ROMARBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 16

Personliga hälsningar

1 Jag vill anförtro åt er vår syster Foibe som tjänar församlingen i Kenchreai. 2 Välkomna henne i Herren på ett för de heliga värdigt sätt, och ge henne all den hjälp hon kan behöva. Hon har varit ett stöd för många, även för mig.

3 Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus 4 som har vågat sina liv för mig. Inte bara jag utan alla hednakristna församlingar visar dem tacksamhet. 5 Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainetos, den förste i Asien som kom till tro på Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat hårt för er. 7 Hälsa Andronikos och Junias, mina landsmän och medfångar. Apostlarna håller dem i högt anseende, och de tillhörde Kristus före mig. 8 Hälsa Ampliatus, min älskade i Herren. 9 Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus och min älskade Stachys. 10 Hälsa Apelles, prövad och erkänd i Kristus. Hälsa Aristoboulos husfolk. 11 Hälsa min landsman Herodion. Hälsa Narkissos husfolk som tillhör Herren. 12 Hälsa Tryfaina och Tryfosa, som arbetar i Herren. Hälsa den älskade Persis, som har arbetat hårt i Herren. 13 Hälsa Rufus, utvald i Herren, och hans mor, som är en mor även för mig. 14 Hälsa Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och bröderna hos dem. 15 Hälsa Filologos och Julia, Nereus och hans syster och Olympas och alla heliga hos dem. 16 Hälsa varandra med en helig kyss. Alla Kristi församlingar hälsar er.

17 Bröder, jag vill att ni ska uppmärksamma dem som splittrar och orsakar avfall från den lära som ni undervisats i. Ta avstånd från dem. 18 För sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk. Och de förleder godtrogna hjärtan med inställsamt och smickrande prat. 19 Er lydnad är nämligen känd av alla, därför gläds jag över er. Men jag vill att ni ska vara visa vad gäller det goda, och oskyldiga vad gäller det onda. 20 Fredens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Nåd från vår Herre Jesus till er alla.

21 Min medarbetare Timotheos hälsar er, liksom mina landsmän Lucius, Jason och Sosipatros. 22 Jag, Tertius, som skrivit detta brev, hälsar er i Herren. 23 Gaius, min och hela församlingens värd, hälsar er, liksom Erastos, stadens kassör, och brodern Quartus.

Lovprisning

25 Till honom som förmår styrka er genom mitt evangelium och Jesu Kristi budskap – enligt den uppenbarade hemlighet som under tidsåldrar varit dold 26 men nu har synliggjorts och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd för alla folkslag för att föra dem till trons lydnad – 27 till Gud som ensam är vis. Äran tillhör honom genom Jesus Kristus i all evighet. Amen.

Föregående     Nästa

16:1Foibe, omnämns endast här i NT. som tjänar församlingen, kvinnor kan ha tjänande uppgifter i Guds församling, se t.ex. Tit 2:3-5 med kommentarer. Se även kommentar till Rom 16:2. Men de får inte inneha tjänster som innebär att de undervisar män eller bestämmer över män (1 Tim 2:11- 3:13). Sannolikt var det Foibe som överlämnade brevet till församlingen i Rom. Kenchreai, låg cirka en mil från Athen.

16:2Hon har varit ett stöd, sannolikt genom att härbergera trossyskon och bistå dem på olika sätt.

16:3Prisca och Aquila, omnämns även i Apg 18:2-3, 18, 26, 1 Kor 16:19, 2 Tim 4:19.

16:5församlingen som möts i deras hus, under de första århundradena fanns inga kyrkor utan de kristna samlades i hem. Asien, romersk provins i västra delen av nutida Turkiet, huvudstad var Efesos.

16:5. ”den förste i Asien som kom till tro på.” Alternativ översättning: Asiens första gåva till.

16:10-11. husfolk, ordet avser familjen (som innefattade fler än dagens ”kärnfamilj”) och tjänstefolk.

16:13Rufus, möjligen den som omnämns i Mark 15:21.

16:16en helig kyss, dåtidens sedvänja vid hälsning (1 Kor 16:20, 2 Kor 13:12, 1 Thess 5:26, 1 Petr 5:14).

16:17den lära som ni undervisats i, avser främst de doktriner som Paulus behandlat i detta brev. Ta avstånd från dem. Jfr 2 Thess 3:6, 14, Tit 3:10, 2 Petr 2, 2 Joh v. 9-11, Upp 2:2, 14-16, 20. Tolerans är ett sammanhållande kit (kap 14), men den har sina definitiva gränser. Människor som sprider irrläror ska inte tolereras i församlingsgemenskapen.

16:20snart krossa Satan under era fötter, anspelar på 1 Mos 3:15. Kristus har besegrat djävulen (Hebr 2:14, 1 Joh 3:8), och Satans krossande är förutbestämt och så definitivt (Upp 20:10) att man alltid kan tala om ”snart”.

16:21Timotheos, var väl insatt i Skrifterna (2 Tim 3:15). Hans mor och mormor var troende (2 Tim 1:5). Hans far var grek (Apg 16:1). Han var nära medarbetare till Paulus (Apg 16:1-4) och nämns ofta i inledningen till flera av Paulus brev (2 Kor 1:1, Fil 1:1, Kol 1:1, 1-2 Thess 1:1, Filem v. 1), möjligen som medförfattare och/eller sekreterare. Han var själv mottagare till två av Paulus brev i NT (1-2 Tim). Möjligen hade han också erfarenhet av fångenskap (Hebr 13:23).  Lucius, en med samma namn omnämns även i Apg 13:1. Jason, möjligen den som omnämns i Apg 17:5-9. Sosipatros, möjligen den som omnämns i Apg 20:4.

16:22Tertius, omnämns endast här i NT.

16:23Gaius, denne Gaius omnämns även i 1 Kor 1:14. Erastos, möjligen den som omnämns i Apg 19:22, 2 Tim 4:20.

16:25. Jesu Kristi budskap, jfr 15:18.

16:25. ”Jesu Kristi budskap.” Alternativ översättning: budskapet om Jesus Kristus.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt