ROMARBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 3

1 Vilket företräde har då judarna? Eller vilket värde har omskärelsen? 2 Stort på alla sätt. Först av allt, de har anförtrotts Guds ord. 3 Vad betyder det om några inte trodde? Skulle deras otro upphäva Guds trofasthet? 4 Absolut inte. Låt Gud vara sann och varje människa en lögnare. Som det står skrivet: För att du ska visa dig rättfärdig i dina ord, och segra när du dömer. 

5 Men om vår orättfärdighet låter Guds rättfärdighet framträda, vad ska vi då säga? Mänskligt talat, skulle Gud vara orättfärdig som utgjuter sin vrede? 6 Verkligen inte. Hur skulle Gud då kunna döma världen? 7 Men om min lögn låter sanningen om Gud överflöda till hans ära, varför ska jag då dömas som syndare? 8 Varför inte säga: ˮLåt oss göra det onda för att frambringa det goda?ˮ Så skymfar oss några och påstår att vi säger. Deras fördömelse är välförtjänt.

Det finns ingen rättfärdig

9 Hur är det då, är vi judar bättre än andra? Inte alls. För vi har redan anklagat både judar och hedningar för att alla vara under synd. 10 Som det står skrivet: Det finns ingen rättfärdig, inte en enda. 11 Det finns ingen som förstår. Det finns ingen som söker Gud. 12 Alla har avvikit. Alla har blivit moraliskt förfallna. Det finns ingen som gör gott, inte en enda. 13 Deras strupe är en öppen grav. Sina tungor använder de lömskt. Deras läppar döljer kobragift. 14 Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. 15 Deras fötter är snabba att utgjuta blod. 16 Deras vägar kantas av förödelse och nöd. 17 De känner inte fredens väg. 18 De har ingen fruktan för Gud.

19 Men vi vet att allt vad lagen säger avser dem som har lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen stå skyldig inför Gud. 20 Av laggärningar kan ingen människa stå rättfärdig inför Gud. För vad lagen ger är insikt om synd.

Förklarad rättfärdig i Kristus

21 Men nu, oberoende av lag, så har Guds rättfärdighet uppenbarats, något som lagen och profeterna vittnar om. 22 Nämligen Guds rättfärdighet genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. För här finns ingen skillnad 23 eftersom alla har syndat och saknar härligheten från Gud. 24 Men oförtjänt förklaras de rättfärdiga av hans nåd eftersom Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud ställt fram som ett försoningsoffer, att tas emot genom tron, i Jesu blod. Så ville han manifestera sin rättfärdighet eftersom han förut under uppskovets tid hade lämnat synderna ostraffade. 26 I den tid som nu är ville han manifestera sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

27 Vad kan vi då vara stolta över? Det finns ingenting. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. 28 För vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. 29 Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hednafolkens? Jo, också hednafolkens, 30 eftersom Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tron. 31 Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Absolut inte. Vi befäster lagen.

Föregående     Nästa

3:1företräde, framför hednafolken. omskärelsen, se kommentar till Apg 15:1.

3:2-3de har anförtrotts Guds ord (v. 2), att de heliga Skrifterna (GT) kom genom judarna kommer alltid att innebära en välsignelse för dem. Inte ens judars otro kan förhindra det. Orden innebär också att det är judarnas kánon som är den rätta (dvs de 39 böcker i Gamla Testamentet som traditionellt ingår i protestantiska Biblar).

3:4. Ps 51:6.

3:5-8. Paulus besvarar invändningar från judiska motståndare. Han slår fast att Guds vrede och dom alltid är i samklang med hans rättfärdighet och att det aldrig finns något försvar för att fortsätta leva i synd. Paulus utlägger sitt svar utförligare i kapitel 6.

3:9alla vara under synd, eftersom synden och fördömelsen drabbade mänskligheten genom Adam (5:12, 16, 18) så är vi alla – judafolket såväl som hednafolken – under syndens välde.

3:9. ”hedningar.” Alternativ översättning: greker.

3:10. Eftersom varje människa föds i synd (5:12, 18, 1 Mos 8:21, Ps 51:7, Ef 2:3) så syndar alla människor varje dag i tankar, ord, handlingar och i underlåtenhet att göra det goda och rätta (jfr 1 Kung 8:46, Ps 130:3, Ords 20:9, Pred 7:21). Se även 1 Joh 1:10 med kommentar.

3:11Det finns ingen som söker Gud. Människor kan kalla sig ”sökare”. Men den ende sanne Guden, så som Han är uppenbarad i Skriften, är det ingen människa som söker. Däremot söker Gud människor och drar dem till sin Son, se kommentar till Joh 6:37.

3:12Det finns ingen som gör gott, i människors ögon kan syndare göra goda handlingar. Men sann godhet har som medvetet mål Guds ära, och har kärlek till Gud som orsak och drivkraft. I Guds ögon finns det därför ingen oomvänd syndare som gör en enda genuint god handling.

3:10-12. Ps 14:1.

3:13-14. Det är genom våra ord som synden i oss tydligast och oftast uppenbaras. Jfr Jak 3, Luk 6:45.

3:13. Ps 5:10, 140:4.

3:14. Ps 10:7.

3:15-17. Människans gudsfrånvända handlingar bekräftar Skriftens lära om människans universella syndighet.

3:15-17. Jes 59:7.

3:18. Något som karaktäriserar den fallna människan är att hon lever sina dagar på jorden som om det inte existerade en helig Gud som ska döma världen. Skriften lär däremot att fruktan för Gud är vishetens början (Ords 9:10, 15:33, Ps 111:10, Luk 12:5).

3:18. Ps 36:2.

3:19. Judarna som fick den skrivna lagen förmår inte hålla lagen utan befinner sig under domen. Likaså hedningarna som har det som lagen kräver skrivet i sina hjärtan (2:15). Alltså står hela världen, judar såväl som hedningar, skyldiga inför en helig Gud.

3:20laggärningar, avser främst strävan att hålla alla de bud och lagar som finns i Skriften (GT). Men det avser även andra välmenande och goda handlingar som människor tror kan ge dem pluspoäng inför Gud. vad lagen ger är insikt om synd, det är genom lagen vi lär känna vårt hjärtas synd och ondska (jfr 5:20, 7:7-13, 22-23).

3:20. ”ingen människa.” Alternativ översättning: inget kött.

3:21Guds rättfärdighet, se kommentar till 1:17.

3:21-22. ”Guds rättfärdighet … Guds rättfärdighet.” Alternativ översättning: en rättfärdighet från Gud … en rättfärdighet från Gud.

3:24friköpt, den tiden kunde människor friköpas från slaveri eller fångenskap. Ordet har sitt ursprung från GT, se 2 Mos 15:13, 2 Sam 7:23. Gud har i Kristus köpt människor fria från syndens slaveri och Satans fångenskap. Jfr Ef 1:7, Kol 1:13-14. Se även kommentar till 1 Petr 1:18.

3:25. ställt fram som ett försoningsoffer, Guds heliga vrede som brann över människosläktet (se kap 1-2) behövde blidkas för att människorna skulle kunna få förlåtelse för sina synder och bli räddade från evig förtappelse. Och Jesu blod (5:9, Ef 2:13, Kol 1:20, Hebr 9:12-15, 1 Petr 1:19, 1 Joh 1:7, Upp 1:5, 5:9), hans offerdöd, är det som utför denna försoning som gör att Gud inte längre är vred på oss utan älskar oss i Kristus genom tron (jfr 5:1, 8:3 med kommentarer). Jesu död är ett ställföreträdande strafflidande, dvs Jesus går frivilligt och i människans ställe in under Guds vrede. Samtidigt är Gud i Kristus när detta sker (2 Kor 5:18-19). Se även 1 Joh 2:2 med kommentar. att tas emot genom tron, det är endast tron på Jesus Kristus som gör att en människa personligen får del av försoningen och Guds kärlek. Utan tro befinner sig människan fortfarande under Guds vrede (Joh 3:36). eftersom han förut under uppskovets tid hade lämnat synderna ostraffade, korset är mittpunkten i världshistorien, verkningarna och följderna av korset sträcker sig både bakåt och framåt i tiden.

3:25. ”försoningsoffer.” Alternativ översättning: försoningslock.

3:26att han själv är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus, se kommentar till 1:17.

3:30Gud är en, anspelar på 5 Mos 6:4. Denne ende Gud är både judarnas och hedningarnas Gud.

3:31. Lagen är fortfarande i kraft, men inte som frälsningsväg (v. 20) utan som etisk- och moralisk vägvisare. Lagen har även som uppgift att vi ska lära känna synden (Rom 7:7-14, 5:20), och bli medvetna om Guds vrede (Rom 4:15). Lagen är till för de orättfärdiga (1 Tim 1:8-10). Jesus förkunnade lagens tio budord (Matt 19:16-19) och hävdade samtidigt att kärleken till Gud och nästan är lagens grundfundament (Matt 22:36-40, jfr Rom 13:8-10). Om lagen, se även 4:5, 5:20, 7:7-13, 10:4, Matt 5:17, Luk 16:17, Gal 3:10-11, 5:1-6, 1 Tim 1:8-9 med kommentarer.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt