FÖRSTA KORINTHIERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 12

Andens gåvor

1 Bröder, angående Andens gåvor vill jag att ni ska ha kunskap. 2 Ni vet att när ni var hedningar drogs och fördes ni obevekligt till de stumma avgudarna. 3 Därför ska ni förstå att ingen som talar i Guds Ande kan uttala förbannelse över Jesus, och ingen kan säga: ˮJesus är Herre,ˮ utom i den helige Ande.

4 Det finns olika nådegåvor, men det är samme Ande. 5 Det finns olika tjänster, men det är samme Herre. 6 Det finns olika kraftverkningar, men det är samme Gud som verkar allt i alla. 7 Hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. 8 Någon får genom Anden visdomens ord, en annan får kunskapens ord av samme Ande, 9 en annan får tro i samme Ande, en annan får helandets gåvor i samme Ande, 10 en annan får gåvan att utföra mäktiga underverk, en annan får gåvan att profetera, en annan får gåvan att bedöma andar, en annan får gåvan att tala olika slags tungotal, en annan får gåvan att uttyda tungotal. 11 Men allt detta verkar en och samme Ande. Efter sin vilja tilldelar han sina gåvor åt var och en.

En kropp – många lemmar

12 För kroppen är en och har många lemmar. Kroppens alla många lemmar bildar alltså en kropp. Och så är det också med Kristus. 13 För i en Ande blev vi alla döpta in i en kropp, vare sig vi är judar eller hedningar, slavar eller fria, och alla har vi fått en Ande att dricka. 14 Kroppen består inte heller av en lem utan av många. 15 Om foten skulle säga: ˮJag är inte hand, alltså hör jag inte till kroppen,ˮ så hör den likväl till kroppen. 16 Och om örat skulle säga: ˮJag är inte öga, alltså hör jag inte till kroppen,ˮ så hör det likväl till kroppen. 17 Om hela kroppen var öga, vad skulle då hända med hörseln? Om hela kroppen var öra, vad skulle då hända med luktsinnet? 18 Men nu har Gud placerat lemmarna i kroppen, var och en så som han ville. 19 Om alla var en lem, vad blev det då av kroppen? 20 Nu är emellertid lemmarna många, men en enda kropp. 21 Ögat kan inte säga till handen: ˮJag behöver inte dig,ˮ eller huvudet till fötterna: ˮJag behöver inte er.ˮ 22 Tvärtom, de av kroppens lemmar som anses svagast är oumbärliga. 23 Och de lemmar i kroppen vi anser mindre hedersamma tilldelar vi större heder, och dem vi blygs för klär vi med större anständighet, 24 medan våra anständiga lemmar inte har behov av det. Men Gud har fogat samman kroppen och gett det oansenliga särskild heder. 25 Detta för att det inte ska uppstå splittring i kroppen utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, lider de andra med den. Om en lem hedras, gläds de andra med den.

27 Ni är Kristi kropp och enskilda lemmar av den. 28 Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra profeter, för det tredje lärare, vidare de som utför kraftgärningar, de som har helandets gåvor, de som hjälper, de som är styresmän, de som talar olika slags tungotal. 29 Är alla apostlar? Är alla profeter? Är alla lärare? Utför alla kraftgärningar? 30 Har alla helandets gåvor? Talar alla tungotal? Kan alla uttyda? 31 Men längta efter de nådegåvor som är störst.

Och nu ska jag visa er den bästa av alla vägar:

Föregående     Nästa

12:4-6Ande (v. 4) … Herre (v. 5) … Gud (v. 6), Treenigheten verkar tillsammans i full enighet och harmoni. Herre (v. 5), avser Jesus (v. 3, Fil 2:11).

12:7var och en, varje kristen har fått minst en andlig gåva.

12:8visdomens ordkunskapens ord, avser inte allmän visdom/intelligens och kunskap utifrån sekulär måttstock, utan andlig visdom vad avser andliga verkligheter, och förmåga att förstå, tillämpa och utlägga Skriftens doktriner. Det kan också handla om att i en viss situation få förmedla ett särskilt inspirerat budskap till vägledning.

12:9tro, avser här inte den frälsande tron utan särskild tro på Guds kraft och möjligheter i en given situation (jfr Matt 17:20). helandets gåvor, förmåga att bota olika slags fysiska och psykiska sjukdomar. Det kan också inkludera exorcism (se t.ex. Apg 5:16).

12:10mäktiga underverk, jfr Joh 11, Apg 19:11-12. gåvan att profetera, se kommentar till Rom 12:6. gåvan att bedöma andar, dvs bedöma vad som är sant och falskt, äkta och oäkta i vad profeter, lärare och förkunnare undervisar om. Varje kristen ska bedöma profetiskt tal och förkunnelser (14:29, 1 Thess 5:20-22, 1 Joh 4:1), men vissa har fått en särskilt god förmåga därtill. olika slags tungotal, kan avse både vanliga språk (Apg 2:4-11) och andliga hemlighetsfulla ord (1 Kor 14:2, 13-16).

12:11. Eftersom varje gåva utdelas av Anden finns ingen grund för självhävdelse. Allt är gåvor, givna av nåd och inte utifrån förtjänst. (I Rom 12:6-8 ges fler exempel på andliga gåvor.)

12:13i en Ande blev vi alla döpta, avser både dopet i vatten (Joh 3:5, Apg 2:38-39) och dopet i Anden (Apg 1:5, 11:16). judar eller hedningar, slavar eller fria, se Gal 3:28 med kommentar. fått en Ande att dricka, jfr Joh 7:37-39, Rom 5:5.

12:13. ”hedningar.” Alternativ översättning: greker.

12:14-26. Gud vill att vi förstår, bejakar och respekterar att varje troende i församlingen har sin speciella uppgift. En del har gåvor som syns och hörs, andra har gåvor som sällan eller aldrig syns och hörs. Men alla är lika betydelsefulla i Guds församling. Insikten om detta leder till ömsesidig omsorg (v. 25), empati och glädje (v. 26) i församlingskroppen. mindre hedersammadem vi blygs för (v. 23), omskrivning för könsorganen.

12:28apostlarprofeterlärare, (Ef 2:20, 4:11) dessa tre har fått en särskild uppgift att på olika sätt undervisa och vägleda församlingen. Med ”apostlar” avses främst de i NT omnämnda, se kommentar till Rom 1:1. olika slags tungotal, se kommentar till v. 10. Paulus placerar tungotalet sist av de andliga gåvorna.

12:31längta efter, det är Gud som genom sin Ande utdelar gåvor (v. 11, 18, 28) enligt sin suveräna vilja. Men vår längtan kan vara ingiven av Gud, och ibland uppfyller Gud våra önskningar (Fil 4:6). den bästa av alla vägar, kärlekens väg (kap 13).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt