ROMARBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 2

Guds rättfärdiga dom

1 Därför är alla ni människor som dömer utan ursäkt. För när du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du som dömer gör likadant. 2 Vi vet att Guds dom över dem som lever så är grundad på sanning. 3 Men du människa som dömer dem som lever så och själv gör likadant, tror du att du ska undkomma Guds dom? 4 Eller ringaktar du hans dyrbara mildhet, fördragsamhet och tålamod? Vet du inte att det är Guds mildhet som leder dig till omvändelse? 5 Genom ditt hårda och oomvända hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras.

6 Han ska ge var och en efter hans gärningar: 7 evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. 8 Men vrede och straff åt dem som är själviska och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. 9 Nöd och ångest över varje människosjäl som lever i ondska, juden främst men också hedningen. 10 Men härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden främst men också hedningen. 11 För Gud gör inte skillnad på människor.

12 Alla som syndat utan lagen ska även gå förtappade utan lagen. Och alla som syndat under lagen ska fördömas av lagen. 13 Det är inte lagens lyssnare som är rättfärdiga inför Gud. Nej, det är lagens utförare som ska förklaras rättfärdiga. 14 För när hedningar som saknar lagen instinktivt gör vad lagen påbjuder, då är de sin egen lag fastän de saknar lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Och deras samveten uppträder som vittne. Och deras tankar kommer antingen att anklaga eller försvara dem. 16 Det ska framgå den dag då Gud genom Kristus Jesus dömer människornas hemligheter, detta enligt mitt evangelium.

Judarna och lagen

17 Men du som kallar dig jude och vilar i lagen och är stolt i Gud, 18 du som känner hans vilja och kan avgöra vad som är väsentligt eftersom du är undervisad av lagen, 19 du som tror dig vara en vägvisare för blinda, ett ljus för dem i mörker, 20 en fostrare för oförståndiga och en lärare för barn eftersom du har kunskapen och sanningen förkroppsligad i lagen – 21 du alltså som undervisar andra, undervisar du inte dig själv? Du som förkunnar mot stöld, stjäl du? 22 Du som förbjuder äktenskapsbrott, begår du äktenskapsbrott? Du som avskyr avgudarna, plundrar du templen? 23 Du som är stolt över lagen, vanärar du Gud genom att bryta mot lagen? 24 För som det står skrivet: På grund av er hädas Guds namn bland folkslagen.

25 Omskärelse har värde om du håller lagen. Men bryter du lagen har du trots din omskärelse blivit en oomskuren. 26 Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav, ska han då inte betraktas som omskuren? 27 Och den som till kroppen är oomskuren men håller lagen ska fördöma dig som bryter mot lagen fast du har lagens bokstav och är omskuren. 28 För ingen är jude till det yttre, inte heller är omskärelse något yttre på kroppen. 29 Jude är man i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker av Anden, inte av bokstaven. Han får sitt beröm av Gud, inte av människor.

Föregående     Nästa

2:1 (3). Därför är alla ni människor som dömer utan ursäkt, det är lätt att peka finger och döma dem som lever så som är beskrivet i 1:18-32. Men vi är alla, hedningar såväl som judar, syndare inför Gud, av samma skrot och korn. Därför ska vi undvika en dömande attityd (jfr Matt 7:1-5 med kommentar).

2:2dem som lever så, syftar på 1:18-32.

2:3tror du att du ska undkomma Guds dom? Jfr Johannes Döparens förkunnelse, Matt 3:7.

2:5samlar du på dig vrede till vredens dag, den fallna oomvända människan blir inte straffad så som hon förtjänar här på jorden, men varje synd ökar på Guds vrede över henne och den kommer att utlösas på Domens dag.

2:6efter hans gärningar, jfr v. 7-10, Matt 16:27, 25:31-46, Joh 5:28-29, 2 Kor 5:10, 1 Petr 1:17, Upp 20:12-13. Trons frukter består av goda gärningar. Där ingen godhet och kärlek finns, där finns inte heller tron (jfr Jak 2:14-26).

2:7evigt liv, i NT är tron på Kristus en förutsättning för evigt liv (jfr Joh 3:36, 6:47, 10:28, Apg 13:48, Rom 6:23, 1 Tim 1:16, 1 Joh 5:11). Det är en tro som bär frukt i goda handlingar.

2:8vrede och straff, evigt straff under Guds vrede är det enda alternativet till evigt liv. För Paulus, liksom för Jesus (Matt 7:13-14, 25:46), finns det bara två tillstånd i evigheten efter döden.

2:9Nöd och ångest, en parallell till ”vrede och straff,” v. 8.

2:9-10. ”hedningen.” Alternativ översättning: greken.

2:10. ”frid.” Alternativ översättning: fred.

2:11gör inte skillnad, på judar eller hedningar. Etnicitet betyder ingenting för Gud när det kommer till frälsningen (jfr Gal 3:28 med kommentar).

2:12syndat utan lagen, hedningen (den icke-troende). syndat under lagen, juden.

2:13lagens utförare ska förklaras rättfärdiga, något som aldrig kan bli en verklighet för den i synd fallna människan, och det ska Paulus strax göra klart (v. 17-25, 3:9-20).

2:15-16. Människornas hjärtan, samveten och tankar är grumliga källor på grund av människans fallna natur. Men de tjänar fortfarande ett gudomligt syfte och Gud kommer att helt kunna blottlägga och genomlysa dessa vid Domens dag. Gud genom Kristus Jesus, i domen är både Fadern och Sonen delaktiga. dömer människornas hemligheter, jfr 1 Kor 4:5, 14:25, Luk 12:2, 2 Petr 3:10.

2:17-23. Trots alla gudomligt givna förmåner som judarna hade fått, så var de inte bättre än hednafolken. oförståndiga barn (v. 20), syftar på de olärda och omogna bland folket, jfr 1 Kor 3:1. plundrar du templen (v. 22), möjligen avses stöld från hednatempel där det fanns många värdeföremål (se förbudet i 5 Mos 7:25-26).

2:24. Jes 52:5.

2:25-27Omskärelse (v. 25), se kommentar till Apg 15:1. om du håller lagen (v. 25), vilket ingen människa kan göra (3:9-20).

2:28-29. Att tillhöra det utvalda gudsfolket handlar varken om etnicitet eller fysiska attribut. Det handlar om vad Anden gör i en människa genom tron på Jesus Kristus, något som Paulus utlägger närmare i kommande kapitel. bokstaven (v. 29), lagens bokstav, jfr Joh 5:39-40.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt