HEBREERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

kapitel 11

Trons människor

1 Tro är en visshet om det hopp vi har, en övertygelse om det vi inte ser. 2 För genom tro blev fäderna godtagna. 3 Genom tro förstår vi att universum skapades genom Guds ord, så att det synliga har blivit till av något osynligt.

4 Genom tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Genom tro blev han godtagen som rättfärdig, eftersom Gud själv godtog hans offer. Och genom tro talar han, fastän han är död. 5 Genom tro togs Henok härifrån utan att möta döden. Man fann honom inte mer eftersom Gud hade tagit honom härifrån. Innan han togs härifrån hade han blivit lovordad för att ha behagat Gud. 6 Men utan tro är det omöjligt att behaga honom, för den som kommer till Gud måste tro att Gud Är, och belönar dem som söker honom. 7 Genom tro byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina efter att ha blivit varnad av Gud för det som ännu ingen hade sett. Genom sin troshandling fördömde han världen och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro.

8 Genom tro lydde Abraham när han blev kallad att bege sig till det land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. 9 Genom tro levde han som främling i löftets land. Han bodde i tält med Isak och Jakob, medarvingar till samma löfte. 10 För han väntade på den stad med fasta grundvalar vars arkitekt och byggmästare är Gud. 11 Genom tro fick också Sara förmåga att bli mor fastän hon var ofruktsam och överårig. För hon litade på honom som hade gett löftet. 12 Abraham var så gott som död. Men från denne ende man kom ättlingar så talrika som stjärnorna på himlen och som de oräkneliga sandkornen på havets strand.

13 Alla dessa dog i tro utan att ha fått det utlovade. Men de såg och välkomnade det i fjärran och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. 14 För de som talar så visar att de söker ett hemland. 15 Om de hade menat det land som de lämnat skulle de haft möjlighet att återvända. 16 Men nu längtade de till något bättre, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har färdigställt en stad åt dem.

17 Genom tro bar Abraham fram Isak som offer när han sattes på prov. Han bar fram sin ende son som offer, han som hade tagit emot löftena 18 och fått höra: Genom Isak ska du få ättlingar som för vidare ditt namn. 19 Abraham räknade med att Gud hade makt att även resa honom upp från de döda. Därifrån fick han också Isak tillbaka, bildligt talat. 20 Genom tro gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau även vad gäller framtiden. 21 Genom tro välsignade den döende Jakob bägge Josefs söner, och tillbad lutad mot änden av sin stav. 22 Genom tro nämnde Josef när han låg för döden om Israels söners uttåg och föreskrev vad som skulle göras med hans ben.

23 Genom tro blev den nyfödde Mose gömd av sina föräldrar i tre månader eftersom de såg att det var ett vackert barn. Och de var inte rädda för kungens påbud. 24 Genom tro vägrade en vuxen Mose att låta sig kallas Faraos dotterson. 25 Han valde att hellre lida ont med Guds folk än att leva i syndig njutning en kort tid. 26 Han höll Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens skatter eftersom hans blick var fäst vid lönen. 27 Genom tro lämnade han Egypten utan rädsla för kungens ilska. Han höll ut eftersom han liksom såg den Osynlige. 28 Genom tro instiftade han påsken och beströk blodet så att Fördärvaren inte skulle röra deras förstfödda. 29 Genom tro gick folket genom Röda havet som på torrt land. Men egyptierna dränktes när de försökte. 30 Genom tro föll Jerikos murar då man hade gått runt dem i sju dagar. 31 Genom tro undgick den prostituerade Rahab att slaktas med de olydiga, för hon hade välkomnat spionerna som vänner.

32 Och vad ska jag säga mer? Tiden skulle inte räcka för att tala om Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel och profeterna. 33 Genom tro besegrade de kungariken, skipade rättvisa, fick del av löften, täppte till lejons gap, 34 släckte våldsam eld, undkom svärdsegg, fann styrka i svaghet, var heroiska i strid, drev främmande härar på flykten. 35 Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. Andra torterades och vägrade låta sig friges, detta för att få en bättre uppståndelse. 36 Andra utstod hån och prygel, och även bojor och fängelse. 37 De blev stenade, söndersågade, mördade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar, utfattiga, nödställda, misshandlade. 38 Världen förtjänade dem inte. De irrade omkring i öknar och bergstrakter, i grottor och jordhålor.

39 Och alla dessa hade godtagits genom sin tro. Men de fick inte det utlovade 40 eftersom Gud för vår skull hade ordnat med något bättre – att de skulle fullkomnas tillsammans med oss.

Föregående     Nästa

.hebr11

”Genom tro … täppte till lejons gap …”

11:1Tro är en visshet … en övertygelse, kristen tro har inget gemensamt med sekulär tro, som t.ex. ”jag tror att det blir vackert väder i morgon”. Tro handlar inte om antagande eller förhoppning. Utifrån biblisk betydelse innebär tro att hålla något för absolut tillförlitligt. Det handlar om orubblig förtröstan på Gud och hans ord. Se exemplen i detta kapitel. om det vi inte ser, avser bl.a. himlen (v. 10, 13-16, 39-40).

11:2godtagna, av Gud.

11:3universum skapades genom Guds ord, jfr 1 Mos 1:3, Ps 33:6, 9, 148:5. ”Guds ord” syftar även på Jesus Kristus, se Hebr 1:2. Att Gud är alltings Skapare (Ef 3:9) utgör en grundpelare i den kristna tron. Motsatsen till skapelsetro kallas evolutionism. Det är en framtvingad berättelse konstruerad främst av sekulära och gudsfientliga människor om alltings början och utveckling. Det är en försåtlig berättelse som är iklädd en sofistikerad och vetenskaplig språkdräkt. Se även Rom 1:20, 1 Kor 3:18-20 med kommentarer.

11:4. 1 Mos 4:2-5. ett bättre offer, eftersom offret bars fram tillsammans med tro.

11:5togs Henok härifrån, efter att ha vandrat med Gud i 300 år (1 Mos 5:22).

11:5. 1 Mos 5:24.

11:6Gud Är, Jfr 2 Mos 3:14. Gud Är från evighet till evighet, utan början och utan slut.

11:7. 1 Mos 6-8. det som ännu ingen hade sett, inte heller Noa. Men i lydnad mot Gud byggde han på sin frälsning. Att lyda Gud utan att se eller förstå är ett återkommande tema i detta kapitel. fördömde han världen, hans tro och gärning genom byggandet av arken innebar en oavbruten domsförkunnelse över den dåtida världen.

11:8. 1 Mos 12.

11:9Isak och Jakob, Abrahams son respektive sonson.

11:10stad, det nya Jerusalem i himlen (Upp 21:1-4).

11:11-12. 1 Mos 18:11, 21:1-5.

11:13det utlovade, se v. 39-40. gäster och främlingar, jfr 1 Petr 1:1, 17, 2:11, Fil 3:20, Kol 3:1-2. De troende befinner sig i en värld där de inte hör hemma. De är på resa till hemmet i himlen där de har sitt rätta medborgarskap.

11:16en stad, se v. 10 med kommentar.

11:17-19. 1 Mos 22.

11:18. 1 Mos 21:12.

11:20Jakob och Esau, Isaks två tvillingsöner (1 Mos 25:24-26).

11:21bägge Josefs söner, Efraim och Manasse (1 Mos 48:8-22).

11:21. 1 Mos 47:31.

11:22föreskrev vad som skulle göras med hans ben, 1 Mos 50:24-25.

11:23. 2 Mos 2. de var inte rädda för kungens påbud, när de gömde Mose var det inte på grund av rädsla utan för att de förtröstade på Guds beskydd och ledning.

11:26Kristi vanära, Kristus var närvarande bland Guds folk också under GT:s tid (se t.ex. 1 Kor 10:4, 9). Det lidande som Guds folk i det nya förbundet delar med Kristus (1 Petr 4:13) fick också Guds folk i det gamla förbundet del av (v. 25). lönen, himlen (v. 16, 40).

11:27lämnade han Egypten, avser uttåget (2 Mos 12:37-41) eller flykten till Midjan (2 Mos 2:15).

11:28påsken, firades årligen till minne av att Israels folk frälstes från Guds vrede genom lammets blod och befriades från fångenskapen i Egypten, 2 Mos 12. (Se även Joh 1:29 med kommentar.) blodet, förebild på Kristi blod, se 9:22 med kommentar.

11:29. 2 Mos 14.

11:30. Jos 6.

11:31hon hade välkomnat spionerna, hennes ord och handling (Jos 2:9-21) vittnade om hennes tro.

11:32Gideon, Dom 6-8. Barak, Dom 4-5. Simson, Dom 13-16.  Jefta, Dom 11-12. David, 1 Sam 16-30, 2 Sam. Samuel, 1-2 Sam. profeterna, t.ex. Elia, Elisha, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel.

11:33fick del av löften, se t.ex. 2 Mos 23:31, Jos 1:4, 1 Kung 4:20-25, Neh 9:7-8, 23-25, Jos 21:43-45, Dom 6:14, 7:7, 13:3, 2 Sam 7:12-16, Jes 38:5, 52:13-53:12. täppte till lejons gap, se t.ex. Dan 6.

11:33. ”skipade rättvisa.” Alternativ översättning: utövade rättfärdighet.

11:35Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. 1 Kung 17:17-24, 2 Kung 4:8-37. vägrade låta sig friges, sannolikt erbjöds de frihet om de förnekade sin tro (jfr 2 Tim 2:12, Upp 2:13, 3:8).

11:35-38. Att leva gudfruktigt i tro och lydnad kan under vissa tider och på vissa platser få de mest fasansfulla följder. Jfr Apg 14:22 med kommentar.

11:39godtagits, av Gud. det utlovade, dels det som fullbordades genom Jesu Kristi försoning och dels kroppens uppståndelse och himlens härlighet (v. 16, 6:12).

11:40de skulle fullkomnas tillsammans med oss, jfr 1 Thess 4:13-18, 1 Kor 15:51-54.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt