HEBREERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

kapitel 7

En överstepräst i enlighet med Melkisedek

1 Denne Melkisedek var nämligen kung i Salem och präst åt Gud den Högste. Det var Melkisedek som mötte och välsignade Abraham när denne återvände efter att ha slaktat kungarna. 2 Abraham gav honom tionde av allt. Melkisedek betyder främst ʼrättfärdighetens kung.ʼ Sedan är han också Salems kung, det vill säga ʼfredens kung.ʼ 3 Han har ingen far, ingen mor, inget stamträd. Hans dagar har ingen början, hans liv inget slut. Han är gjord att likna Guds Son genom att förbli präst för all framtid.

4 Lägg märke till hur stor han är. Det var åt honom som patriarken Abraham gav tionde av sitt bästa krigsbyte. 5 De av Levis söner som blir präster ska enligt lagen uppbära tionde av folket, alltså av sina bröder, fastän även de härstammar från Abraham. 6 Men Melkisedek, som inte var av deras släkt, tog emot tionde från Abraham och välsignade honom som hade löftena. 7 Det är obestridligt att det är den mindre som välsignas av den som är större. 8 I det ena fallet tar dödliga människor emot tionde, men i det andra en man om vilken det vittnas att han alltid lever. 9 Man kan även säga att Levi, som får tionde, själv gett tionde genom Abraham, 10 för ännu som ofödd var han till i sin stamfader när Melkisedek mötte denne.

11 Om nu fulländning kunde erhållas genom det levitiska prästämbetet – på vars grund folket hade fått lagen – varför måste då en annan präst träda fram, i enlighet med Melkisedek, och inte i enlighet med Aron? 12 Om prästämbetet ändras måste nämligen även lagen ändras. 13 För han som det här talas om tillhör en annan stam, varifrån ingen har tjänstgjort vid altaret. 14 Det är känt att vår Herre har trätt fram ur Juda, en stam som Mose inte sagt något om vad avser präster. 15 Och det blir ännu tydligare när en annan präst uppstår som likt Melkisedek 16 inte blivit präst genom en lag som kräver fysisk härstamning, utan genom kraften i ett oförstörbart liv. 17 För han får det vittnesbördet: Du är präst för evigt, i enlighet med Melkisedek. 18 Därmed upphävs ett tidigare bud eftersom det var svagt och värdelöst. 19 För lagen åstadkom inget fullkomligt. Men ett bättre hopp infördes genom vilket vi kommer nära Gud.

20 Och detta skedde inte utan ed. De andra blev präster utan någon ed, 21 men Jesus blev det genom en ed av Gud som sa till honom: Herren har svurit och ska inte ändra sig: Du är präst för evigt. 22 Därmed är Jesus en garant för ett mycket bättre förbund. 23 Och de andra prästerna har kommit och gått eftersom döden hindrade dem att förbli i tjänst. 24 Men eftersom Jesus Är i evighet har han ett prästämbete som är permanent. 25 Därför kan han också fullständigt och för alltid frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Jesus lever alltid för att bistå dem.

26 Det var en sådan överstepräst vi behövde: en som är helig, oskyldig, ren, skild från syndare och upphöjd över himlarna. 27 Han måste inte som dessa överstepräster bära fram dagliga offer först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han nämligen en gång för alla när han offrade sig själv. 28 För lagen insätter som överstepräster svaga människor. Men edsordet som kom efter lagen insätter en Son som är fullkomlig för evigt.

Föregående     Nästa

7:1Melkisedek, omnämns i kap 5-7 och i 1 Mos 14:18, Ps 110:4. Salem, möjligen detsamma som Jerusalem (Ps 76:3). slaktat kungarna, 1 Mos 14:13-16.

7:1-2. 1 Mos 14:17.

7:3. Att ingenting sägs i GT om Melkisedeks härkomst gör honom till en slags profetisk förgestalt till den evige Kristus.

7:4gav tionde, 1 Mos 14:19-20.

7:5uppbära tionde av folket, enligt 4 Mos 18:21-32.

7:6välsignade honom, 1 Mos 14:19-20.

7:7den mindre, Abraham. den som är större, Melkisedek (som i sin tur är en förebild på Kristus).

7:8dödliga människor, levitiska präster (v. 5). en man, Melkisedek. att han alltid lever, inte i bokstavlig men i profetisk betydelse (jfr Ps 110:4).

7:9-10. Eftersom Levi härstammade från Abraham var även han indirekt involverad i Abrahams tionde och fick del av Melkisedeks välsignelse (v. 6). Det innebar att även det levitiska prästadömet var ringare än Melkisedeks prästadöme.

7:11Om nu fulländning kunde erhållas genom det levitiska prästämbetet, vilket det inte kunde, se t.ex. kapitel 9 och 10:1-4.

7:13-14tillhör en annan stam (v. 13), Jesus härstammade från Juda (v. 14) och inte från Levi.

7:16. ett oförstörbart liv, Kristus Är i evighet (v. 24), han har ingen början och inget slut (se Kol 1:17 med kommentar), och hans uppståndelse visade att inte ens döden hade någon makt över hans liv.

7:17. Ps 110:4.

7:18ett tidigare bud, avser främst det levitiska prästadömet, men även lagen som helhet (v. 19).

7:19lagen åstadkom inget fullkomligt, om lagen, se Matt 5:17, 19:18-19, Luk 16:17, Rom 3:31, 4:5, 5:20, 7:7-13, 10:4, Gal 3:10-11, 5:1-6, 1 Tim 1:8-9 med kommentarer.

7:21. Ps 110:4.

7:24Jesus Är i evighet, jfr Joh 1:1, Kol 1:17 med kommentarer.

7:25för att bistå dem, genom att bl.a. hålla de troende kvar i Guds kärlek, svara på deras böner, och vara deras medlare och försvarare (Rom 8:34, 37-39, 1 Tim 2:5, 1 Joh 2:1).

7:26oskyldig, ren, skild från syndare, se kommentar till 4:15.

7:28edsordet, v. 20-22 (Ps 110:4).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt