ROMARBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 11

En utvald återstod

1 Jag frågar nu: Har Gud förskjutit sitt folk? Absolut inte. För jag själv är israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. 2 Gud har inte förskjutit sitt folk som han utvalde. Vet ni inte vad Skriften säger i berättelsen om Elia, hur han inför Gud anklagar Israel: 3 Herre, dina profeter har de dödat och dina altaren har de rivit ner. Jag är ensam kvar och de vill ta mitt liv. 4 Men vad blir Gudasvaret till honom? Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen män som inte har böjt knä för Baal. 5 Så finns det även i vår tid en återstod som är utvald av nåd. 6 Och om det är av nåd så är grunden inte gärningar, annars skulle nåden inte längre vara nåd. 7 Det betyder att vad Israel strävar efter har det inte uppnått. De utvalda har uppnått det, men de andra blev förhärdade. 8 Som det är skrivet: Gud har gett dem en ande av sömn och likgiltighet, ögon som inte ser och öron som inte lyssnar, intill denna dag. 9 Och David säger: Låt deras matbord bli en fälla och en snara, en stötesten, ett straff för dem. 10 Låt deras ögon förmörkas så att de förblindas, och böj deras rygg för alltid. 

Frälsningen till hednafolken

11 Jag frågar nu: Har de snubblat för att de skulle falla? Verkligen inte. Men genom deras överträdelse kom frälsningen till hednafolken, för att väcka Israels avund. 12 Om deras överträdelse betydde rikedom för världen och deras nederlag betydde rikedom för hednafolken, vad ska då inte deras fulltalighet betyda?

13 Och några ord till er hedningar: som hednafolkens apostel värderar jag min tjänst högt. 14 Kanske kan jag väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. 15 För om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras mottagande betyda, om inte liv från de döda?

16 Om det första brödet är heligt, är också degen helig. Och om roten är helig, är också grenarna heliga. 17 Men om några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivskott har ympats in bland dem och fått del av det äkta olivträdets sav, 18 då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men gör du det ska du veta att det är inte du som bär roten utan roten som bär dig.

19 Kanske du säger: ʼGrenarna bröts bort för att jag skulle ympas in.ʼ 20 Visst, de bröts bort på grund av sin otro, men du är kvar genom tron. Var inte högfärdig utan lev i fruktan, 21 för om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig. 22 Betrakta Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig om du förblir i hans godhet. Annars blir du också borthuggen. 23 Även de andra ska bli inympade, om de inte förblir i sin otro. Gud har makt att åter ympa in dem. 24 För om du blev borthuggen från det vilda olivträd du av naturen tillhörde, och mot naturen ympades in på ett äkta olivträd, hur mycket lättare ska då inte dessa naturliga grenar ympas in på sitt eget olivträd.

En hemlighet avslöjas

25 Bröder, för att ni inte ska bli självkloka så vill jag att ni ska känna till denna hemlighet: Det råder en förhärdelse över en del av Israel till dess att hednafolken i fullt antal har kommit in, 26 och det är så hela Israel ska bli frälst. Som det står skrivet: Befriaren ska komma från Sion, han ska avlägsna all ogudaktighet från Israel. 27 Och när jag lyfter bort deras synder ska det vara mitt förbund med dem. 

28 I förhållande till evangeliet är de Guds fiender för er skull. I förhållande till utväljelsen är de hans älskade för fädernas skull. 29 För Guds gåvor och kallelse är oåterkalleliga. 30 Liksom ni en gång var olydiga mot Gud men nu har fått nåd genom deras olydnad, 31 så har nu även de varit olydiga medan ni har fått nåd för att även de nu ska få nåd. 32 För Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att sedan skänka alla nåd.

33 Vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur ofattbara hans vägar. 34 Vem har lärt känna Herrens tankar? Eller vem har varit hans rådgivare? 35 Eller vem har först skänkt honom något så att han måste ge tillbaka?

36 Ty från honom och genom honom och till honom är allting. Äran tillhör honom i evigheter. Amen.

Föregående     Nästa

11:2-5. Liksom det under den tid då Elia (v. 2) verkade fanns ett visst antal kvar bland Israels folk som höll sig till Herren, så finns det även nu ett visst antal bland Israels folk som vänt sig till Jesus Kristus. De utgör den återstod (v. 5) som Gud har utvalt av nåd. Baal (v. 4), kanaaneernas främste gud vars namn betyder ”Herre”. Israels folk avföll ofta från Gud för att istället tjäna Baal (Jer 23:27).

11:3. 1 Kung 19:10, 14.

11:4. 1 Kung 19:18.

11:7-10. Majoriteten av Israels folk har Gud på olika sätt förhärdat och straffat. Så var det från början, och under Paulus tid, och så även i dag.

11:8. 5 Mos 29:4, Jes 29:10.

11:9-10. Ps 69:23.

11:11överträdelse (även v. 12), avser judarnas förkastelse av Jesus Kristus (Messias), jfr v. 15.

11:12deras fulltalighet, syftar möjligen på en framtid – sannolikt strax före Kristi ankomst – då ovanligt många judar ska omvända sig till tro på Jesus Kristus. Och då ska de uppnå det fulla antal som Gud har avsett. Det blir lika mäktigt och förunderligt som om ett dött folk har återuppstått, se v. 15. Se även kommentar till v. 26.

11:13hednafolkens apostel, se Apg 22:21, Gal 1:16, 2:7-9.

11:15liv från de döda, kan uppfattas bildligt, se t.ex. kommentar till v. 12, men också bokstavligt (att slutet på världshistorien och den allmänna uppståndelsen står för dörren).

11:16det första brödet roten, avser möjligen patriarkerna (Abraham, Isak, Jakob). degengrenarna, avser möjligen det judiska folket.

11:17vilt olivskott, troende icke-jude.

11:18ska du inte förhäva dig, de flesta av brevets mottagare i Rom var av icke-judisk bakgrund. Paulus varnar dem för arrogans och högmod gentemot judarna.

11:20. Tro eller icke tro på Jesus Kristus är det avgörande i det nya förbundets tid om man tillhör Guds utvalda folk eller inte.

11:21. inte heller skona dig, om någon avfaller från tron.

11:22. mot dem som föll, otroende judar (v. 11, 23). Annars blir du också borthuggen. Jfr Joh 15:2, Hebr 6:4-6, 10:26-31, 39.

11:26och det är så hela Israel ska bli frälst, betyder möjligen att judar kommer till tro på Jesus Kristus så länge som hedningar kommer till tro, och att ovanligt många judar kommer att bli frälsta i samband med att samtliga hedningar som Gud utvalt har kommit till tro i de yttersta dagarna (se även kommentar till v. 12). ”hela Israel” syftar på alla de utvalda bland det judiska folket.

11:26-27. Jes 27:9, 59:20.

11:26. ”Israel.” Alternativ översättning: Jakob.

11:28Guds fiender, judarna är under Guds vrede eftersom de förkastat Kristus/Messias (jfr 1 Thess 2:15-16). hans älskade, för patriarkernas och löftenas skull är det judiska folket älskat av Gud. Det judiska folket står därmed fortfarande i ett alldeles unikt och komplext förhållande till Gud.

11:29gåvor, avser här främst det som Gud skänkt israeliterna, 3:2, 9:4-5.

11:32skänka alla nåd, avser alla som tror på Jesus Kristus bland icke-judar och judar. De utvalda.

11:33-36. Paulus har bara gett oss en liten glimt av Guds handlande med mänskligheten i historien. Det mesta är för oss människor ofattbart och dolt.

11:34. Jes 40:13.

11:35. Job 41:2.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt