MARKUSEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 3

En man med förlamad hand

1 Jesus gick åter in i synagogan, och där fanns en man med förlamad hand. 2 Spänt iakttog de Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten, så att de skulle kunna anklaga honom. 3 Han sa till mannen med den förlamade handen: ˮStäll dig här i mitten.ˮ 4 Sedan frågade han dem: ˮVad är tillåtet på sabbaten, göra gott eller göra ont, rädda liv eller döda?ˮ Men de teg. 5 Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över deras förhärdade hjärtan, och sa till mannen: ˮSträck ut din hand.ˮ Han sträckte ut handen, och den var frisk. 6 Men fariseerna gick ut och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle döda honom.

Folkmassan på stranden

7 Jesus drog sig undan med sina lärjungar ner mot sjön. Mycket folk från Galileen följde efter. Även från Judeen, 8 Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordanfloden och från trakten av Tyros och Sidon kom folk till honom i skaror när de hörde berättas om allt han gjorde. 9 Jesus sa till sina lärjungar att ha en båt i beredskap åt honom så att inte massan skulle tränga honom. 10 Han hade nämligen botat många, så att alla som led av någon plåga pressade sig på honom för att få röra vid honom. 11 Och när de orena andarna såg honom kastade de sig ner för honom och ropade: ˮDu är Guds Son!ˮ 12 Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.

Jesus utser de tolv Apostlarna

13 Och Jesus gick upp på berget och kallade till sig dem som han hade bestämt, och de kom till honom. 14 Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara med honom, och dem skulle han sända ut att förkunna 15 och ha auktoritet att kasta ut demonerna. 16 Han utsåg dessa tolv: Simon, som han gav namnet Petrus. 17 Jakob, Sebedaios son, och Johannes, Jakobs bror – dem kallade han Boanerges, det betyder Åskans söner – . 18 Vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Jakob, Alfaios son, Taddaios, Simon seloten 19 och Judas Iskariot, han som förrådde Jesus.

Jesus och djävulen

20 Han kom till ett hus. Åter samlades så mycket folk att de inte ens kunde få sig mat. 21 När hans familj fick höra det gick de för att ta hand om honom, för de sa: ˮHan har förlorat förståndet.ˮ 22 Och de skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sa: ˮHan är besatt av djävulen. Det är med demonernas härskare han kastar ut demonerna.ˮ 23 Då kallade han dem till sig och talade till dem i liknelser: ˮHur kan Satan kasta ut Satan? 24 Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå, 25 och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. 26 Om Satan gör uppror mot sig själv och splittras kan han inte bestå, det är slut med honom. 27 Ingen kan gå in i den starkes hus och beröva honom hans ägodelar utan att först ha bundit den starke. Därefter kan han plundra hans hus. 28 Det jag säger till er är sant: Allt ska förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. 29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig i evighet förlåtelse utan är skyldig till evig synd.ˮ 30 De hade nämligen sagt: ˮHan har en oren ande i sig.ˮ

Jesu mor och bröder

31 Hans mor och hans bröder kom. De ställde sig utanför och sände någon in för att kalla på honom. 32 Mycket folk satt runt omkring honom, och de sa: ˮDin mor och dina bröder och dina systrar står här utanför och frågar efter dig.ˮ 33 Han svarade: ˮVem är min mor och mina bröder?ˮ 34 Han såg på dem som satt omkring honom och sa: ˮSe, här är min mor och mina bröder. 35 För den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.ˮ

Föregående     Nästa

3:2-4. Se kommentarer till Matt 12:10, 12.

3:5Då såg han sig omkring med vrede, detta eftersom de religiösa ledarna hade stängt sina hjärtan för det som hör till det mest centrala i tron, det om kärlek till nästan som är lagens uppfyllelse (Rom 13:8-10, Matt 22:39-40).

3:6. Att Jesus i ord (v. 4) och handling (v. 5) gör sig till Herre över sabbaten innebär att han gör sig jämlik Gud, och för fariseerna blir det detsamma som hädelse, något som förtjänar döden. fariseernaHerodes anhängare, dessa två grupper var normalt fientligt inställda gentemot varandra, men i hatet mot Jesus förenades de.

3:7-10. Platserna som omnämns är ett representativt urval som täcker hela Israel. Den primära orsaken till att stora folkskaror från hela landet sökte sig till Jesus uppges inte vara för att de ville tro och omvända sig utan för att de hörde berättas om allt han gjorde (v. 8).

3:11-12. Satans demoner hade sann kunskap om Jesus, något som de flesta av de religiösa ledarna inte hade. Men Jesus ville inte ha någon hjälp av demonerna för att kunggöra sin rätta identitet. Och att han förbjöd demonerna att avslöja honom visar att Jesus är Herre över ondskan.

3:13-19. Se kommentar till Matt 10:1-4. Åskans söner (v. 17), möjligen kallade Jesus dem så på grund av deras heta temperament (Luk 9:54).

3:14. ”som han kallade apostlar.” Andra handskrifter saknar dessa ord.

3:20ett hus, okänt om det var huset där bröderna Simon och Andreas bodde (1:29) eller om det var eget logi.

3:21hans familj, hans mor, bröder och systrar (v. 32). Att inte Josef nämns kan betyda att han var separerad/skild eller död (jfr 6:3). gick de, från Nasaret till Kafarnaum är det omkring fem mil. Han har förlorat förståndet. Jesus blev föraktad och missförstådd även av sina allra närmaste (jfr Joh 7:5). Inte heller Maria hade vid den här tiden förtroende för sin son. Jesu efterföljare kan ibland få utstå samma sak (Matt 10:34-37). Men Jesu bröder kom senare till tro på honom (Apg 1:14), och bland dem kom Jakob och Judas även att stå som författare till två av breven i NT.

3:22. Se kommentar till Matt 12:24.

3:22. ”djävulen.” Alternativ översättning: Beelsebul.

3:23-27. Se kommentar till Matt 12:29.

3:28-30Han har en oren ande i sig (v. 30). Ett sådant påstående utgör grunden för vad som är hädelse mot den helige Ande. Se även kommentar till Matt 12:31-32.

3:31Hans mor och hans bröder kom, med en förvänd och anstötlig inställning, se v. 21.

3:32. ”och dina systrar.” Andra handskrifter saknar dessa ord.

3:33-35. Den som gör Guds vilja tillhör en andlig familj i Kristus vilket är förmer och viktigare än alla biologiska band.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt