FÖRSTA KORINTHIERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 7

Äktenskap

1 Angående det som ni skrev: ”En man gör väl i att undvika sex med en kvinna.” 2 Men för att undvika otukt ska varje man ha sin hustru och varje kvinna sin man. 3 Mannen ska fullgöra sin äktenskapliga plikt åt sin hustru, och likaså hustrun åt sin man. 4 Hustrun råder inte över sin kropp, det gör mannen. Likaså råder inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. 5 Förvägra inte varandra samliv om inte båda gett samtycke för en tid, så att ni kan prioritera bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er eftersom ni inte kan leva avhållsamt. 6 Men detta säger jag som ett medgivande, inte som en befallning. 7 Jag skulle önska att alla människor var som jag. Men var och en har sin gåva från Gud, alla har en särskild.

8 Till de ogifta och änkorna säger jag att de gör väl om de förblir ogifta, liksom jag. 9 Men om de inte kan kontrollera sig ska de gifta sig. För det är bättre att gifta sig än att brinna av lust. 10 Till de gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru får inte lämna sin man. 11 Gör hon det ändå ska hon förbli ogift eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru.

12 Till de övriga säger jag, inte Herren: Om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. 13 Och om en kvinna har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom. 14 För mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars skulle era barn vara orena, men nu är de heliga. 15 Men om den som inte tror går iväg, låt det ske. Vid sådana tillfällen är ett trossyskon inte slavbunden. Gud har kallat er att leva i harmoni. 16 För hur kan du veta, kvinna, om du kommer att frälsa din man? Eller hur kan du veta, man, om du kommer att frälsa din hustru?

17 Lev bara så som Herren har bestämt för var och en, så som Gud har kallat var och en. Det är vad jag föreskriver i alla församlingar. 18 Var någon omskuren när han blev kallad ska han inte skaffa förhud. Var någon oomskuren när han blev kallad ska han inte låta omskära sig. 19 Det betyder inget om någon är omskuren eller oomskuren. Det som betyder något är att man håller Guds bud. 20 Var och en ska förbli i den kallelse i vilken han blev kallad. 21 Blev du kallad som slav, bry dig inte. Men har du möjlighet att bli fri, ta vara på det. 22 För den som i Herren blev kallad som slav är en Herrens frigivne. Likaså är den som blev kallad som fri en Kristi slav. 23 Ni blev köpta för ett pris. Bli inte slavar under människor. 24 Bröder, var och en ska förbli inför Gud det han var vid sin kallelse.

Ogifta och änkor

25 Angående de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger min uppfattning, jag som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. 26 Jag anser sedan att i den svåra tid som nu råder gör en man väl i att förbli som han är. 27 Är du bunden vid en hustru? Försök inte att bli fri. Är du fri? Försök inte att få en hustru. 28 Men om du gifter dig syndar du inte. Och om en ogift kvinna gifter sig syndar hon inte. Men sådana kommer att möta lidande här i livet, och det vill jag bespara er ifrån. 29 Men det säger jag, bröder: Tiden är kort. Härefter ska de som har en hustru leva som om de ingen hade, 30 de som gråter som om de inte grät, de som gläds som om de inte gladde sig, de som köper något som om de inte ägde något, 31 och de som nyttjar denna världen ska göra det med måtta. För allt i denna världen går mot sitt slut. 32 Men jag vill att ni ska vara utan bekymmer. En ogift man är upptagen med det som hör Herren till, hur han ska behaga Herren. 33 Men en gift man är upptagen med det som hör världen till, hur han ska behaga sin hustru, 34 och blir kluven. En ogift kvinna eller en jungfru är upptagen med det som hör Herren till, att hon ska vara helig till kropp och ande. Men en gift kvinna är upptagen med det som hör världen till, hur hon ska behaga sin man. 35 Detta säger jag för ert eget bästa, inte för att lägga band på er utan för att ni ska leva anständigt, samt lojalt och obehindrat hålla er till Herren.

36 Men anser någon att han handlar olämpligt mot sin dotter som är giftasmogen och redo för äktenskap, då ska han göra det han vill, han syndar inte. Låt dem gifta sig. 37 Men är han fast besluten och inte känner tvång, utan har makt över sin egen vilja och har bestämt i sitt hjärta att låta sin dotter förbli ogift, så gör han väl. 38 Den som alltså gifter bort sin ogifta dotter gör något bra, och den som inte gifter bort henne gör något bättre.

39 En hustru är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri att gifta sig med vem hon vill, bara det sker i Herren. 40 Men hon är saligare om hon förblir som hon är. Det är min uppfattning, och jag menar att även jag har Guds Ande.

Föregående     Nästa

7:1Angående det som ni skrev, vid flertal tillfällen i brevet hänvisar Paulus till frågor från korinthierna (v. 25, 8:1, 12:1, 16:1, 12). ”En man gör väl i att undvika sex med en kvinna.” En del kristna i församlingen hade sannolikt en mycket negativ uppfattning om sex och ville även förbjuda det inom äktenskapet.

7:2-4. Paulus, själv ogift, menar att det normala och naturliga levnadssättet är att vara gift. Ett avgörande skäl anges här vara det sexuella behovet (något som vissa i Korinth föraktade och tog avstånd ifrån, v. 1). Paulus betonar att både mannens och kvinnans behov är lika viktiga och att båda parter ömsesidigt ska möta varandras behov. otukt (v. 2), se kommentar till 1 Thess 4:3.

7:5så att Satan inte frestar er, att inte få sina sexuella behov tillfredsställda kan innebära fara för orena frestelser och slutligen leda till otukt. Många av de ”pilar” (Ef 6:16) som Satan skjuter mot troende är av sexuell art.

7:6detta, avser möjligen första hälften av v. 5.

7:7. Paulus menade att det avhållsamma liv han levde som ogift var inget som han själv hade kraft och möjlighet till, utan det livet hade tilldelats honom av Gud. Varje individ har unika möjligheter utifrån det som skänkts henne av Gud. var och en har sin gåva från Gud, se Matt 19:10-12 med kommentar.

7:8-9. Sexualdriften är en gåva från Gud, och Gud har förordnat äktenskapet som den institution där man och kvinna får sina sexuella behov tillfredsställda (v. 2). Paulus uppmaning i v. 8 avser därför en minoritet. I ett annat sammanhang uppmanar Paulus även änkorna att gifta sig, 1 Tim 5:14.

7:10-11En hustru får inte lämna sin manOch en man får inte överge sin hustru. Paulus ord är i enlighet med Jesu ord i bl.a. Matt 5:32, 19:3-9. förbli ogift eller försona sig (v. 11), för om någon lämnar sin partner och gifter om sig begås äktenskapsbrott. Varken Paulus eller Jesus tillåter omgifte efter skilsmässa (jfr Luk 16:18), med undantag om någon begått otukt, se Matt 19:9 med kommentar.

7:12säger jag, inte Herren, innebär att Paulus inte har något direkt citat från Kristus att utgå ifrån (som i t.ex. v. 10-11). Men som särskilt utvald apostel är Paulus även här förmedlare av Herrens ord (Apg 26:16-18, 2 Kor 13:3). Paulus tretton brev i NT är detsamma som Guds ord (Joh 16:13, Gal 1:11-12).

7:14helgad, genom den troendes inflytande befinner sig den icke-troende partnern i ett särskilt gynnsamt tillstånd, men behöver fortfarande blir frälst, v. 16. nu är de heliga, det räcker med att en förälder är troende och barnen hamnar i ett särskilt gynnsamt tillstånd.

7:15inte slavbunden, och är bl.a. inte underställd kravet att söka försoning med den som gett sig av (v. 11).

7:18omskuren, se kommentar till Apg 15:1. inte skaffa förhud, genom kirurgiskt ingrepp.

7:19Guds bud, syftar delvis på budorden (2 Mos 20:1-17), men främst på lagens fullkomning i kärleksbudet (Matt 22:36-40, Joh 13:34, 1 Joh 3:22, 4:21, Gal 5:6).

7:21Blev du kallad som slav, om slaveri se kommentar till Ef 6:5.

7:21. ”ta vara på det.” Alternativ översättning: bli kvar.

7:23Ni blev köpta, se kommentar till 6:20. Bli inte slavar under människor. Här avses sannolikt andligt slaveri, dvs korinthierna uppmanas att inte låta sig förslavas av de irrlärare som härjade bland dem (jfr 2 Kor 11:3-4, 20).

7:25jag ger min uppfattning, se kommentar till v. 12.

7:26den svåra tid som nu råder, avser en för församlingen i Korinth dekadent omgivning med omoral och fientlighet. Men det är också en rent allmän beskrivning av denna onda tidsålder som kristna i alla tider får genomlida (Joh 16:33, Gal 1:4, 1 Joh 5:19).

7:29-31. Hjärtat får inte fästa sig vid något i denna värld (jfr 1 Joh 2:15-17). Tiden är kort (v. 29). Detta eftersom allt i denna världen går mot sitt slut (v. 31), (jfr Matt 24:35, 2 Petr 3:10-12, Upp 18), vilket inkluderar äktenskapet som sådant (Luk 20:34-36).

7:36-38. Alternativ översättning: 36 Men anser någon att han handlar olämpligt mot sin trolovade som är giftasmogen och redo för äktenskap, då ska han göra det han vill, han syndar inte. Låt dem gifta sig. 37 Men är han fast besluten och inte känner tvång, utan har makt över sin egen vilja och har bestämt i sitt hjärta att låta sin trolovade förbli orörd, så gör han väl. 38 Den som alltså gifter sig med sin trolovade gör något bra, och den som inte gifter sig gör något bättre.

7:39bara det sker i Herren, dvs mannen måste vara kristen (jfr 9:5, 2 Kor 6:14-18).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt