FÖRSTA KORINTHIERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 15

Kristi uppståndelse

1 Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade för er, det som ni tog emot och vars grund ni står på. 2 Genom evangeliet är ni också frälsta, om ni håller fast vid det budskap som jag förkunnade för er. Annars kom ni till tro förgäves. 3 För jag förmedlade till er det väsentligaste som jag hade mottagit: Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna. 4 Och han blev begravd. Och han stod upp på tredje dagen enligt Skrifterna. 5 Och han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. 6 Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid samma tillfälle. De flesta är ännu vid liv, medan några är insomnade. 7 Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. 8 Allra sist visade han sig också för ett missfoster som mig. 9 För jag är den ringaste av apostlarna, ovärdig att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. 10 Men genom Guds nåd är jag den jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. 11 Oavsett om det gäller mig eller de andra, detta förkunnar vi och detta kom ni till tro på.

De dödas uppståndelse

12 Men om det förkunnas att Kristus har stått upp från de döda, hur kan då några av er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? 13 Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus stått upp. 14 Men om Kristus inte har stått upp, då är vårt budskap grundlöst och likaså er tro. 15 Då står vi där som falska vittnen om Gud eftersom vi har vittnat mot Gud, att han reste upp Kristus, som han ju inte reste upp om nu döda inte står upp. 16 För om inga döda står upp har inte heller Kristus stått upp. 17 Men om Kristus inte har stått upp, då är er tro tomhet och ni är ännu kvar i era synder. 18 Då har även de som insomnat i Kristus gått förlorade. 19 Om det bara är för detta livet vi har satt vårt hopp till Kristus, då är vi de mest ynkliga av alla människor.

20 Men nu har Kristus stått upp från de döda som den förste av de insomnade. 21 För eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. 22 För liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: först Kristus, och sedan vid hans ankomst de som tillhör honom. 24 Därefter kommer slutet då han överlämnar riket åt Gud Fadern, efter att han avlägsnat varje välde och varje makt och kraft. 25 För han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26 Den siste fienden att avlägsnas är döden, 27 för Gud har lagt allt under hans fötter. Men när det heter att ”allt” är lagt under honom är förstås Gud undantagen, han som har lagt allt under Kristus. 28 Och när allt har lagts under honom ska Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska bli allt i alla.

29 Vad ska annars de ta sig till som döper sig för de döda? Om döda inte alls står upp, varför döper de sig då för dem? 30 Och varför utsätter vi oss för faror varje stund? 31 Bröder, så sant som ni är min stolthet i Kristus Jesus vår Herre – jag dör varje dag. 32 Om jag trott som folk i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade det tjänat till? Om de döda inte står upp, låt oss äta och dricka, för i morgon dör vi. 33 Far inte vilse. ”Dåligt sällskap fördärvar god moral.” 34 Skärp till er på allvar och sluta synda. För några av er är helt okunniga om Gud. Jag tycker ni borde skämmas!

Uppståndelsekroppen

35 Nu undrar någon: Hur står de döda upp? Vad för slags kropp har de när de kommer? 36 Tanklösa människa. Det du sår får inte liv om det inte dör. 37 Och det du sår är inte den planta som kommer upp, utan ett naket korn, av vete eller något annat. 38 Men Gud ger det en gestalt efter sin vilja, och varje frö får sin egen gestalt. 39 Allt kött är inte av samma slag. Det är skillnad mellan människors, tamdjurs, fåglars och fiskars kött. 40 Det finns även himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska har sin härlighet, de jordiska en annan. 41 Solen och månen och stjärnorna har var sin härlighet, och stjärna skiljer sig från stjärna i härlighet.

42 Så är det också med de dödas uppståndelse. Det sås en förgänglig kropp, det står upp en oförgänglig. 43 Det sås i vanära, det står upp i härlighet. Det sås i svaghet, det står upp i kraft. 44 Det sås en fysisk kropp, det står upp en andlig kropp. Om det finns en fysisk kropp så finns det också en andlig. 45 Och så står det skrivet: Den första mannen, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en ande som skänker liv. 46 Men det andliga kom inte först, utan det fysiska. Därefter det andliga. 47 Den första människan var av stoft från jorden. Den andra människan är från himlen. 48 De som är av stoft, är lika den som var av stoft. Och de som är himmelska, är lika den som är från himlen. 49 Och liksom vi har burit avbilden av människan från stoft, ska vi också bära avbilden av honom från himlen.

50 Men jag säger er detta, bröder: kött och blod kan inte ärva Guds rike. Inte heller kan det förgängliga ärva det oförgängliga. 51 Lyssna, jag säger er en hemlighet: vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista trumpetens ljud. För trumpeten ska ljuda och de döda ska uppstå till oförgänglighet, och vi ska förvandlas. 53 Detta förgängliga måste nämligen iklädas oförgänglighet och detta dödliga iklädas odödlighet. 54 Men när detta förgängliga har iklätts oförgänglighet och detta dödliga iklätts odödlighet, då fullbordas det skrivna ordet: Döden är uppslukad och besegrad. 55 Död, var är din seger? Död, var är din udd? 56 Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. 57 Men vi tackar Gud som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. 58 Mina kära bröder, stå därför orubbligt fasta. Och arbeta alltid hängivet för Herren, då ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

Föregående     Nästa

15:3enligt Skrifterna, se t.ex. Jes 53:4-6.

15:4på tredje dagen, Kristus dog på fredagen och stod upp på söndagen. Judarna räknade del av en dag som en hel dag. enligt Skrifterna, se t.ex. Ps 16:10, 116:8-9.

15:5Kefas, aposteln Petrus arameiska namn (Luk 24:34). de tolv, de var elva då Jesus visade sig (Joh 20:26) eftersom Judas Iskariot inte var med, men ”de tolv” var ett etablerat begrepp som användes om den grupp som Jesus hade utvalt. (Det kan inte heller uteslutas att Mattias inkluderas i nämnda sammanhang, Apg 1:21-26.)

15:6mer än femhundra bröder, en händelse som bara omnämns här i NT. insomnade, dvs döda (se även kommentar till 1 Thess 4:13).

15:7Jakob, Jesu bror (Gal 1:19). Att Kristus visade sig för Jakob personligen omnämns bara här i NT. apostlarna, inte bara ”de tolv” (v. 5) utan en vidare skara (12:28), möjligen inkluderande även de sjuttiotvå, Luk 10:1.

15:8missfoster som mig, bildspråk som uttrycker hans starka känsla av ovärdighet som utvald apostel (jfr Ef 3:8), se även v. 9 med kommentar.

15:9eftersom jag har förföljt Guds församling, Apg 8:3, 9:1-2, Gal 1:13, 1 Tim 1:13.

15:12-19. En del kristna i Korinth trodde inte på en allmän uppståndelse, däremot på Kristi uppståndelse, men Paulus argumenterar emot en sådan ologisk vanföreställning. (Saddukeerna var en annan grupp som förnekade uppståndelsen, Apg 23:8.)

15:21döden kom genom en människa, Genom Adams fall föds varje människa med synd (Ps 51:7) och måste därför dö (Rom 5:12-21, Ps 90:7-9).

15:22i Kristus alla göras levande, underförstått alla de i Kristus troende. Kapitlet handlar om de troendes uppståndelse. Men även de otroende ska stå upp (Apg 24:15) och därmed bli ”levande” till kropp och själ, men de kommer att stå upp till dom (Joh 5:29) och till eldsjön (Upp 20:13-15).

15:24varje välde och varje makt och kraft, avser demoniska makter och deras inflytande på denna världens makthavare.

15:25. Se Ef 1:20-22, Kol 2:15, Hebr 2:5-8.

15:27. Ps 8:7.

15:28när allt har lagts under honom, genom försoningen. ska Sonen själv underordna sig, att Fadern och Sonen i evighet har olika ”roller” påverkar inte deras gudomliga väsens enhet. Och underordning är i NT inget negativt utan något positivt. Gud ska bli allt i alla, jfr 8:6, Upp 21-22.

15:29Vad ska annars de ta sig till som döper sig för de döda? Vilka som avses och vad som avses är okänt.

15:30. Att riskera hälsa och liv för Kristi skull blir meningslöst om det inte finns någon verklig uppståndelse (och underförstått inget evigt liv).

15:31jag dör varje dag, bildspråk (jfr Matt 16:24-25, Rom 8:36, 2 Kor 1:8-10, 4:11, 11:23).

15:32vilddjuren i Efesos, avser möjligen hans religiösa motståndare i Efesos (Apg 19:9, 20:19). låt oss äta och dricka, för i morgon dör vi, ett liv i självisk njutning den korta tid man lever blir en naturlig konsekvens om uppståndelsen och det eviga livet avlägsnas från den kristna tron.

15:32. Jes 22:13.

15:33Dåligt sällskap fördärvar god moral. Ursprungligen ett citat från den grekiska dramatikern Menandros (342-290 f.Kr.). Paulus uppmanar de trogna att undvika gemenskap med dem som förnekar uppståndelsen och därmed bara lever ett själviskt och njutningsfullt liv (jfr 5:11).

15:40himmelska kroppar, möjligen avses olika änglavarelsers himmelska kroppar.

15:42-44. Den uppståndna kroppen är samma som vår jordiska kropp, men samtidigt förnyad, förvandlad, och utan synd, brist och bräcklighet.

15:45en ande som skänker liv, Kristus är inte bara ande (Luk 24:37-39), men hans himmelska kropp är andlig och samverkar med Anden (Joh 6:63) när de skänker människor liv.

15:45. 1 Mos 2:7.

15:47Den andra människan, Kristus. från himlen, jfr Joh 3:13, 31. Men det syftar även på Kristi återkomst (1 Thess 1:10, 4:16, 2 Thess 1:7).

15:48-49lika den som är från himlen (v. 48) … bära avbilden av honom från himlen (v. 49), jfr Rom 8:17, Fil 3:21, Kol 3:4, 1 Joh 3:2, 2 Petr 1:4.

15:50kött och blod kan inte ärva Guds rike, detta eftersom den mänskliga kroppen är i ett fallet tillstånd sedan Adams dagar.

15:51vi ska inte alla insomna, troende som lever på jorden vid Kristi återkomst undslipper döden (jfr 1 Thess 4:15-17).

15:52trumpeten ska ljuda, jfr 1 Thess 4:16.

15:53. Paulus utlägger detta vidare i 2 Kor 5:1-4.

15:54. Jes 25:8.

15:55. Hos 13:14.

15:56Dödens udd är synden, eftersom det var synden som spred döden till alla människor (Rom 5:12). syndens makt kommer av lagen, se Rom 7:7-13.

15:58arbeta, avser här arbete för Guds rike och dess utbredning, 3:10-15, 9:1, 15:10, 16:10.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt