LUKASEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

kapitel 18

Liknelsen om änkan och domaren

1 Jesus berättade för dem en liknelse för att illustrera att de alltid borde be utan att ge upp: 2 ˮI en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. 3 I samma stad fanns en änka som oavbrutet kom till honom och sa: ʼSkipa rättvisa åt mig gentemot min motpart.ʼ 4 Till en början vägrade han, men sedan sa han till sig själv: ʼÄven om jag inte fruktar Gud eller respekterar någon människa 5 ska jag ändå skipa rättvisa åt den här änkan så besvärlig som hon är. Hon kommer annars att pina ihjäl mig med sitt rännandeʼ.ˮ

6 Och Herren sa: ˮNi hör vad den orättfärdige domaren säger. 7 Skulle då inte Gud ge rättvisa åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Och skulle han dröja? 8 Jag säger er: Han ska ge dem rättvisa, och det snart. Men ska Människosonen när han kommer finna tro på jorden?ˮ

Liknelsen om farisén och skatteindrivaren

9 Jesus berättade även denna liknelse för några som litade på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra: 10 ˮTvå män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre skatteindrivare. 11 Farisén stod för sig själv och bad: ʼGud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, bedragare, orättfärdiga, äktenskapsbrytare, eller som den där skatteindrivaren. 12 Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar.ʼ 13 Men skatteindrivaren stod på avstånd och ville inte ens blicka upp mot himlen utan slog sig för bröstet och sa: ʼGud, var inte vred på mig, syndaren.ʼ 14 Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. För den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.ˮ

Jesus och barnen

15 Man bar även fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Lärjungarna tillrättavisade dem när de såg det. 16 Men Jesus kallade dem till sig och sa: ˮLåt de små barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana. 17 Det jag säger till er är sant: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig in dit.ˮ

En rik man

18 En högt uppsatt person frågade Jesus: ˮGode Lärare, vad ska jag göra för att få evigt liv?ˮ 19 Jesus svarade: ˮVarför kallar du mig god? Ingen är god utom en – Gud. 20 Du känner till buden: Begå inte äktenskapsbrott, Mörda inte, Stjäl inte, Vittna inte falskt, Hedra din far och din mor.ˮ 21 Mannen sa: ˮAllt detta har jag hållit från min ungdom.ˮ 22 Jesus hörde det och sa: ˮDet återstår en sak för dig. Sälj allt du äger och dela ut till de fattiga, då har du en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.ˮ 23 När mannen hörde detta blev han förtvivlad eftersom han var mycket rik. 24 Jesus såg att han blev förtvivlad och sa: ˮHur svårt är det inte för de förmögna att komma in i Guds rike. 25 Det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.ˮ 26 De som hörde detta frågade: ˮVem kan då bli frälst?ˮ 27 Han svarade: ˮDet som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.ˮ

28 Petrus sa: ˮVi har ju lämnat allt vi ägde och följt dig.ˮ 29 Jesus sa till dem: ˮDet jag säger till er är sant: Var och en som lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rikes skull, 30 ska få mångfaldigt igen redan här i tiden, och sedan evigt liv i den kommande världen.ˮ

Jesu tredje förutsägelse om sin död och uppståndelse

31 Jesus tog de tolv avsides och sa till dem: ˮLyssna, vi går upp till Jerusalem. Och allt som genom profeterna är skrivet om Människosonen ska gå i uppfyllelse. 32 För han ska överlämnas åt hedningarna, och de ska håna och skymfa honom och spotta på honom. 33 Och efter att ha pryglat honom ska de döda honom, och på tredje dagen ska han uppstå.ˮ 34 Men lärjungarna begrep ingenting av detta. Det var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sa.

En blind man utanför Jeriko botas

35 Det hände sig när Jesus närmade sig Jeriko att där satt en blind man vid vägen och tiggde. 36 Han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på. 37 Man talade om för honom att det var Jesus från Nasaret som gick förbi. 38 Då ropade han: ˮJesus, Davids son, förbarma dig över mig!ˮ 39 De som gick främst sa strängt åt honom att tiga. Men han ropade bara ännu mer: ˮDavids son, förbarma dig över mig!ˮ 40 Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom nära frågade Jesus: 41 ˮVad vill du att jag ska göra för dig?ˮ Han svarade: ˮHerre, jag vill kunna se igen.ˮ 42 Jesus sa till honom: ˮSe igen. Din tro har botat dig.ˮ 43 Och omedelbart kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det lovsjöng Gud.

Föregående     Nästa

18:1-8. Ogudaktiga och arroganta människor kan ibland bete sig hjälpsamt. Hur mycket mer då en god Gud som älskar sina utvalda som alltid ber (Ef 6:18, Kol 4:2, 1 Thess 5:17). en änka (v. 3), GT ger många varningar mot att behandla änkor illa, 2 Mos 22:22, 5 Mos 10:18, 24:17, 27:19, Ps 68:6, Jes 1:23, 10:2, Jer 7:6, 22:3, Hes 22:7, Sak 7:10, Mal 3:5. finna tro på jorden (v. 8), avser här bl.a. den tro som kommer till uttryck i uthållig bön (v. 1-7, jfr 21:36, Rom 12:12, Ef 6:18, Kol 4:2, 1 Thess 5:17, 1 Petr 4:7).

18:9-14farisé (v. 10), se kommentar till Matt 3:7. Skatteindrivare (v. 10), se kommentar till 5:27-32. fastar två gånger i veckan (v. 12), enligt fariseisk tradition. Lagen föreskrev fasta endast en gång om året, på försoningsdagen (3 Mos 16:29-31, 23:27). Sann fasta innebar också en kärleksfull attityd till sin nästa, samt goda handlingar, Jes 58:3-10. Om fasta, se även kommentarer till Matt 6:16-18, 9:14-15. tionde (v. 12), se 3 Mos 27:30-32, 5 Mos 14:22-29. Gud, var inte vred på mig, syndaren (v. 13). Mannen upplevde sig vara i ett förtappat tillstånd, jfr 15:21, Matt 5:3-6, Rom 7:14-24. ”Väckelse” kan sägas inträffa när människor starkt upplever att de är syndare som befinner sig under Guds vrede och att de därför har ett omedelbart behov av syndernas förlåtelse.

18:15-16. Se kommentar till Matt 19:13-15.

18:17. Se kommentar till Matt 18:3-4.

18:18-27. Se kommentarer till Matt 19:16-26.

18:20. 2 Mos 20:12, 5 Mos 5:16.

18:28-30. Se kommentarer till Matt 19:29-30 och Mark 10:28-31. lämnat hustru (v. 29), för att dra sig undan en tid för t.ex. evangelisation/mission eller bön (jfr 1 Kor 7:5).

18:31genom profeterna, se t.ex. Ps 22, Jes 52:13-53:12, Sak 13:7. ska gå i uppfyllelse, Jesu lidande och död var inget tragiskt misstag utan det var bestämt redan före världens skapelse (1 Petr 1:20, Upp 13:8) och omtalat av profeter sekler före Jesu framträdande.

18:34. Se kommentar till 9:45.

18:35-43. Se kommentarer till Matt 20:29-31. en blind man (v. 35), vid namn Bartimaios (Mark 10:46).

18:42. ”botat”. Alternativ översättning: frälst.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt