FÖRSTA KORINTHIERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 9

En apostels rättighet

1 Är jag inte fri? Är jag inte en apostel? Har jag inte sett Jesus, vår Herre? Är inte ni mitt verk i Herren? 2 Om jag inte är en apostel för andra, så är jag det ändå för er. Ni själva är i Herren bekräftelsen på mitt apostlakall.

3 Mitt försvar mot dem som anklagar mig är följande: 4 Har vi inte rätt att få mat och dryck? 5 Har vi inte rätt att ta med oss en troende hustru så som även de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas? 6 Eller är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att vara fria från arbete? 7 Vem gör soldattjänst och betalar själv? Vem anlägger en vingård utan att äta dess frukt? Eller vem vallar en hjord utan att ta del av mjölken? 8 Är det här bara mänskligt prat? Säger inte lagen samma sak? 9 Det står nämligen skrivet i Mose lag: Sätt inte munkorg på oxen som tröskar. Är det oxar Gud har omsorg om? 10 Eller säger han det för vår skull? Jo, för vår skull blev det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. 11 Om vi har sått ett andligt utsäde bland er, är det då för mycket begärt om vi får del av er materiella skörd? 12 Om andra har rätt att få något av er, har inte vi det ännu mer? Ändå har vi inte nyttjat denna rättighet utan härdar ut i allt för att inte lägga hinder i vägen för evangeliet om Kristus. 13 Vet ni inte att de som arbetar i templet får sin mat från templet, och att de som tjänstgör vid altaret får sin del av det som offras där? 14 Så har också Herren påbjudit att de som förkunnar evangeliet ska få sitt uppehälle av evangeliet. 15 Men jag har inte nyttjat sådana förmåner, inte heller skriver jag det här för att få några. Jag dör hellre än att någon tar ifrån mig min stolthet. 16 För om jag förkunnar evangeliet ger det mig ingen grund för stolthet eftersom ett tvång ligger över mig. Det blir hemskt för mig om jag inte förkunnar evangeliet. 17 För om jag gör det villigt har jag lön. Men gör jag det mot min vilja så är jag betrodd som förvaltare. 18 Vad är då min lön? Jo, när jag förkunnar kan jag framföra evangeliet utan kostnad och inte nyttja den rättighet som evangeliet ger mig.

19 För jag är fri från alla, men jag har gjort mig till allas slav för att vinna desto fler. 20 För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som är under lagen har jag blivit likt en som är under lagen för att vinna dem som är under lagen, fast jag själv inte är under lagen. 21 För dem som är utan lag har jag blivit likt en som är utan lag för att vinna dem som är utan lag. – Men jag är inte utan Guds lag utan står under Kristi lag. – 22 Jag har blivit svag för de svaga för att vinna de svaga. Jag har blivit allt för alla, för att åtminstone frälsa några. 23 Allt gör jag för evangeliets skull, för att även jag ska få del av det.

24 Vet ni inte att av alla löparna som springer på banan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. 25 Men varje idrottsman övar självdisciplin i allt. De för att vinna en förgänglig segerkrans, men vi en oförgänglig. 26 Så jag springer inte planlöst omkring. Och jag boxas inte i luften. 27 Jag plågar min kropp och tvingar den till lydnad, för att inte själv bli underkänd efter att ha förkunnat för andra.

Föregående     Nästa

9:1fri, i Kristus (Gal 5:1). Är jag inte en apostel? Har jag inte sett Jesus, vår Herre? Att personligen ha sett Jesus Kristus var ett unikt kännetecken för de första apostlarna (Apg 9:3-6, 1 Kor 15:8, Gal 1:12). Är inte ni mitt verk i Herren? Se 3:5, Apg 18:1-11, 18.

9:3dem som anklagar mig, en del kristna i Korinth ifrågasatte delar av Paulus undervisning och även hans apostlakall.

9:4. Som apostel hade Paulus rätt att förvänta sig understöd (v. 14, Matt 10:9-10, Luk 10:7, 1 Thess 2:6-7, 2 Thess 3:9, 1 Tim 5:17-18), men för att undvika kritik och riskera bli till anstöt avstod han från sina rättigheter (v. 6, 12, 14-15, 18, 2 Kor 11:9, 12:13-14).

9:5en troende hustru, Paulus själv var ogift (7:7), men bl.a. Kefas (Petrus) var gift (Mark 1:30). Herrens bröder, se Mark 6:3.

9:6Barnabas, nära medarbetare till Paulus. Se även kommentar till Apg 4:36.

9:9-10. Paulus förnekar inte den bokstavliga betydelsen av citatet men ger prioritet åt den andliga och överförda betydelsen. Paulus citerar samma text även i 1 Tim 5:18. Om Guds omsorg till djur och växtlighet, se Matt 6:26-30.

9:9. 5 Mos 25:4.

9:11Om vi har sått, se 3:5-7, Apg 18:1-11, 18.

9:12Ändå har vi inte nyttjat denna rättighet, Paulus levde som han lärde, se kommentar till 8:9-13. Kärlek och omsorg om nästan har företräde framför de personliga rättigheter man har som kristen.

9:14. Se Luk 10:7, Gal 6:6, 1 Tim 5:17-18.

9:15Men jag har inte nyttjat sådana förmåner, i Korinth. Ibland, när omständigheterna var annorlunda, kunde Paulus ta emot hjälp (2 Kor 11:8, Fil 2:25, 4:14-18).

9:16eftersom ett tvång ligger över mig, se Apg 9:15-16, 26:16, Gal 1:15-16. Det blir hemskt för mig om jag inte förkunnar evangeliet. Detta eftersom han då skulle gå emot Guds vilja med sitt liv och inte förvalta de gåvor som Gud gett honom (jfr Matt 25:14-30 med kommentar).

9:18inte nyttja den rättighet, se kommentar till v. 15.

9:19. fri från alla, ett svar på frågan i v. 1. Paulus är som kristen och som apostel ingen människas slav. Men frivilligt för evangeliets skull har han gjort sig till allas slav.

9:20. Paulus var själv ursprungligen jude (Gal 1:13). Men trots att Paulus var fri i Kristus från alla judiska påbud och traditioner, så valde han ibland av pragmatiska skäl att avstå från sin frihet och istället gå in under judiska lagar. Han gjorde det för att inte i onödan stöta sig med judar utan vinna deras förtroende och därmed lättare kunna förmedla evangeliet (Apg 16:3, 21:17-26).

9:21. När Paulus verkade bland hednafolk (icke-judar) anpassade han sig genom att i ord och handling undvika att pålägga dem judiska lagar och påbud. Men Paulus var inte laglös utan var slav under Kristi lag (Joh 13:34, Gal 5:6, 14, 6:2).

9:22Jag har blivit svag för de svaga, Paulus avstod från egna rättigheter och friheter för att få de svagas acceptans och uppmärksamhet (se även kommentar till 8:9-13). Jag har blivit allt för alla, Paulus strävade efter att identifiera sig med sin nästa och skapa tillit så att evangeliet därigenom lättare skulle få ingång.

9:23få del av det, dess löften och välsignelser.

9:24-25. Korinth var arrangör av de Isthmiska spelen som gick av stapeln vartannat år. Det överträffades endast av de olympiska spelen. självdisciplin i allt (v. 25), jfr Matt 16:24-26, Gal 5:16-26.

9:26-27Jag plågar min kropp (v. 27), det pågår i den kristnes kropp en ständig kamp mot den fallna naturens alla syndiga begär (Rom 6:6-23, 7:14-8:13, 13:14, 1 Petr 2:11, 1 Joh 1:8, 10). Vi kan sägas plåga kroppen när vi dagligen korsfäster vårt kött (Gal 5:24) och överlämnar våra kroppar till helig tjänst för Gud (Rom 12:1-2).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt