FÖRSTA KORINTHIERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 4

Aposteln som Kristi tjänare

1 Alltså ska man betrakta oss som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. 2 Dessutom krävs av en förvaltare att han är trovärdig. 3 Det rör mig inte om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Jag undviker att ens döma mig själv. 4 För mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag blivit rättfärdig. Den som dömer mig är Herren. 5 Döm därför inte i förtid, innan Herren kommer. Han ska föra fram i ljus det som är dolt i mörker och avslöja hjärtats alla motiv. Och då ska var och en få sitt beröm av Gud.

6 Bröder, allt detta har jag tillämpat på mig och Apollos för er skull, för att ni av oss ska lära er att hålla er till det som är skrivet. Detta för att ni inte ska skryta över någon på annans bekostnad. 7 Vem ger dig en särställning? Vad äger du som du inte har fått? Men har du fått det, varför skryter du som om du inte hade fått det? 8 Ni har redan fått allt. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar utan oss. Jag önskar att ni verkligen var kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. 9 Det tycks mig som om Gud ställt oss apostlar sist av alla, som dödsdömda. För vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. 10 Vi är dårar för Kristi skull, men ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, men ni är starka. Ni är ärade, men vi är föraktade. 11 Ännu i denna stund går vi hungriga och törstiga och utan kläder. Vi misshandlas, är hemlösa, 12 vi arbetar hårt med våra händer. När vi hånas, välsignar vi. När vi förföljs, härdar vi ut. 13 När vi förtalas, svarar vi vänligt. Vi har blivit världens smuts och skräp, och är så alltjämt.

14 Jag skriver inte detta för att ni ska skämmas utan för att vägleda er som mina älskade barn. 15 För om ni än har tusentals övervakare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var nämligen jag som genom evangeliet blev er far i Kristus Jesus. 16 Jag uppmanar er därför att efterlikna mig. 17 Av den anledningen har jag sänt Timotheos till er, mitt älskade och trofasta barn i Herren. Han ska påminna er om mina dogmer i Kristus Jesus, det jag överallt undervisar i varje församling. 18 Några har blivit högfärdiga som om de trodde att jag inte skulle komma till er. 19 Men om Herren vill kommer jag snart till er. Och då får jag veta hur det förhåller sig med dessa högfärdiga människor, inte med deras ord utan med deras kraft. 20 För Guds rike består inte i ord utan i kraft. 21 Vad föredrar ni? Ska jag komma till er med käpp, eller med kärlek och en mild ande?

Föregående     Nästa

4:1Alltså, syftar tillbaka på 3:5-9, 21-23. Guds hemligheter, som i NT är uppenbarat för Guds folk (se även 1:18, 2:7 med kommentarer).

4:5. En kristen kan aldrig rättvist döma ett trossyskon eftersom han inte kan se in i människohjärtat. Det kan endast Gud, jfr 1 Sam 16:7, 2 Krön 6:30, Ps 7:10, 44:22, Ords 15:11, Joh 2:24-25.

4:6det som är skrivet, avser sannolikt GT, som han redan har citerat ett flertal gånger (1:19, 31, 2:9, 3:19, 20). Jfr 2 Tim 3:15-17.

4:8, 10. Sannolikt betraktade sig en del av korinthierna som kloka, starka och ärorika kungar och hävdade att de utifrån sin moraliska och andliga fulländning redan regerade fullt ut i gudsriket. De ansåg sig veta bättre än apostlarna och föraktade deras liv och undervisning som till stor del handlade om svaghet, lidande och Kristi kors.

4:9som dödsdömda. För vi har blivit ett skådespel för världen, syftar både på dödsdömda gladiatorer som kämpar för sitt liv på arenan, och på romerska krigshärars processioner där fångarna släpades inför folket innan de avrättades (jfr 2 Kor 2:14).

4:11-13. Det plågsamma och självförsakande liv som Guds utvalda apostlar fick utstå stod i bjärt kontrast till den självförgudning som en del av korinthierna lagt sig till med.

4:15övervakare, Paulus anspelar möjligen på självutnämnda ledare i församlingen. Se även kommentar till Gal 3:24. fäder, syftar på män som Paulus och Timotheos (v. 17).

4:16efterlikna mig, och bl.a. stiga ner från kungatronen (v. 8) och dela Paulus lidanden (v. 10-13).

4:17Timotheos, se kommentar till Rom 16:21.

4:20Guds rike, se kommentarer till Matt 3:2, Luk 17:20-21, Joh 18:36.

4:21käpp, som användes vid aga under barnuppfostran (2 Sam 7:14, Ords 10:13, 13:24, 22:15, 23:13-14, 29:15, Hebr 12:9-10). Syftar här på skarpa tillrättavisningar.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt