MARKUSEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 2

En lam man i Kafarnaum botas

1 Några dagar därefter återvände Jesus till Kafarnaum. När man fick höra att han var i huset 2 samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han talade ordet till dem. 3 Då förde man till honom en lam man som bars av fyra män. 4 Men när de på grund av allt folket inte kunde komma nära Jesus tog de bort taket över honom och gjorde en öppning och firade ner bädden på vilken den lame låg. 5 Jesus såg deras tro och sa till den lame: ˮMitt barn, dina synder är förlåtna.ˮ 6 Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: 7 ˮVarför säger han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud?ˮ 8 Omedelbart visste Jesus i sin ande vad de tänkte inom sig, och sa till dem: ˮVarför tänker ni så i era hjärtan? 9 Vilket är lättast, att säga till den lame: ʼDina synder är förlåtna,ʼ eller att säga: ʼRes dig upp, ta din bädd och gå?ʼ 10 Men för att ni ska förstå att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder så säger jag dig:ˮ – nu talade han till den lame – 11 ˮRes dig upp, ta din bädd och gå hem.ˮ 12 Då reste sig mannen och tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de slogs av häpnad och prisade Gud och sa: ˮAldrig har vi sett något liknande.ˮ

Jesus kallar Levi

13 Jesus gick åter längs sjön. Allt folket kom till honom, och han undervisade dem. 14 Och när han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta vid en plats där skatt drevs in. Jesus sa till honom: ˮFölj mig.ˮ Och Levi steg upp och följde honom.

15 När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många skatteindrivare och syndare som låg till bords med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom. 16 När de skriftlärda bland fariseerna såg att han åt tillsammans med skatteindrivare och syndare, frågade de hans lärjungar: ˮVarför äter han med skatteindrivare och syndare?ˮ 17 Jesus hörde det och sa till dem: ˮDet är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.ˮ

En fråga om fasta

18 Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade Jesus: ˮVarför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?ˮ 19 Jesus svarade: ˮKan bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge brudgummen är hos dem kan de inte fasta. 20 Men den tid kommer när brudgummen tas ifrån dem och då ska de fasta på den dagen. 21 Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel, för då river det nya tyget av från den gamla manteln och revan blir värre. 22 Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar, för då skulle vinet spränga säckarna och både vinet och säckarna förstöras. Nytt vin häller man i nya säckar.ˮ

Lärjungarna rycker av ax på sabbaten

23 Och det hände att han på sabbaten vandrade genom sädesfälten. Och hans lärjungar började rycka av ax där de gick. 24 Då sa fariseerna till honom: ˮTitta, varför gör de sådant på sabbaten som är otillåtet?ˮ 25 Han svarade: ˮHar ni aldrig läst vad David gjorde då han och hans män blev hungriga och kom i nöd? 26 När Abjatar var överstepräst gick han in i Guds hus och åt de heliga bröden som endast är tillåtet för prästerna att äta, och han gav även till dem som var med honom.ˮ 27 Jesus sa till dem: ˮSabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. 28 Så är Människosonen Herre också över sabbaten.ˮ

Föregående     Nästa

2:1-12. Se kommentar till Matt 9:1-8. Omedelbart visste Jesus i sin ande vad de tänkte inom sig (v. 8), att Jesus vet vad människor tänker vittnar om Jesu gudom. Människosonen (v. 10), se kommentar till Matt 8:18-22.

2:13-17. Se kommentar till Matt 9:9-13. Levi, Alfaios son (v. 14), även kallad Matteus. rättfärdiga (v. 17), här avses sådana som inte ser sig som syndare utan menar sig vara godtagna av Gud genom egen kraft och förmåga.

2:18-20. Se kommentarer till Matt 9:14-15.

2:21-22. Se kommentar till Matt 9:16-17.

2:23-28. Se kommentarer till Matt 12:1, 3-4, 8. Abjatar (v. 26), att han heter Ahimelek i 1 Sam 21:1 betyder möjligen att det var hans andra namn. Jfr Johannes/Markus, Jakob/Israel, Matteus/Levi, Simon/Petrus, osv.

2:27. De religiösa ledarna på Jesu tid hade omgärdat sabbaten med en mängd regler och föreskrifter. Sabbaten blev därmed inte den vila för själ och kropp som den var avsedd för, utan blev mera en stressande och frustrerande börda för människorna.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt