HEBREERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

kapitel 10

Jesus blev offrad en gång för alla

1 För lagen utgör bara en skugga av det kommande goda och inte tingens verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma upprepade offer som årligen frambärs fullkomna dem som träder fram. 2 Hade man inte annars upphört att offra, eftersom de som förrättar offertjänsten då en gång för alla hade blivit renade och inte längre haft synder på sitt samvete? 3 Men i dessa offer ligger en årlig påminnelse om synderna, 4 för blod från tjurar och bockar kan omöjligt ta bort synder. 5 Därför säger Kristus när han träder in i världen: Du ville inte ha offer och gåvor, men en kropp har du berett åt mig. 6 Du fann inte välbehag i brännoffer och syndoffer. 7 Då sa jag: Se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen är det skrivet om mig.

8 Först säger han: Du ville inte ha och fann inte välbehag i offer och gåvor, brännoffer och syndoffer, vilka frambärs enligt lagen. 9 Sedan säger han: Se, jag har kommit för att göra din vilja. Så avlägsnar han det första för att upprätta det andra. 10 Efter hans vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

11 Och varje präst står dagligen och tjänstgör och frambär upprepade gånger samma offer som aldrig kan avlägsna synder. 12 Men Jesus frambar ett enda syndoffer för all framtid och satte sig på Guds högra sida. 13 Där väntar han på att hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter. 14 För med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som är helgade. 15 Om detta vittnar även den helige Ande för oss. Först säger han: 16 Detta är det förbund som jag ska sluta med dem i kommande dagar, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. 17 Och sedan: Jag ska inte mer minnas deras synder och laglöshet.

18 Där sådant är förlåtet finns inget behov för något syndoffer.

Uppmuntran och varning

19 Bröder, därför kan vi i Jesu blod frimodigt gå in i det allra heligaste 20 på en ny och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget – sin kropp. 21 Vi har en stor präst över Guds hus. 22 Låt oss därför träda fram med uppriktigt hjärta i övertygad tro, med vårt hjärta renat från ont samvete och med en kropp badad i rent vatten. 23 Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som gav oss löftet är trofast. 24 Och låt oss se till att inspirera varandra till kärlek och goda handlingar. 25 Vi ska inte utebli från våra sammankomster som några har för vana. Uppmuntra istället varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

26 För om vi villigt lever i synd efter att vi fått kunskap om sanningen finns det inte längre något offer för synder. 27 Då finns bara en fruktansvärd väntan på domen och en våldsam eld som ska uppsluka Guds fiender. 28 Den som förkastat Mose lag avrättas utan förbarmande om två eller tre vittnar emot honom. 29 Hur mycket hårdare straff tror ni då inte den förtjänar som trampat på Guds Son och vanvördat förbundsblodet genom vilket han blev helgad, och som smädat nådens Ande? 30 För vi känner honom som sa: Hämnden är min, jag ska vedergälla, och vidare: Herren ska döma sitt folk. 31 Det är fasansfullt att falla i den levande Gudens händer.

32 Minns den första tiden då ljuset kom till er. Då fick ni utstå mycket kamp och lidande. 33 Ibland blev ni offentligt hånade och plågade, ibland stod ni upp för dem som behandlades så. 34 För ni led med fångarna och accepterade med glädje att man plundrade era ägodelar, i visshet om att ni ägde något bättre och mera varaktigt. 35 Kasta därför inte bort er frimodighet, den ska rikligt belönas. 36 Ni behöver nämligen uthållighet för att göra Guds vilja och få vad som är utlovat, 37 för: Om en mycket kort tid så kommer han som ska komma, och han dröjer inte. 38 Min rättfärdige ska leva av tro. Men om han drar sig undan har min själ inte behag i honom.

39 Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förtappade, vi hör till dem som tror och räddar sina själar.

Föregående     Nästa

10:1-4. Att det låg något svagt, otillräckligt och ofullbordat i GT:s prästadöme och offer stod klart redan i GT, 1 Sam 15:22, Ps 40:7, Ords 21:3, Jes 1:10-17, Jer 7:21-24, Hos 6:6, Amos 5:21-24, Mika 6:6-8. lagen (v. 1), Mose lag. det kommande goda (v. 1), som redan nu finns i Jesus Kristus och som fullbordas i himlen.

10:5en kropp har du berett åt mig, avser Jesu inkarnation.

10:7för att göra din vilja, se t.ex. Matt 26:42, Joh 8:29, 15:10, 17:4, Fil 2:8. I bokrullen är det skrivet om mig. Möjligen avses en bokrulle med GT:s Psalmer eller Moseböckerna, men indirekt avses hela GT (Luk 24:44-45).

10:5-7. Ps 40:7.

10:8. Ps 40:7.

10:9det första, det gamla förbundet (v. 6). det andra, det nya förbundet (v. 10).

10:9. Ps 40:8.

10:10hans vilja, Guds (v. 9). helgade, innebär att kristna är iklädda Kristi rättfärdighet och står avskilda för Gud i hans tjänst.

10:13hans fiender, Satan och hans demoner samt alla människor som medvetet eller omedvetet följer dem (v. 27).

10:14har han för all framtid fullkomnat dem, genom tron på Kristi försoningsdöd ser Gud på de troende genom Kristus, och därför ser han inte längre de troendes ”synder och laglöshet” (v. 17) utan betraktar dem som fullkomnade. Se även kommentar till Ef 1:4. som är helgade, se kommentar till v. 10.

10:15Om detta vittnar även den helige Ande, se kommentar till 3:7.

10:16i kommande dagar, som har sin början i Jesus Kristus och som fullbordas i himlen.

10:16-17. Jer 31:33.

10:18sådant, ”synder och laglöshet” (v. 17).

10:19det allra heligaste, Guds härlighet och himlen.

10:20förhänget, se Matt 27:51 med kommentar.

10:20. ”sin kropp.” Alternativ översättning: sitt kött.

10:21Guds hus, se kommentar till 3:6.

10:22en kropp badad i rent vatten, avser möjligen dopet. Se även Tit 3:5 och 1 Petr 3:21 med kommentarer.

10:25dagen närmar sig, Kristi ankomst (jfr v. 37, 9:28).

10:26om vi villigt lever i synd, avser här den som avfallit från tron och nu är fientligt inställd till den kristna tron (v. 29).

10:27en våldsam eld, jfr Luk 16:19-31, Upp 20:15. Guds fiender, se kommentar till v. 13.

10:28. Gud befaller dödsstraff för många brott i GT. Se t.ex. 1 Mos 9:6, 2 Mos 21:12, 15-17, 22:18-20, 3 Mos 20:10-14, 27, 24:13-16, 5 Mos 13:1-5, 17:2-7, 21:18-21. (Om dödsstraff, se även kommentar till Rom 13:4.)

10:30. 5 Mos 32:35, Ps 135:14.

10:31. Avser främst den avfallne (v. 26-29), men även syndaren rent allmänt. Jfr 5 Mos 32:39.

10:32mycket kamp och lidande, jfr Apg 14:22 med kommentar.

10:34något bättre, det himmelska (11:16). och mera varaktigt, allt på jorden är märkt av förgänglighet, intighet och tomhet. Endast himlen har evig varaktighet (jfr 2 Kor 4:18).

10:37Om en mycket kort tid så kommer han, avser först och främst Kristi ankomst, men också då han kommer till varje enskild människa som dör, och då antingen till dom eller frälsning.

10:38om han drar sig undan, avfaller (v. 26-29).

10:37-38. Hab 2:3.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt