profetia som syftar på Jesus Kristus (jfr Gal 3:8, 16). bli välsignade, i Kristus finns alla Guds välsignelser (Ef 1:3).

3:25. 1 Mos 12:3.

3:25. ”ättling.” Alternativ översättning: säd.

3:26vända er alla bort från er ondska, ingen människa har kraft eller vilja att på egen hand vända sig bort från synd och ondska. Det är ytterst Gud som verkar omvändelse (se kommentar till 2:39). Samtidigt har människan ett personligt ansvar, v. 19.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt