LUKASEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

kapitel 6

Lärjungarna rycker av ax på sabbaten

1 Det hände under en sabbat att Jesus tog vägen genom några sädesfält. Hans lärjungar ryckte av ax som de gnuggade i händerna och åt. 2 Men några av fariseerna sa: ˮVarför gör ni sådant som är otillåtet på sabbaten?ˮ 3 Jesus svarade dem: ˮHar ni inte ens läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? 4 Han gick in i Guds hus och tog de heliga bröden och åt och gav sina män. Endast prästerna hade tillåtelse att äta sådant bröd.ˮ 5 Och han sa till dem: ˮMänniskosonen är Herre över sabbaten.ˮ

En man med förlamad hand

6 Det hände en annan sabbat att Jesus gick in i synagogan och undervisade. Där fanns en man med förlamad högerhand. 7 De skriftlärda och fariseerna bevakade honom för att se om han skulle bota någon på sabbaten. De ville finna något att anklaga honom för. 8 Men han visste vad de tänkte och sa till mannen med den förlamade handen: ˮRes dig upp och kom hit.ˮ Då reste han sig och gick fram. 9 Jesus sa till dem: ˮJag frågar er, är det tillåtet på sabbaten att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att döda?ˮ 10 Och efter att ha sett på dem alla sa han till mannen: ˮSträck ut din hand.ˮ Han gjorde det, och hans hand var frisk. 11 Men de fylldes av ursinne och började diskutera med varandra vad de skulle göra med Jesus.

De tolv Apostlarna

12 Det hände i de dagarna att Jesus gick upp på berget för att be och han bad hela natten till Gud. 13 När det blev dag samlade han sina lärjungar och valde ut bland dem tolv som han kallade apostlar: 14 Simon, som han gav namnet Petrus, och hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippos och Bartolomaios, 15 Matteus och Tomas, Jakob, Alfaios son, och Simon som kallades seloten, 16 Judas, Jakobs son, och Judas Iskariot, han som blev förrädare.

Jesus förkunnar och botar

17 Jesus gick ner med dem och stannade på en slätt. Där fanns många av hans lärjungar och mycket folk från hela Judeen och Jerusalem och från kuststräckan vid Tyros och Sidon. 18 De hade kommit för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar. Även de som plågades av orena andar blev botade. 19 Allt folket försökte röra vid honom eftersom kraft gick ut från honom och botade alla.

JESU SLÄTTPREDIKAN v. 20-49.

20 Jesus lät blicken vila på sina lärjungar och sa: ˮSaliga är ni som är fattiga, Guds rike tillhör er. 21 Saliga är ni som nu hungrar, ni ska bli mättade. Saliga är ni som nu gråter, ni ska få skratta. 22 Saliga är ni när människor hatar er och undviker er och hånar er och smutskastar ert namn – på grund av Människosonen. 23 Gläd er på den dagen och hoppa av fröjd, för er lön är stor i himlen. På samma sätt gjorde nämligen deras fäder med profeterna.

24 Men det blir hemskt för er som är rika, ni har fått er tröst. 25 Det blir hemskt för er som nu är mätta, ni kommer att hungra. Det blir hemskt för er som nu skrattar, ni kommer att sörja och gråta. 26 Det blir hemskt för er när alla människor talar väl om er, för det gjorde också deras fäder med de falska profeterna.

Undervisning om kärlek

27 Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. 28 Välsigna dem som förbannar er, be för dem som behandlar er illa. 29 Om någon slår dig på ena kinden, vänd även fram den andra. Om någon tar ifrån dig manteln, låt honom även ta din långskjorta. 30 Ge åt alla som ber dig, och tar någon vad som tillhör dig, kräv det inte tillbaka. 31 Allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni göra dem. 32 Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det? Även syndare älskar dem som visar dem kärlek. 33 Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det? Även syndare gör så. 34 Och om ni lånar åt dem som ni förväntar ska betala tillbaka, ska ni ha tack för det? Även syndare lånar åt syndare för att få lika mycket tillbaka. 35 Men älska era fiender och gör gott och ge lån utan att hoppas få tillbaka. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den Högstes söner, för han är mild mot de otacksamma och onda. 36 Var barmhärtiga, så som er Fader är barmhärtig.

Flisan och bjälken

37 Döm inte, och ni ska inte bli dömda. Fördöm inte, och ni ska inte bli fördömda. Frikänn, och ni ska bli frikända. 38 Ge, och ni ska få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ges åt er i famnen. För utifrån det mått ni mäter ska det mätas upp åt er.ˮ

39 Han gav dem också en liknelse: ˮKan väl en blind leda en blind? Kommer inte båda att ramla i gropen? 40 En lärjunge är inte förmer än sin lärare. Men varje fullärd man blir som sin lärare. 41 Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? 42 Hur kan du säga till din broder: ʼBroder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga,ʼ när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då ska du se klart till att ta ut flisan ur din broders öga.

Ett träd och dess frukt

43 För inget bra träd bär dålig frukt, inte heller bär ett dåligt träd bra frukt. 44 Ett träd känner man nämligen igen på frukten. Man plockar inte fikon från törnbuskar eller vindruvor från taggiga buskar. 45 En god människa frambringar det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd och en ond människa frambringar det som är ont ur sitt onda förråd. För det som hjärtat är fullt av talar munnen.

De två husgrunderna

46 Varför kallar ni mig ʼHerre, Herre,ʼ när ni inte gör vad jag säger? 47 Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, jag ska visa er vem han är lik. 48 Han liknar en man som byggde ett hus. Han grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden kom vällde vattnet mot huset men kunde inte rubba det, eftersom det var välbyggt. 49 Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Vattnet vällde mot huset som genast rasade. Förödelsen blev stor för det huset.ˮ

Föregående     Nästa

6:1-4. Se kommentarer till Matt 12:1-4.

6:5. Se kommentar till Matt 12:8.

6:9. Ingen lag i GT förbjuder botande på sabbaten. Men enligt rabbinsk tradition var botande ändå förbjudet då såvida livet inte var i omedelbar fara.

6:11Men de fylldes av ursinne, detta eftersom Jesus gjorde dem svarslösa och eftersom han i ord och handling gjorde sig till Herre över sabbaten. Jesu kärleksgärning ökade de religiösa ledarnas hat.

6:12. Jesus hade en bönenatt inför utväljelsen av de tolv apostlarna.

6:13-16. Se kommentar till Matt 10:1-4. Judas, Jakobs son (v. 16), sannolikt densamme som Taddaios (Matt 10:3, dubbla namn var vanligt).

6:17. Jesu slättpredikan har flera likheter med Jesu bergspredikan (Matt 5-7). Det var vanligt då som nu att lärare upprepade sin undervisning vid olika tillfällen med varierat ordval. Tyros och Sidon, hedniska städer, vilket sannolikt betyder att även icke-judar var närvarande.

6:18lyssna på honom botade från sina sjukdomar [och] orena andar. Botandet bekräftade Jesu undervisning om att det kommande Gudsriket redan verkade i och genom Jesus Kristus (jfr Matt 12:28).

6:20-21Saliga, är något betydligt mer och djupare än ”lycklig”. Det betecknar ett andligt och välsignat tillstånd som är oberoende av känslor. fattiga, under gamla förbundets tid kunde fattigdom vara ett tecken på Guds förbannelse (5 Mos 28:47-48). Detta upphävs i Kristus. I Jesu efterföljelse vilar tvärtom en gudomlig välsignelse över dem som vandrar fattigdomens och enkelhetens väg (se t.ex. Matt 6:19-21, 8:20, 19:21, 27, 1 Tim 6:8). De av Jesu lärjungar som är fattiga och som hungrar och som gråter är saliga och har lön att vänta i himlen.  Att vara fattig har också en andlig dimension, jfr Matt 5:3, 6.

6:22-23. Troende har i alla tider blivit trakasserade och förtalade. Det är något som skänker salighet och glädje. Delvis här på jorden, men framför allt i himlen. Se även Jak 1:2 med kommentar.

6:24-25. Jesus ger ett exempel på vilka hans ord avser i liknelsen om den rike mannen och Lasaros, 16:19-31.

6:26. När världens människor uppskattar Jesu lärjungars förkunnelse kan det vara ett tecken på att deras undervisning är falsk eller sekulär. Jesus jämför med de falska profeterna som alltid samlar skaror omkring sig eftersom de förkunnar vad den fallna naturen vill höra. Jfr 2 Tim 4:3, 1 Joh 4:5-6.

6:27-36. Jesu revolutionerande lära går ut på att vi uppmanas bryta hämndens och hatets destruktiva spiral. Detta genom att bemöta våra fienders hat med ödmjukhet, tolerans och godhet (jfr Rom 12:17-19). Eftersom Gud Fader är mild (v. 35) mot de onda (v. 35) genom att han låter sin sol gå upp också över dem (Matt 5:45), så ska även Guds barn visa godhet mot alla, även mot dem som är våra fiender (v. 27). Den kristna moralen har universell kärlek som grund. mantelnlångskjorta (v. 29), kroppens yttre och inre klädesplagg. om ni lånar (v. 34), Guds lag förbjuder ränta på lånat kapital bland trossyskon, 2 Mos 22:25, 3 Mos 25:35-37, 5 Mos 23:20.

6:37-42. Se kommentar till Matt 7:1-5.

6:43-45. Varje människa blottar sin personliga karaktär genom sina ord och sina handlingar.

6:46-49. Se kommentar till Matt 7:24-27.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt