ROMARBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 8

Liv i Anden

1 Alltså finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. 2 För livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort dig fri från syndens och dödens lag. 3 Det som lagen inte förmådde då den var svag på grund av den fallna naturen, det gjorde Gud. Han sände sin egen Son som syndoffer, till det yttre lik en syndig människa, och fördömde synden i kroppen. 4 Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever som den fallna naturen vill utan som Anden vill. 5 För de som lever som den fallna naturen vill har dess sinnelag, men de som lever efter Anden har Andens sinnelag. 6 Den fallna naturens sinnelag betyder död, men Andens sinnelag betyder liv och fred. 7 Den fallna naturens sinnelag innebär fiendskap med Gud, för det underordnar sig inte Guds lag och förmår det inte heller. 8 De som följer den fallna naturen kan inte behaga Gud. 9 Men ni följer inte den fallna naturen utan Anden eftersom Guds Ande bor i er. Men den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. 10 Men om Kristus är i er, är visserligen kroppen död på grund av synden, men Anden är liv på grund av rättfärdigheten. 11 Och om hans Ande som reste Jesus upp från de döda bor i er, då ska han som reste Kristus upp från de döda ge liv även till era dödliga kroppar genom sin Ande som bor i er.

12 Bröder, vi har alltså skyldigheter, men inte att leva efter vår fallna natur, 13 för om ni lever efter den kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. 14 För alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande så att ni åter måste leva i rädsla. Ni har fått Anden och därmed blivit adopterade som söner. I honom ropar vi: ʼAbba, Fader!ʼ 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 17 Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, ja, vi lider med honom för att också dela hans härlighet.

Den kommande härligheten

18 För jag menar att den här tidens lidanden betyder ingenting i jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. 19 Skapelsen väntar nämligen ivrigt på att Guds söner ska uppenbaras,  20 eftersom skapelsen har blivit lagd under tomheten, inte av egen vilja utan genom Honom som lade den därunder. Men hopp finns 21 att också skapelsen ska befrias från förgängelsens slaveri och nå den frihet som Guds barn får i härligheten. 22 För vi vet att hela skapelsen ännu suckar och lider. 23 Och inte bara den, utan även vi som har fått Anden som en första gåva suckar inom oss och väntar på att bli adopterade som söner, vår kropps befrielse. 24 För i hoppet blev vi frälsta. Men ett hopp som kan ses är inte längre något hopp. Vem hoppas på något han redan ser? 25 Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi tålmodigt. 26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet, för vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv bistår med ordlösa suckar. 27 Och han som utforskar hjärtan känner Andens sinne, eftersom Anden bistår de heliga så som Gud vill.

28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det goda, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Dem som han i förväg utvalt har han nämligen även förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen ska vara den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem han förutbestämt har han även kallat, och dem han kallat har han även förklarat rättfärdiga, och dem han förklarat rättfärdiga har han även skänkt sin härlighet.

Guds kärlek i Kristus Jesus

31 Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? 32 Han som inte skonade sin egen Son utan utgav honom för oss alla, skulle han inte skänka oss allt med honom? 33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdigförklarar. 34 Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött och därtill den som restes upp och sitter på Guds högra sida och bistår oss. 35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest eller förföljelse, eller brist på mat och kläder, eller fara eller svärd? 36 Som det står skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi betraktas som slaktfår. 

37 Men i allt detta står vi som triumferande segrare genom honom som har älskat oss. 38 För jag är viss om att varken död eller liv, eller änglar eller andefurstar, eller något nuvarande eller kommande, eller makter, 39 eller höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Föregående     Nästa

8:1ingen fördömelse, eftersom Kristus i vårt ställe lät sig drabbas av fördömelsen på korset (v. 3, Gal 3:13), så befinner sig inte längre den troende under Guds vrede (Rom 5:1) och fördömelse (Joh 3:18) och behöver inte heller frukta den eviga fördömelsen (Rom 2:5-8).

8:2livets Andes lag, den helige Andes kraft som verkar i den troende, jfr v. 13-16, 5:5.

8:3Han sände sin egen Son som syndoffer, för att han i vårt ställe skulle bära straffet för våra synder. till det yttre lik en syndig människa, utåt betraktat såg han ut som en av oss (Fil 2:7), inåt betraktat var han syndfri (se kommentar till Joh 7:18). fördömde synden i kroppen, innebar att Guds vrede utgöts över den korsfäste Jesus som bar mänsklighetens synd i kroppen. Därmed blev han ett ställföreträdande offer som sonade världens synd (jfr Rom 3:25, 2 Kor 5:21, Gal 3:13).

8:3. ”den fallna naturen.” Alternativ översättning: köttet.

8:3. ”kroppen.” Alternativ översättning: köttet.

8:4Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, så sker eftersom Kristus fullkomligt i vårt ställe uppfyllde lagens alla krav. Detta tillräknas oss kristna eftersom vi följer Anden och inte vår fallna natur.

8:4. ”den fallna naturen.” Alternativ översättning: köttet.

8:5. ”den fallna naturen.” Alternativ översättning: köttet.

8:6död, betyder här även ”den andra döden” (Upp 20:14-15). fred, se kommentar till 5:1.

8:6. ”fred.” Alternativ översättning: frid.

8:6-7. ”Den fallna naturens.” Alternativ översättning: köttets.

8:7fiendskap med Gud, betyder dels att människan hatar Gud vilket uttrycker sig i att hon varken vill eller kan lyda Guds lagar, och dels att Gud är vred på den syndiga människan (v. 8).

8:8De som följer den fallna naturen, avser här de icke-troende.

8:8. ”den fallna naturen.” Alternativ översättning: köttet.

8:9ni följer inte den fallna naturen, dvs lever inte oupphörligt efter varje syndig och ond impuls (jfr v. 12-13). Det betyder inte att vi inte syndar, se kommentarer till 6:12-14, 7:14-24, 13:14, 1 Joh 1:8, 10.

8:9. ”den fallna naturen.” Alternativ översättning: köttet.

8:9. ”eftersom.” Alternativ översättning: om nu.

8:10är visserligen kroppen död, eftersom dödens krafter verkar i människan och kroppens död är ofrånkomlig, så kan kroppen redan betraktas som varande död.

8:10. ”Anden.” Alternativ översättning: anden.

8:11ge liv även till era dödliga kroppar, som då får en härlighetsgestalt fri från synd, 1 Kor 15:40-44.

8:12. ”vår fallna natur.” Alternativ översättning: köttet.

8:13om ni lever efter den, dvs låter hela livet styras och ledas av den fallna naturen (jfr v. 9 med kommentar). dödar kroppens gärningar, Gal 5:19-21 beskriver en del av dessa gärningar.

8:14drivs av Guds Ande, Gal 5:18, 22-26 beskriver vad detta innebär. Guds söner, se kommentar till v. 15.

8:15adopterade som söner, i Kristus har vi välkomnats och upptagits som Guds älskade barn med alla de rättigheter och privilegier det innebär. Adoptionen är verklig här och nu, men blir fullbordad när vi dör och kommer till himlen, v. 23. Ursprunget till Paulus ord om adoption (ett ord som förekommer även i v. 23, 9:4, Gal 4:5, Ef 1:5) är GT där Gud kallar Israel sin ”son” (2 Mos 4:22-23, Ps 27:10, Jes 43:6-7, Hos 1:10, 11:1), men även romersk lag finns bakom språkbruket. Abba, arameiska = far.

8:17vi lider med honom, jfr Matt 10:38, Fil 1:29, 3:10, 2 Kor 1:5.

8:19att Guds söner ska uppenbaras, i den himmelska härligheten, jfr 1 Joh 3:2. I detta inkluderas uppståndelsen (v. 23) då vår sanna identitet i Kristus blir synliggjord och uppenbarad.

8:20skapelsen har blivit lagd under tomheten, av Gud som ett straff på grund av Adam och Evas synd. ”Jag betraktade allt som sker under solen, och se, allt var tomhet, ett jagande efter vind.” Pred 1:14. genom Honom, syftar på Gud (inte Adam eller Satan). Det var Gud som förbannade marken (1 Mos 3:17, 5:29, Jes 24:6).

8:21också skapelsen ska befrias, syftar på den nya himlen och den nya jorden, Upp 21:1.

8:22suckar och lider, jfr Joh 16:20-22. Allting i skapelsen lider på grund av människans synd, se kommentar till v. 20.

8:23vi som har fått Anden som en första gåva, varje kristen har genom tron fått del av den helige Ande (Apg 2:38). suckar inom oss, dels på grund av skapelsens tomhet (v. 20), och dels på grund av vår egen svaghet (7:14-24). Se även 2 Kor 5:2 med kommentar. adopterade som söner, avser alla kristna oberoende av etnicitet, kön eller social ställning (se kommentar till v. 15). vår kropps befrielse, då vår i synd fallna kropp ska bytas ut mot en härlighetskropp, 1 Kor 15:40, 42-44, 52-54. 2 Kor 5:2-8.

8:24-25hoppet hopp hoppas hoppas, hopp och längtan efter vår kropps befrielse (v. 23) är en av frälsningens frukter. Jfr 2 Kor 5:2-8. ”Hopp” har i Bibeln ingen osäker sekulär innebörd, som t.ex. ”Jag hoppas det blir fint väder i morgon.” I NT uttrycker ordet ”hopp” en trygg och säker förväntan om att det Gud utlovat kommer att infrias.

8:26-27. Själva är vi svaga och oförståndiga, men Anden bor i oss och med hans hjälp förstår Gud även de ordlösa suckar (v. 26) som når honom (jfr Joh 14:16-17, 16:7). Andens sinne (v. 27), att Anden har ett ”sinne” och att han hjälper och bistår uttrycker att Anden inte bara är en kraft utan också en ”person”. Anden bistår (v. 27), eftersom han är vår Hjälpare (Joh 14:16-17).

8:28samverkar allt till det goda, även prövningar och lidanden som Gud sänder över den troende har i yttersta förlängning ett gott syfte. Det finns ett gudomligt och omsorgsfullt syfte med allt som händer en kristen. Ingenting sker av slump eller tillfällighet.

8:29Dem som han i förväg utvalt, se 9:19-29 och Ef 1:4 med kommentarer. formas efter hans Sons bild, vilket sker fullkomligt vid Kristi ankomst, 1 Kor 15:49, Fil 3:21, 1 Joh 3:2. den förstfödde bland många bröder, betyder bl.a. att Kristus är huvudet för församlingen (Ef 5:23-24).

8:30har han även kallat, se Joh 6:37 med kommentar.

8:31om detta, avser allt som sagts i kapitel 5-8.

8:32inte skonade sin egen Son, eftersom han fick dricka ur Guds vredes bägare och bli en förbannelse i vårt ställe (Matt 26:39, Gal 3:13). Formuleringen anspelar på 1 Mos 22:12, 16.

8:33. Satan kan anklaga de troende (Upp 12:10). Men det har ingen verkan eftersom de troende är iklädda Kristi rättfärdighet och därmed för evigt är skuldfria i Kristus.

8:34och bistår oss, genom att föra vår talan och vara vår medlare, försvarare och överstepräst inför Fadern (jfr Hebr 2:18, 4:14-16, 7:25, 1 Tim 2:5, 1 Joh 2:1).

8:35. Vare sig fysiskt eller psykiskt lidande kan separera oss från Kristi kärlek (jfr v. 28).

8:36-37. Satan och hans demoner och illvilliga människor gör allt för att skada och döda trons folk. Men ju mer de härjar desto större blir vår triumf, för varje lidande som träffar oss med Guds försyn bidrar till desto större härlighet för oss.

8:36. Ps 44:23.

8:39. Ingenting i den synliga eller osynliga världen kan få Guds kärlek att vika från de utvalda. Guds kärlek i Kristus Jesus, mötesplatsen för människan och Guds kärlek finns i Kristus och endast där (jfr 5:8 med kommentar).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt