FÖRSTA KORINTHIERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 3

Guds medarbetare

1 Bröder, jag kunde inte tala till er som till andliga män utan som till män med fallen natur, som till spädbarn i Kristus. 2 Jag gav er mjölk att dricka, inte fast föda, för den tålde ni ännu inte, och det gör ni fortfarande inte. 3 Ni leds ju ännu av er fallna natur. För eftersom det finns avund och bråk bland er, leds ni då inte av er fallna natur och lever som andra människor? 4 För när en säger: ˮJag följer Paulus,ˮ och en annan: ˮJag följer Apollos,ˮ är ni inte då som folk i allmänhet? 5 Vad är Apollos? Vad är Paulus? De är tjänare som förde er till tro, och var för sig tjänade vi med det som Herren gav. 6 Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud lät det växa. 7 Varken den som planterar eller den som vattnar är något, endast Gud, han som låter det växa. 8 Den som planterar och den som vattnar är ett, men var och en ska få sin lön efter sitt arbete. 9 För vi är Guds medarbetare. Och ni är Guds åker, och Guds byggnad.

10 Utifrån den nåd som Gud gav mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund, och en annan bygger på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. 11 För ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd – Jesus Kristus. 12 Om någon bygger på den grunden med guld, silver, ädelstenar, trä, hö eller halm, 13 så ska var och ens arbete synliggöras. För den dagen ska göra det klart eftersom den uppenbaras i eld, och elden ska pröva varje människas verk. 14 Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. 15 Den vars verk bränns upp ska lida förlust. Men själv ska han bli frälst, som genom eld. 16 Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 17 Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. För Guds tempel är heligt, och det är vad ni är.

18 Bedra inte er själva. Om någon bland er anser sig vara vis i denna världen måste han bli en dåre för att bli vis. 19 För denna världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras list, 20 och vidare: Herren vet att de visas tankar är tomhet. 21 Därför ska ingen ha sin stolthet i människor. Allt tillhör er, 22 om än Paulus eller Apollos eller Kefas eller världen eller liv eller död eller nutid eller framtid. Allt tillhör er. 23 Men ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud.

Föregående     Nästa

3:1. andliga, se kommentar till 2:13-14.

3:1. ”människor med fallen natur.” Alternativ översättning: köttsliga människor.

3:3er fallna natur, se kommentarer till Rom 6:12-14, 7:14-24, 13:14, 1 Joh 1:8, 10.

3:3. ”er fallna natur … er fallna natur.” Alternativ översättning: köttet … köttet.

3:4Apollos, omnämns även i 1:12, 16:12, Apg 18:24-19:1.

3:6Jag planterade, Apollos vattnade, se t.ex. Apg 18:1, 4, 27-28. men Gud lät det växa, det är bara Gud som genom sin Ande kan tända livets låga i människohjärtat.

3:8var och en ska få sin lön, jfr v. 14, 5:10, Matt 16:27, 2 Joh 8.

3:9vi, Paulus och Apollos, v. 6. Guds medarbetare, Gud hade kallat Paulus och Apollos och utrustat dem för att de skulle tjäna Honom i Korinth och på så sätt bli Hans medarbetare i den staden. ni, församlingen i Korinth.

3:10en annan, avser här främst Apollos (v. 6).

3:12guld, silver, ädelstenar, möjligen avses en förkunnelse baserad på den korsfäste Kristus (v. 11, 1:23, 2:2). trä, hö eller halm, möjligen avses en förkunnelse som utelämnar eller förvränger budskapet om försoningen och Kristi kors.

3:13den dagen, Domens dag, 2 Kor 5:10.

3:16ni är Guds tempel, avser här Guds församling (i 6:19 avser det individer).

3:17Om någon fördärvar Guds tempel, genom t.ex. splittringar och motsättningar (1:10-12).

3:18-20. All världens religiösa, filosofiska, politiska tankegods kan ha sken av visdom men innebär i grunden förakt och förnekelse av det mest centrala i tillvaron – Jesus Kristus, världens Frälsare. Sådan visdom är tomhet och intighet, och är samtidigt en fälla som Gud använder för att förhärda syndare.

3:19. Job 5:13.

3:20. Ps 94:11.

3:21Allt tillhör er, allt det goda och alla de välsignelser som Paulus, Apollos och Kefas (Petrus) har gemensamt i Kristus tillhör samtidigt allt Guds folk i alla tider.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt