FÖRSTA KORINTHIERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 2

Jesus Kristus som korsfäst

1 Bröder, när jag kom till er var det inte med glänsande talekonst eller visdom som jag förkunnade Guds hemlighet för er. 2 För när jag var hos er hade jag beslutat att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Jag var svag och rädd och bävande när jag var hos er. 4 Och mitt tal och mitt budskap bestod inte av övertygande visdomsord utan av Ande och kraft som bevis. 5 Detta för att er tro inte skulle grundas på människors visdom utan på Guds kraft.

Guds uppenbarelse genom Anden

6 Men vi talar om visdom bland de fullmogna, en visdom som inte tillhör denna världen eller denna världens makter, som går under. 7 Vi talar om Guds hemliga och fördolda visdom som Gud före alla tidsåldrar har bestämt ska bli till vår härlighet. 8 Ingen av denna världens makter kände till den, för hade de gjort det skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. 9 Men som det står skrivet: Vad inget öga sett och inget öra hört och vad inget människohjärta kunnat föreställa sig. Allt har Gud förberett åt dem som älskar honom. 10 För Gud har uppenbarat det för oss genom Anden. För Anden utforskar allt, även Guds djupheter. 11 Ingen känner människans inre utom människans egen ande. Inte heller känner någon Guds inre utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande utan Anden från Gud, så att vi ska förstå vad Gud i sin nåd har skänkt oss. 13 Och vi talar inte om detta med ord som mänsklig visdom lärt oss utan med ord som Anden lärt, när vi utlägger andliga ting för dem som är andliga. 14 En sekulär människa godtar inte det som kommer från Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas med hjälp av Anden. 15 Men den som är en andens man bedömer allt, fast honom själv kan ingen bedöma. 16 För vem har lärt känna Herrens tankar eller vem kan upplysa honom? Men vi har Kristi sinne.

Föregående     Nästa

2:1när jag kom till er, se Apg 18:1-18.

2:2hade jag beslutat, Paulus hade gjort ett medvetet val att förkunna den korsfäste Kristus i en social och kulturell miljö som högt värderade förfinad talekonst och visdom.

2:3-5. Paulus gestalt, uppträdande och tal var motsatsen till det som uppskattades i Korinth på den tiden. Men människor kommer till frälsning genom Guds Ande och inte på grund av orädda, energiska, intelligenta och retoriskt skickliga förkunnare och apologeter. Se även kommentar till 1:26-31.

2:6de fullmogna, i motsats till ”spädbarn” (3:1).

2:6. ”fullmogna.” Alternativ översättning: fullkomliga.

2:7Guds hemliga och fördolda visdom, se Rom 16:25-27, Ef 3:4-5, Kol 1:26-27, 2:3, 1 Tim 3:16. före alla tidsåldrar, jfr Ef 1:4. Den korsfäste Kristus existerade i Guds tanke och plan före universums skapelse.

2:8denna världens makter, avser främst judiska (Luk 24:20) och romerska ledare (Apg 4:27), men också de andemakter som verkade genom dem (Ef 2:2, 6:12).

2:9-10Allt har Gud förberett, (v. 9), avser främst den himmelska härligheten.

2:9. (Jes 52:15, 64:4.)

2:12vad Gud i sin nåd har skänkt oss, avser både den himmelska härligheten (v. 9) och det som vi redan äger i Kristus Jesus (1:30).

2:13-14dem som är andliga (v. 13), alla kristna har Anden (Apg 2:38, Rom 8:15), men alla är inte Andefyllda (Ef 5:18). Uttrycket ”andliga” är sannolikt synonymt med ”de fullmogna” i v. 6. Jfr Hebr 5:11-14. Det är dårskap för henne (v. 14), jfr 1:18-19, Apg 17:18, 32, 26:24, Joh 6:60, Rom 8:7.

2:16. Jes 40:13.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt