FÖRSTA KORINTHIERBREVET

introduktion

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 1

Hälsning och tacksägelse

1 Från Paulus, kallad till Kristi Jesu apostel genom Guds vilja, och från vår broder Sosthenes. 2 Till Guds församling i Korinth, de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats anropar vår Herre Jesu Kristi namn, deras Herre och vår. 3 Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

4 Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som skänktes åt er i Kristus Jesus. 5 För i honom har ni blivit rika på allt, allt slags tal och all kunskap, 6 eftersom vittnesbördet om Kristus har blivit stadfäst i er. 7 Därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. 8 Han ska också stadfästa er ända till slutet, så att ni står oförvitliga på vår Herre Jesu Kristi dag. 9 Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.

Splittring i församlingen

10 Bröder, i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er alla att vara eniga i ert tal. Och splittra inte upp er, utan vara förenade i samma sinne och omdöme. 11 Mina bröder, av Chloes husfolk har jag nämligen fått veta angående er att det förekommer motsättningar bland er. 12 Vad jag avser är att ni var och en säger: ˮJag följer Paulus,ˮ eller ˮJag följer Apollos,ˮ eller ˮJag följer Kefas,ˮ eller ˮJag följer Kristus.ˮ 13 Har Kristus blivit delad? Det var väl inte Paulus som korsfästes för er? Eller döptes ni i Paulus namn? 14 Jag tackar Gud att jag inte har döpt någon av er förutom Crispus och Gaius. 15 Därmed kan ingen säga att ni har blivit döpta i mitt namn. 16 – Jag döpte även Stefanas husfolk. Annars vet jag mig inte ha döpt någon. – 17 Kristus har nämligen inte sänt mig för att döpa utan för att förkunna evangeliet, men inte med visdomens talekonst, det skulle göra Kristi kors tomt och kraftlöst.

Guds dårskap är visare än människor

18 För budskapet om korset är en dårskap för dem som är på väg till förtappelsen. Men för oss som är frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står nämligen skrivet: Jag ska ödelägga de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens intellektuella? Har inte Gud gjort världens visdom till dårskap? 21 För eftersom världen, i enlighet med Guds visdom, inte lärde känna Gud genom visdom, så beslöt Gud att genom vårt dåraktiga budskap frälsa dem som tror. 22 Judarna begär nämligen tecken och grekerna söker visdom. 23 Men vi förkunnar en korsfäst Kristus som är anstötlig för judarna och en dårskap för hednafolken. 24 Men för de kallade, både judar och greker, är han Kristus, Guds kraft och Guds visdom. 25 För Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.

26 Bröder, betrakta er kallelse. Det är inte många av er som är visa efter mänsklig måttstock och inte många är mäktiga eller förnäma. 27 Men Gud utvalde det dåraktiga i världen för att låta de visa stå där och skämmas. Gud utvalde det svaga i världen för att låta det starka stå där och skämmas. 28 Gud utvalde det oansenliga, det ringaktade i världen, det som ingenting är, för att göra slut på det som finns till. 29 Detta för att ingen människa ska kunna vara stolt inför Gud. 30 Det är Guds verk att ni är i Kristus Jesus, som för oss har blivit visdom från Gud, rättfärdighet, helighet och befrielse. 31 Därför, som det står skrivet: Den som är stolt ska vara stolt i Herren.

Föregående     Nästa

Författare: Aposteln Paulus. Brevets datering: Omkring år 55 e.Kr. från Efesos (16:8). Introduktion.

1:1Paulusapostel, se kommentar till Rom 1:1. Sosthenes, sannolikt densamme som omnämns i Apg 18:17.

1:2Guds församling, här avses med ”församling” alla i staden som var troende på Jesus Kristus (så även i 2 Kor 1:1, 1 Thess 1:1, 2 Thess 1:1). Ordet kan ibland avse de troende som samlas i husförsamlingar (Rom 16:5, 1 Kor 16:19), och ibland alla troende i flera regioner (Apg 9:31), och ibland alla troende i världen, (se t.ex. Matt 16:18, Ef 1:22-23, 3:10, 5:25, Fil 3:6). Ordet härrör från GT där Israels folk utgjorde ”Herrens församling” (4 Mos 20:4, 1 Krön 28:8). I NT är det alla troende på Kristus som utgör det nya gudsfolket och därför kallas de ”Guds församling”.  Korinth, huvudstad i provinsen Achaia. Staden låg i södra delen av nutida Grekland. heliga, se kommentar till Rom 1:7.

1:3Nådfred, se kommentar till Rom 1:7.

1:5allt slags tal och all kunskap, som de ibland missbrukade (v. 10, 8:1).

1:7nådegåva, om gåvorna utlägger Paulus närmare i kapitel 12 och 14. uppenbaras, avser Kristi ankomst, 15:23, 51-53.

1:8vår Herre Jesu Kristi dag, hans återkomst (jfr 5:5, 2 Kor 1:14, Fil 1:6, 10, 2:16).

1:11Chloe, hon omnämns endast här i NT.

1:12Apollos, omnämns även i 16:12, Apg 18:24-19:1. Kefas, aposteln Petrus arameiska namn.

1:14Crispus, omnämns även i Apg 18:8. Gaius, möjligen den som omnämns i Rom 16:23.

1:16Stefanas, omnämns även i 16:15-17. husfolk, ett uttryck som avser inte bara familjen utan även tjänstefolk och andra inneboende.

1:17inte med visdomens talekonst, det är inte förkunnares vältalighet och karisma som frälser människor utan kraften som finns i budskapet om Kristi kors – försoningen.

1:18budskapet om korset är en dårskap för dem som är på väg till förtappelsen, att en torterad och nedblodad man uppspikad på ett kors bringat försoning för världen, kommer alltid att te sig frånstötande och irrationellt för otrons människor.

1:19. Jes 29:14.

1:20-21. Det är Guds medvetna vilja och plan att ingen människa ska kunna komma till honom genom egen klokskap och visdom. För att bli frälst måste man tro på något som ter sig som dårskap för det mänskliga förnuftet – Gud inkarnerad som blev föraktad, hånad, pryglad och korsfäst.

1:22Judarna begär nämligen tecken, se t.ex. Matt 12:38-39, 16:1-4, Mark 8:11-12, Luk 11:16, Joh 2:18.

1:23en korsfäst Kristus som är anstötlig för judarna, eftersom judarna förväntade sig en triumferande Messiasgestalt och dessutom såg med förakt på den som blivit upphängd på trä, 5 Mos 21:22-23. en dårskap för hednafolken, eftersom man inte kunde förvänta sig något av en död människa uppspikad på trä.

1:23. ”anstötlig.” Alternativ översättning: en stötesten.

1:24Kristus, den utlovade Messias. Guds kraft och Guds visdom, genom tron blir den korsfäste Kristus förvandlad inför den troendes ögon och sinne, Kristus blir kraft (motsatsen till död), och han blir visdom (motsatsen till dårskap). Se även 2:7 med kommentar.

1:26-31. Gud utväljer ofta enkla, svaga, oansenliga och ringaktade människor till frälsning. Starka och intelligenta människor däremot kommer ofta att ta anstöt av korsets ”dårskap”. Gud har nämligen genom korsets budskap valt att fånga de starka och visa genom deras egen självsäkerhet och visdom och låta dem gå under. Ingen människa ska på domens dag kunna hänvisa till egna krafter och egen förmåga som orsak till sin frälsning. Det är Guds handlande och nåd som är orsaken till att en människa är i Kristus (jfr Joh 6:37 med kommentar).

1:29. ”ingen människa.” Alternativ översättning: inget kött.

1:31. Jer 9:24.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt