FÖRSTA KORINTHIERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 16

Insamlingen till de heliga

1 Angående insamlingen till de heliga ska även ni följa de föreskrifter som jag gav församlingarna i Galatien. 2 Varje söndag ska var och en av er lägga undan en summa av det som kommit er till del, så att ingen insamling behöver ske när jag kommer. 3 När jag är hos er ska jag sända de män ni finner lämpliga med brev till Jerusalem för att överlämna er gåva. 4 Om det finns skäl även för mig att resa, kan de följa med mig.

Apostelns resplaner

5 Jag kommer till er efter att jag farit genom Makedonien eftersom jag avser att ta vägen genom Makedonien. 6 Hos er stannar jag nog en tid, kanske hela vintern. Sedan kan ni hjälpa mig när jag fortsätter, vart det nu blir. 7 För jag vill inte besöka er bara som hastigast utan hoppas få stanna hos er en tid, om Herren tillåter. 8 Jag tänker stanna i Efesos till pingst, 9 eftersom en dörr med rika möjligheter har öppnats för mig. Och motståndarna är många.

10 Om Timotheos kommer, se då till att han kan känna sig trygg hos er. För han arbetar för Herren liksom jag. 11 Ingen får därför se ner på honom. Sänd iväg honom i frid så att han kan komma till mig, för jag och bröderna väntar på honom.

12 Angående broder Apollos, så har jag starkt uppmanat honom att besöka er tillsammans med bröderna. Men han ville inte komma nu. Han kommer vid lämpligt tillfälle.

Avslutande ord

13 Var vaksamma, stå stadigt i tron, uppträd som män, var starka. 14 Allt hos er ska ske i kärlek.

15 Bröder, jag ber er. Ni vet att Stefanas husfolk var de först omvända i Achaia och att de har tagit på sig att tjäna de heliga. 16 Visa sådana största respekt och även alla dem som deltar i det slitsamma arbetet. 17 Jag gläds över att Stefanas, Fortunatus och Achaikos har kommit, för de har fyllt tomrummet efter er. 18 De har styrkt både min ande och er. Sådana män ska ni värdesätta.

19 Församlingarna i Asien hälsar till er. Aquila och Prisca med församlingen i deras hus hälsar innerligt till er i Herren. 20 Alla bröderna hälsar till er. Hälsa varandra med en helig kyss.

21 Jag, Paulus, skriver denna hälsning med egen hand. 22 Om någon inte har kärlek till Herren ska han vara under förbannelse. Vår Herre, kom! 23 Nåden från Herren Jesus är med er. 24 Min kärlek är med er alla i Kristus Jesus.

Föregående     Nästa

16:1till de heliga, avser här de troende i Jerusalem (v. 3). Galatien, romersk provins mitt i nutida Turkiet.

16:2söndag, sannolikt den dag man samlades till gudstjänst (jfr Apg 20:7).

16:2. ”Varje söndag ska var och en av er.” Alternativ översättning: På första veckodagen ska var och en av er alltid.

16:5Makedonien, romersk provins som låg i nutida norra Grekland.

16:8Efesos, en stor och betydande handelsstad som låg vid nutida Turkiets västkust. Därifrån skrevs detta brev. pingst, inträffade femtio dagar efter påsken (3 Mos 23:15-16).

16:10Timotheos, se kommentar till Rom 16:21.

16:12Apollos, omnämns även i 1:12, 3:4-6, 22, 4:6, Apg 18:24-19:1, Tit 3:13.

16:12. ”han ville inte.” Alternativ översättning: det var inte Guds vilja att han skulle.

16:13. Orden i versen anknyter till den andliga krigföring som troende är inbegripna i (jfr Ef 6:10-18).

16:14. Uppmaningen grundas på att Gud är kärlek (1 Joh 4:8). Eftersom Gud är kärlek så uppmanas hans folk att reflektera denna kärlek. Och Guds ord ger riktlinjerna för vad kärlek är, se kommentar till 13:4.

16:15Stefanas, omnämns även i v. 17 och 1:16. husfolk, ordet avser familjen (som innefattade fler än dagens ”kärnfamilj”) och tjänstefolk.  Achaia, romersk provins där Korinth är den största staden.

16:17Stefanas, Fortunatus och Achaikos, möjligen de som överlämnade brevet från församlingen i Korinth till Paulus (7:1).

16:19Asien, romersk provins i västra delen av nutida Turkiet, huvudstad var Efesos. Aquila och Prisca, paret omnämns även i Apg 18:1-2, 18, 26, Rom 16:3, 2 Tim 4:19. församlingen i deras hus, särskilda kyrkobyggnader kom långt senare i tid, under de första seklerna samlades man oftast i hem.

16:20en helig kyss, dåtidens sedvänja vid hälsning (Rom 16:16, 2 Kor 13:12, 1 Thess 5:26, 1 Petr 5:14).

16:21. Paulus hade en sekreterare som skrev hans brev, men han brukade avsluta sina brev med några egna ord som en markering av brevets äkthet (jfr 2 Thess 3:17).

16:22Om någon inte har kärlek till Herren ska han vara under förbannelse. Avser icke-kristna (Joh 3:36) och varje person som uttalar fördömelser över Jesus, 12:3. ”Under förbannelse” innebär att man är föremål för Guds vrede. Vår Herre, kom! Arameiska ord i grundtexten som uttrycker bön och längtan efter Kristi återkomst (jfr 2 Tim 4:8).

16:22. ”Vår Herre, kom.” Alternativ översättning: Marana ta.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt