LUKASEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

kapitel 3

Johannes Döparen förkunnar

1/2 Guds ord kom till Sakarias son Johannes i öknen. Det skedde under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare över Judeen, Herodes tetrark över Galileen, hans bror Filippos tetrark över Itureen och Trachonitislandet,  Lysanias tetrark över Abilene, och när Hannas och Kajafas var överstepräster. 3 Och Johannes gick ut i hela trakten vid Jordanfloden och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. 4 Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord:

En röst ropar i öknen: Förbered väg för Herren, gör hans stigar raka!  5 Alla dalar ska fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar ska rätas och ojämna vägar jämnas. 6 Och alla människor ska se Guds frälsning.

7 Johannes sa nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: ˮGiftormars yngel, vem har intalat er att ni kan undfly den kommande vreden? 8 Bär då frukter som hör till omvändelsen. Och börja inte säga: ʼVi har Abraham till fader.ʼ För jag säger er att Gud av dessa stenar kan resa upp barn åt Abraham. 9 Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som därför inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden.ˮ

10 Folket frågade honom: ˮVad ska vi då göra?ˮ 11 Han svarade dem: ˮDen som har två långskjortor ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt.ˮ 12 Det kom också skatteindrivare för att bli döpta, och de frågade honom: ˮLärare, vad ska vi göra?ˮ 13 Han svarade: ˮKräv inte mer än vad som är fastställt.ˮ 14 Även soldater frågade honom: ˮOch vi, vad ska vi göra?ˮ Han svarade: ˮTa inte pengar genom våld eller hot, anklaga inte på falska grunder. Och var nöjda med er lön.ˮ

15 Folket var fyllt av förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Kristus. 16 Johannes svarade dem alla: ˮJag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, vars sandalremmar jag inte är värdig att knyta upp. Han ska döpa er i den helige Ande och eld. 17 Han har sin kastskovel i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar.ˮ 18 Även på många andra sätt förmanade han folket när han förkunnade evangeliet för dem. 19 Och tetrarken Herodes blev tillrättavisad av Johannes för sitt förhållande med sin brors hustru Herodias och för allt ont som Herodes hade gjort. 20 Och inte nog med det, Herodes spärrade även in Johannes i fängelse.

Jesu dop

21 Allt folket hade döpts, och Jesus hade döpts. Då hände sig när han bad att himlen öppnades 22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen hördes en röst: ˮDu är min Son, den Älskade, du är min glädje.ˮ

Jesu härkomst

23 Jesus var omkring trettio år när han började sin gärning. Han var – menade man – son till Josef, son till Eli, 24 son till Mattat, son till Levi, son till Melki, son till Jannai, son till Josef, 25 son till Mattatias, son till Amos, son till Nahum, son till Hesli, son till Naggaj, 26 son till Maat, son till Mattatias, son till Shimi, son till Josek, son till Joda, 27 son till Jochanan, son till Resa, son till Serubbabel, son till Shealtiel, son till Neri, 28 son till Melki, son till Addi, son till Kosam, son till Elmadam, son till Er, 29 son till Josua, son till Elieser, son till Jorim, son till Mattat, son till Levi, 30 son till Simeon, son till Juda, son till Josef, son till Jonam, son till Eljakim, 31 son till Melea, son till Menna, son till Mattata, son till Natan, son till David, 32 son till Jishaj, son till Obed, son till Boas, son till Salma, son till Nahshon, 33 son till Amminadab, son till Admin, son till Arni, son till Hesron, son till Peres, son till Juda, 34 son till Jakob, son till Isak, son till Abraham, son till Tera, son till Nahor, 35 son till Serug, son till Regu, son till Peleg, son till Eber, son till Shela, son till Kenan, 36 son till Arpakshad, son till Sem, son till Noa, son till Lemek, 37 son till Metushela, son till Henok, son till Jared, son till Mahalalel, son till Kenan, 38 son till Enosh, son till Set, son till Adam, son till Gud.

Föregående     Nästa

3:1/2Guds ord kom, efter ett uppehåll på omkring 460 år (Malaki var den siste profeten under GT:s tid). Sakarias, var präst (1:5). kejsar Tiberius, regerade år 12-37 e.Kr. femtonde regeringsår, år 26 e.Kr. Pontius Pilatus, regerade som ståthållare över Judeen, Samarien och Idumeen år 26-36 e.Kr. Herodes, Antipas regerade över Galileen och Pereen 4 f.Kr.-39 e.Kr. Filippos, regerade i områden norr om Galileen år 4 f.Kr.-34 e.Kr. Lysanias, är okänd (förutom att hans namn förekommer i inskriptioner). Hannas, hade varit officiell överstepräst mellan åren 6-15 e.Kr. men betraktades fortfarande av judarna som överstepräst. Kajafas, tjänstgjorde officiellt som överstepräst under åren 18-36 e.Kr.

3:5. Det poetiska uttryckssättet innebär att allt ska förberedas för Messias framträdande.

3:6alla människor, både Israels folk och hednafolk.

3:4-6. Jes 40:3, 52:10.

3:6. ”alla människor.” Alternativ översättning: allt kött.

3:7Giftormars yngel, anspelar bl.a. på 1 Mos 3:1, 15, Jes 59:2-5. den kommande vreden, avser Guds vrede som drabbade Jerusalem år 70 e.Kr. och andra straffdomar och slutligen den yttersta domen.

3:8. Se kommentar till Matt 3:9.

3:9. Bildspråk som innebär att Guds vrede är nära och verksamt (jfr Jes 5:1-7, 10:33-34).

3:10-14. Johannes svar till folket och olika yrkesgrupper handlar om vikten av att visa godhet och rättvisa. Det är exempel på frukter som omvändelsen ger (v. 8). skatteindrivare (v. 12), se kommentar till Matt 5:46.

3:15Kristus, grekisk översättning av hebreiskans Messias, som betyder ”den smorde”. Kungar, präster och profeter kunde ibland smörjas med olja när de invigdes i sin tjänst för Gud (2 Mos 28:41, 3 Mos 16:32, 1 Sam 24:7, 2 Sam 5:1-3, 1 Kung 19:16). Kristus är Kung (Joh 18:36-37, Upp 17:14), Präst (Hebr 2:17, 3:1), Profet (Matt 13:57, Luk 24:19), och blev smord av Anden, Luk 4:18.

3:16. Den som omvänder sig ska Jesus döpa i den helige Ande (Apg 1:5, 8, 2:1, 11:16). Den som inte omvänder sig ska han döpa i eld, vars betydelse förklaras i nästa vers.

3:17. Se kommentar till Matt 3:12.

3:19för sitt förhållande med sin brors hustru Herodias, vilket var förbjudet enligt 3 Mos 18:16, 20:21. Se även kommentar till Matt 14:4.

3:22. Se kommentar till Matt 3:16-17.

3:23-38trettio år (v. 23), vid trettio år började leviterna sin prästtjänst (4 Mos 4:3, 47) och då började Hesekiel sin profettjänst (Hes 1:1) och David var trettio år då han blev kung (2 Sam 5:4). menade man (v. 23), ordval av Lukas som kan sägas andas subtil kritik mot människornas brist på kännedom om ”jungfrufödelsen” (1:35). Lukas och Matteus släkttavlor skiljer sig åt en hel del. Det beror bl.a. på att Lukas, som främst skriver för icke-judar, vill betona att Kristus (Messias) härstammar från Adam och därigenom angår alla folk. Matteus, som främst skriver för judar, vill mer betona Messias roll för judarna och utgår därför från Abraham.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt