MARKUSEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 15

Jesus inför Pilatus

1 Omedelbart på morgonen fattade översteprästerna sitt beslut tillsammans med de äldste och de skriftlärda, hela Sanhedrin. De band Jesus och förde bort honom och överlämnade honom åt Pilatus. 2 Pilatus frågade honom: ˮÄr du judarnas kung?ˮ Jesus svarade: ˮDu säger det själv.ˮ 3 Och översteprästerna anklagade honom ihärdigt. 4 Åter frågade Pilatus honom: ˮSvarar du inget? Du hör ju hur mycket de anklagar dig.ˮ 5 Men Jesus svarade inte längre, och det förvånade Pilatus.

Barabbas friges. Jesus döms

6 Vid högtiden brukade Pilatus frige vilken fånge de än begärde. 7 Där fanns en man vid namn Barabbas som satt fängslad tillsammans med upprorsmän. De hade begått mord under upproret. 8 Folket vandrade upp och bad Pilatus att göra vad han brukade. 9 Pilatus svarade: ˮVill ni att jag ska frige judarnas kung?ˮ 10 För han förstod att det var av avund som översteprästerna hade överlämnat honom. 11 Men översteprästerna hetsade folket så att han istället skulle frige Barabbas. 12 Pilatus talade åter till dem: ˮVad vill ni då att jag ska göra med honom som ni kallar judarnas kung?ˮ 13 De skrek: ˮKorsfäst honom!ˮ 14 Pilatus frågade dem: ˮVad ont har han då gjort?ˮ Men de skrek ännu högre: ˮKorsfäst honom!ˮ 15 Pilatus ville vara folket till lags och frigav Barabbas. Jesus lät han prygla och överlämnade honom sedan till att korsfästas.

Jesus hånas och misshandlas

16 Soldaterna förde nu in Jesus i palatset till ståthållarens högkvarter och kallade samman hela vaktstyrkan. 17 De svepte en purpurmantel om honom och vred ihop en krans av törne och satte den på honom. 18 Sedan hälsade de honom: ˮLeve judarnas kung!ˮ 19 Och de slog honom i huvudet med en käpp och spottade på honom och böjde knä och hyllade honom. 20 Och när de hade hånat honom tog de av honom purpurmanteln och klädde honom i hans egna kläder. Sedan förde de ut honom att korsfästas.

Jesus korsfästes

21 Simon från Kyrene, Alexandros och Rufus far, var på väg in från landet och råkade gå förbi. Honom tvingade de att bära Jesu kors. 22 Och de förde Jesus till Golgota, det betyder Skallen. 23 De gav honom vin tillsatt med myrra, men han tog inte emot det. 24 Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom lottkastning. 25 Det var på förmiddagen som de korsfäste honom. 26 På anslaget stod vad han var anklagad för: ʼJudarnas kung.ʼ 27 Tillsammans med honom korsfäste de två förbrytare, den ene till höger om honom, den andre till vänster. 29 De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: ˮJaså, du bryter ner templet och bygger upp det igen på tre dagar, 30 fräls dig själv och stig ner från korset!ˮ 31 Likaså hånade översteprästerna och de skriftlärda honom och sa: ˮAndra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. 32 Kristus, Israels kung, stig ner nu från korset så att vi får se och tro!ˮ Även de som var korsfästa med honom skymfade honom.

Jesu död

33 Mitt på dagen kom ett mörker över hela landet. Det varade till femtontiden, 34 och då ropade Jesus högt: Eloi, Eloi, lema sabachtani? Det betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? 35 Några som stod där hörde det och sa: ˮLyssna, han ropar på Elia.ˮ 36 En av dem sprang då och fyllde en svamp med surt vin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka och sa: ˮVänta, låt oss se om Elia kommer och tar ner honom.ˮ 37 Och Jesus ropade högt och slutade andas. 38 Då brast förhänget i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. 39 När officeren som stod mitt emot honom såg att han dog på det sättet sa han: ˮDen mannen var i sanning Guds Son.ˮ 40 På avstånd stod även kvinnor och såg på. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome. 41 De hade följt Jesus och tjänat honom när han var i Galileen. Där var också många andra kvinnor som hade gått upp till Jerusalem med honom.

Jesus begravs

42 När kvällen var inne – det var förberedelsedag, dagen före sabbaten – 43 kom Josef från Arimataia dit, en högt ansedd rådsherre som även han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. 44 Pilatus blev förvånad över att Jesus redan var död. Han kallade till sig officeren och frågade honom om Jesus varit död länge. 45 När han fått det bekräftat av officeren överlät han den döda kroppen till Josef. 46 Och Josef köpte ett linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och lade honom i en grav som var uthuggen i klippan. Och han rullade en sten för ingången till graven. 47 Maria Magdalena och Maria, Joses mor, såg var han blev lagd.

Föregående     Nästa

.mark15

”Mitt på dagen kom ett mörker över hela landet.”

15:1på morgonen, fredag morgon. Sanhedrin, se kommentar till Matt 26:59. Pilatus, var ståthållare över Judeen (26-36 e.Kr.). De förde Jesus till Pilatus eftersom endast Rom hade rätt att verkställa dödsdomar.

15:2-5. Se kommentarer till Matt 27:11-14.

15:6högtiden, påskhögtiden.

15:7Barabbas, (arameiska = faderns son) i Matt 27:16 får han namnet ”Jesus Barabbas”.

15:10avund, eftersom de hade sett Jesu underverk med människor och hört hans visdom och sett hur folk drogs till honom.

15:11. Judarnas högste andliga ledare föredrog en mördare framför Messias.

15:13-14. Sannolikt fanns det bland folkmassan även de som för några dagar sedan hade hyllat Jesus (Matt 21:8-9). Nu skrek de för full hals och ville hans död.

15:15. Se kommentar till Matt 27:26.

15:16-20. Genom denna psykiska och fysiska misshandel uppfylldes Jes 53:3, 7-8.

15:16. ”ståthållarens högkvarter.” Alternativ översättning: pretoriet.

15:21-32. Se kommentarar till Matt 27:32-44. Alexandros och Rufus far (v. 21), var sannolikt kända för evangeliets mottagare. Möjligen är Rufus densamme som omtalas i Rom 16:13. myrra (v. 23), Matteus beskriver dess bitterhet med uttrycket ”galla”, se kommentar till Matt 27:34.

15:25. ”på förmiddagen.” Alternativ översättning: vid niotiden.

15:33-41. Se kommentarer till Matt 27:45-51.

15:33. ”Mitt på dagen.” Alternativ översättning: Vid tolvtiden.

15:33. ”landet.” Alternativ översättning: jorden.

15:34. Ps 22:2.

15:39. Se kommentar till Matt 27:54.

15:40Maria Magdalena, från vilken sju demoner hade kastats ut (Luk 8:2). Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, det är oklart vem som avses. Salome, mor till lärjungarna Jakob och Johannes och möjligen syster till Jesu mor.

15:41tjänat honom, sannolikt med mat, uppehälle och praktiska ting (jfr Luk 8:3).

15:42förberedelsedag, fredag. Det var nu ont om tid att ta hand om Jesu kropp innan sabbaten började vid solnedgången. Och lagen föreskrev att den som blivit upphängd skulle begravas samma dag (5 Mos 21:23). sabbaten, lördag.

15:43. Se kommentar till Matt 27:57. Han tog mod till sig, i motsats till de rädda lärjungarna som låste in sig (Joh 20:19) steg denne Josef som också var en ”Jesu lärjunge” (Matt 27:57) rakt in i lejonets kula.

15:44blev förvånad över att Jesus redan var död, eftersom korsfästa normalt levde minst ett dygn på korset.

15:46lade honom i en grav, i en egen ny grav (Matt 27:60).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt