FÖRSTA KORINTHIERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 6

Processer mellan kristna

1 Hur kan någon av er som ligger i tvist med en annan våga processa inför de orättfärdiga, och inte inför de heliga? 2 Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, förmår ni då inte att döma i obetydliga mål? 3 Vet ni inte att vi ska döma änglar? Då ska väl klaras av livets småsaker? 4 Om det gäller sådana livets småsaker, tar ni då till domare dem som församlingen ser ner på? 5 Jag tycker ni borde skämmas! Finns det verkligen ingen förståndig bland er som kan avgöra saker mellan bröder? 6 Istället processar broder mot broder, och det inför otroende! 7 Bara det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Varför inte hellre acceptera en orätt? Varför inte hellre bli bedragen? 8 Istället begår ni själva orätt och bedrar, och det mot bröder.

9 Ni vet väl att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller män som ligger med män 10 eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hånare eller bedragare ska ärva Guds rike. 11 Några av er var sådana. Men ni blev rentvättade, ni blev helgade, ni blev förklarade rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

Kroppen – ett tempel för den helige Ande

12 Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något få makt över mig. 13 Maten är till för magen och magen för maten, och båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen. 14 Gud reste upp Herren, och genom sin kraft ska han resa upp oss. 15 Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag då ta Kristi lemmar och göra dem till en prostituerads lemmar? Absolut inte. 16 Eller vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad är en kropp med henne? För han säger: De två ska bli ett kött. 17 Men den som förenar sig med Herren är en ande med honom. 18 Fly otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den som lever i otukt syndar mot sin egen kropp. 19 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som är i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, 20 för ni blev köpta till ett pris. Förhärliga därför Gud i er kropp.

Föregående     Nästa

6:1tvist, orsaken är sannolikt bedrägeri (v. 7-8). processa inför de orättfärdiga, Paulus motsätter sig att Guds folk låter sina egna tvister avgöras av domstolar bestående av otroende syndare.

6:2de heliga ska döma världen, jfr Matt 19:28, 2 Tim 2:12, Upp 2:26-27, 20:4. obetydliga mål (”småsaker” v. 3-4), bör lösas inom församlingen. För mycket allvarliga brott har Gud förordnat de styrande, se Rom 13:1-5.

6:3vi ska döma änglar, jfr 2 Petr 2:4, Judas v. 6.

6:4dem som församlingen ser ner på, icke-kristna domare. I alternativ översättning som ges i fotnot är innebörden att även de mest ”ringaktade” och svaga (jfr 1:28, 12:22) i församlingen bör kunna avgöra mindre tvister bland de troende.

6:4. ”tar ni då till domare dem som församlingen ser ner på?” Alternativ översättning: ta då till domare de i församlingen ”ringaktade”!

6:7-8. Trossyskon ska inte förnedra sig genom att inför hedniska domstolar processa mot varandra, utan istället förlåta varandra och hellre låta sig bli orättvist behandlad (jfr Matt 5:39-41, 44, 1 Petr 2:19-24).

6:9-10orättfärdiga (v. 9), (jfr v. 1). Här avses gudsfientliga människor som lever i synd. Poängen verkar vara: varför skulle församlingen låta sig dömas av orättfärdiga och otroende människor (v. 1, 6) som inte har tillträde till Guds rike (v. 9)? män som ligger med män (v. 9), avser både den passive (malakoi) och den aktive (arsenokoitai) i en sexuell akt mellan män.

6:11rentvättade, avser främst dopet (Tit 3:5). helgade, avskilda till ett heligt liv i tjänst för Gud. förklarade rättfärdiga, se kommentar till Rom 1:17.

6:12jag ska inte låta något få makt över mig, en längre utläggning av denna princip ger Paulus i Rom 6.

6:13-20Maten (v. 13), om den kristnes förhållningssätt till t.ex. mat, se Rom 14 med kommentarer. kroppen är inte till för otukt (v. 13), kroppen är helig och till för Herren. Det som mer än något annat innebär synd mot kroppen är otukt, se kommentar till 1 Thess 4:3. den som förenar sig med en prostituerad är en kropp med henne (v. 16), en tillfällig och ytlig sexakt med en prostituerad innebär att synd begås som påverkar destruktivt på ett djupare plan under hela livet. ni blev köpta till ett pris (v. 20), jfr 1 Petr 1:18-19 med kommentarer. Eftersom vår kropp och själ friköptes med Kristi dyrbara blod och eftersom Anden bor i oss (v. 19) ska vi undvika att synda mot kroppen genom otukt. Vi förhärligar Gud i vår kropp (v. 20) när vi flyr otukten (v. 18) och i trohet håller oss till vår partner i äktenskapet (7:2-5).

6:16. 1 Mos 2:24.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt