ROMARBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 12

Andlig och förnuftig gudstjänst

1 Bröder, jag uppmanar er därför vid Guds barmhärtighet att överlämna era kroppar som ett levande offer, heligt och välbehagligt för Gud. Det ska vara er andliga och förnuftiga gudstjänst. 2 Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja – vad som är gott och fullkomligt och välbehagligt för honom.

3 För genom den nåd jag fått säger jag till er alla: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk med omdöme, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. 4 För liksom vi har många lemmar i en kropp och alla med olika uppgifter, 5 så utgör vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar till för varandra. 6 Vi har olika gåvor alltefter den nåd vi fått: Är det profetisk gåva, verka i överensstämmelse med tron. 7 Är det tjänandets gåva, verka i att tjäna. Är det undervisningens gåva, verka i undervisning. 8 Är det tröstens gåva, verka i att trösta och uppmuntra. Är det frikostighetens gåva, verka i generositet. Är det ledarens gåva, verka i hängivenhet. Är det gåvan att hjälpa och bistå, verka i glädje.

Kristen etik

9 Er kärlek ska vara äkta. Avsky det onda, håll fast vid det goda. 10 Älska varandra innerligt med ömsesidig kärlek. Överträffa varandra i att visa aktning. 11 Låt inte er hängivenhet falna, var brinnande i Anden, tjäna Herren. 12 Gläd er i hoppet, var tålmodiga i lidandet och uthålliga i bönen. 13 Bistå de heliga i deras behov, eftersträva gästfrihet. 14 Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. 15 Gläds med de glada, gråt med de ledsna. 16 Lev i samförstånd med varandra. Var inte högfärdiga utan umgås med de ringa. Var inte självkloka. 17 Bemöt inte ont med ont. Tänk på att göra gott inför alla människor. 18 Lev i harmoni med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. 19 Älskade, hämnas inte utan lämna plats för Guds vrede. För det står skrivet: Hämnden är min, jag ska vedergälla, säger Herren. 20 Därför, om din fiende är hungrig, ge honom att äta, är han törstig, ge honom att dricka, för gör du så kommer domen att vila allt tyngre på hans huvud. 21 Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

Föregående     Nästa

12:1-2. Den troende uppmanas att ställa sin kropp och själ till förfogande åt Gud. Det handlar om att vara hängiven Gud. Anpassa er inte efter den här världen (v. 2), se 1 Joh 2:15-17 med kommentar. avgöra vad som är Guds vilja (v. 2), vilket Gud har uppenbarat för oss främst genom Skriften. Jfr Ef 5:17 med kommentar.

12:4-5. Församlingen är en gemenskap som karaktäriseras av enhet och harmoni i mångfald.

12:6olika gåvor, de som listas ska ses som exempel. Andra listor på gåvor är 1 Kor 12:8-11, 28-30, Ef 4:11-12. profetisk gåva, kan innebära framtida förutsägelser (Apg 11:27-28, 21:10-11), men avser också den som upplever sig manad att förmedla Guds tilltal och vilja i en given situation eller då församlingen är samlad (1 Kor 14:3). Det är ingen ofelbar gåva och budskapet ska därför prövas (1 Kor 14:29, 1 Thess 5:20-22) med Skriften som måttstock. verka i överensstämmelse med tron, den som profeterar ska se till att budskapet är i enlighet med tron, och ”tron” avser här främst de kristna dogmerna i NT.

12:9-10. När Paulus undervisar om Andens gåvor (v. 6-8) brukar han inkludera med undervisning om kärlek (jfr 1 Kor 13 som spränger in mellan 1 Kor 12 och 1 Kor 14), för andliga gåvor utan kärlek är utan värde för Gud (1 Kor 13:2). Avsky det onda (v. 9), äkta kärlek visar sig inte tolerant eller likgiltig i mötet med ondska och orättfärdighet utan reagerar med upprördhet och avsky mot allt sådant (jfr 1 Kor 13:6, Matt 21:12-13).

12:11. ”Anden.” Alternativ översättning: anden.

12:14Välsigna, i enlighet med Jesu ord, Matt 5:44, Luk 6:28.

12:19lämna plats för Guds vrede, som på olika sätt redan här på jorden kan drabba människor som gör ont mot andra. De styrande myndigheterna kan också vara ett redskap för Guds vrede (se kap. 13). Även domens dag och helvetet kommer att manifestera Guds hämnd och vrede över syndaren. Dessa skäl är nog för att en kristen ska avstå från all form av hämnd.

12:19. 5 Mos 32:35.

12:20kommer domen att vila allt tyngre på hans huvud, möjligen menas att den godhet som den kristne bemöter syndarens ondska med innebär att syndaren förökar sin skuld om han trots den godhet han möter inte upphör med sin ondska. Och därmed väntar honom en strängare dom.

12:20. Ords 25:21.

12:20. ”kommer domen att vila allt tyngre.” Alternativ översättning: kommer skammen att vila allt tyngre. Eller: samlar du glödande kol.

12:21Låt dig inte besegras av det onda, vilket sker om man ger igen och hämnas.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt