LUKASEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

kapitel 10

Jesus sänder ut de sjuttiotvå

1 Därefter utsåg Herren sjuttiotvå andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv ämnade komma. 2 Han sa till dem: ˮSkörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. 3 Gå! Lyssna, jag sänder er som lamm in bland vargar. 4 Ta inte med någon börs, inte väska, inte sandaler. Och hälsa inte på någon under vägen. 5 När ni kommer in i ett hus, säg först: ʼFrid över detta hus.ʼ 6 Och om där bor en fridens man ska er frid vila över honom. Annars ska den återvända till er. 7 Stanna i det huset och ät och drick vad som bjuds, för arbetaren är värd sin lön. Dra inte från hus till hus. 8 Och när ni kommer till en stad som välkomnar er, ät det som sätts fram åt er. 9 Bota de sjuka i den staden och säg till dem: ʼGuds rike har kommit er nära.ʼ 10 Men när ni kommer till en stad som inte välkomnar er, gå ut på gatorna och säg: 11 ʼÄven dammet från er stad som fastnat på våra fötter stryker vi av – emot er. Men det ska ni veta: Guds rike har kommit nära.ʼ 12 Jag säger er att på den dagen ska det bli lindrigare för Sodom än för den staden.

Jesus fördömer oomvända städer

13 Fördömelse över dig, Korasin! Fördömelse över dig, Betsaida! För om de kraftgärningar som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, skulle de sedan länge ha omvänt sig och suttit i säck och aska. 14 Men för Tyros och Sidon ska det vid domen bli lindrigare än för er. 15 Och du, Kafarnaum, ska du upphöjas till himlen? Du ska störtas ner till helvetet.

16 Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig, och den som förkastar mig förkastar honom som har sänt mig.ˮ

De sjuttiotvå återvänder

17 De sjuttiotvå återvände glada och berättade: ˮHerre, till och med demonerna lyder oss i ditt namn.ˮ 18 Han sa till dem: ˮJag såg Satan slungas ner från himlen som en blixt. 19 Lyssna, jag har gett er auktoritet att trampa på ormar och skorpioner, och auktoritet över all fiendens styrka. Inget alls ska kunna skada er. 20 Men gläds inte över att andarna lyder er, utan gläds över att era namn är upptecknade i himlen.ˮ

Jesus prisar Fadern

21 I samma ögonblick jublade Jesus i den helige Ande och sa: ˮJag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du dolt detta för de lärda och intelligenta och uppenbarat det för små barn. Ja, Fader, det var dig till välbehag. 22 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för.ˮ 23 Och Jesus vände sig avskilt till lärjungarna och sa: ˮSaliga är de ögon som ser det ni ser, 24 för jag säger er: Många profeter och kungar ville se det ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det.ˮ

Den barmhärtige samariern

25 Och det hände att en laglärd stod upp för att pröva Jesus. Han frågade: ˮLärare, vad ska jag göra för att få del av evigt liv?ˮ 26 Jesus sa: ˮVad står skrivet i lagen? Hur läser du?ˮ 27 Han svarade: ˮÄlska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.ˮ 28 Jesus sa: ˮDu svarade rätt. Gör det, så får du leva.ˮ 29 Då ville han rättfärdiga sig själv och frågade Jesus: ˮVem är då min nästa?ˮ 30 Jesus svarade:

ˮEn man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko. Han föll i händerna på förbrytare som slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom nästan död. 31 En präst kom händelsevis ner samma väg och när han såg mannen gick han förbi på andra sidan. 32 Detsamma gjorde en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi på andra sidan. 33 Men en samarier som var på resa kom och fick se honom, och greps av medlidande. 34 Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och tog hand om honom. 35 Nästa dag tog han fram pengar motsvarande två dagslöner och gav åt värden och sa: ʼTa hand om honom, och alla ytterligare utgifter ska jag betala på återvägen.ʼ 36 Vem av dessa tre tycker du var en nästa för honom som överfölls av förbrytare?ˮ 37 Han svarade: ˮDen som visade honom barmhärtighet.ˮ Då sa Jesus: ˮGå du och gör som han.ˮ

Hos Marta och Maria

38 Under deras vandring gick Jesus in i en by. En kvinna vid namn Marta välkomnade honom in till sitt hus. 39 Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. 40 Men Marta blev alldeles virrig av allt som skulle ordnas så hon gick fram och sa: ˮHerre, bryr du dig inte om att min syster lämnat mig ensam att ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa mig.ˮ 41 Herren svarade: ˮMarta, Marta, du gör dig bekymmer och stressar upp dig för så mycket. 42 Men bara en sak är nödvändig. Maria har valt det som är bättre och det ska inte tas ifrån henne.ˮ

Föregående     Nästa

.luk10

”En kvinna vid namn Marta välkomnade honom in till sitt hus.” 

10:1Därefter utsåg Herren sjuttiotvå andra, det är bara i Lukasevangeliet vi kan läsa om detta. Antalet ska möjligen symbolisera att hednafolken nu inkluderas i missionen (i Septuaginta är antalet folk 72 i 1 Mos 10). två och två, så blev också apostlarna utsända (Mark 6:7, jfr Apg 8:14, 15:39-40).

10:1, 17. ”sjuttiotvå.” Andra handskrifter: sjuttio.

10:2Skörden, avser Guds utvalda som finns utspridda bland folken (jfr Matt 13:38-43).

10:3vargar, varje Jesu lärjunge som vittnar om Jesus kommer att möta motstånd och fiendskap (jfr Joh 15:18-20, 17:14).

10:4inte sandaler, se kommentar till Matt 10:10. hälsa inte på någon under vägen, dvs undvika utdragna hälsningsprocedurer. Påbudet betonar att det är bråttom med att få ut evangelium och att inget får fördröja dess spridning (jfr Joh 9:4).

10:6fridens man, någon som inte är en fientlig ”varg” (v. 4) utan öppen och mottaglig för evangeliet.

10:9Guds rike, se kommentarer till 17:20-21, Matt 3:2, Joh 18:36.

10:9. ”har kommit er nära.” Alternativ översättning: är nu hos er.

10:11dammetstryker vi av, se kommentar till 9:5.

10:11. ”har kommit nära.” Alternativ översättning: är nu här.

10:12. Städer och folk som fått höra Guds evangelium har fått del av mer ljus och kunskap än någon människa under det gamla förbundets tid. Därmed blir också domen hårdare för de som i nya förbundets tid förkastar evangeliet (jfr Joh 3:18).

10:13-15. Se kommentar till Matt 11:20-24.

10:18. Versen får en utläggning i Upp 12:9-18 där det bl.a. står att de övervann den nerkastade draken ”på grund av budskapet i deras vittnesbörd” (Upp 12:11), något de sjuttiotvå fick uppleva (v. 17). Möjligen kan Jesus också anspela på Jes 14:12, Hes 28:17, som indirekt kan tolkas som Satans ursprungliga fall.

10:19ormar och skorpioner, demoner. Inget alls ska kunna skada er. Här avses själens beskydd (jfr Matt 10:28, 1 Joh 5:18), dvs Gud som bevarar oss i tron.

10:20upptecknade i himlen, Gud har i himlen en bok där alla rättfärdigas namn i mänsklighetens historia står nedtecknade, 2 Mos 32:32-33, Ps 69:29, 139:16, Dan 12:1, Mal 3:16, Fil 4:3, Hebr 12:23, Upp 3:5, 13:8, 17:8, 20:12, 15, 21:27.

10:21-22. Se kommentarer till Matt 11:25-27.

10:23ser det ni ser, dvs Messias, och Guds rikes krafter verksamma på jorden, och Satans nederlag.

10:25laglärd, detsamma som skriftlärd, se kommentar till Matt 2:4.

10:26lagen, de fem Moseböckerna.

10:27Älskadin nästa som dig själv, se kommentar till Matt 22:35-40.

10:27. 3 Mos 19:18, 5 Mos 6:5.

10:28Gör det, så får du leva. Vilket ingen människa förmår (Gal 3:11-14). Eftersom människan är en syndare är det ingen som fullkomligt förmår älska Gud och sin nästa (Rom 3:10-20). Liv kan vi därför få endast genom tron på Jesus Kristus (Joh 6:40, 47).

10:29Vem är då min nästa? Jesu berättelse (v. 30-35) utgör en exemplifiering av Matt 5:44 (”Älska era fiender …”).

10:30. Det är oklart om detta är en händelse från verkligheten eller om det är en liknelse. En man, underförstått en judisk man. från Jerusalem ner till Jeriko, en sträcka på nästan tre mil med starkt kuperad terräng.

10:31-32präst levit, de undvek den skadade mannen på grund av brist på empati, och kanske av rädsla för att våldsverkarna var kvar i närheten, och möjligen också för att de trodde mannen var död och därför inte ville orena sig (3 Mos 21:1-3). Leviterna var ättlingar till patriarken Levi. Dessa hade Gud utvalt till särskild tjänstgöring, de assisterade prästerna, 4 Mos 3.

10:33samarier, de var ättlingar till de israeliter som blev kvar i Samarien efter den assyriska erövringen omkring år 700 f.Kr. De kom att beblandas med hednafolk, 2 Kung 17:24. Endast de fem Moseböckerna utgjorde för dem helig skrift och platsen för deras gudstjänst var Gerizimberget (Joh 4:20). Judar och samarier kom i allmänhet inte väl överens. Från Samarien skulle folk komma till tro, Apg 8:14.

10:34olja och vin, användes för medicinskt bruk den tiden. Jfr Jes 1:6.

10:36. Vem var en nästa ? Svaret är överraskande samariern, det är alltså den som visar medlidande och kärlek som är vår nästa. Med andra ord ska vi utan undantag älska dem som älskar.

10:37Den som, den laglärde juden förmådde inte att ta ordet ”samariern” i sin mun (se kommentar till v. 33). Gå du och gör som han, dvs var en nästa för människor i nöd. Berättelsen gör klart att inga religiösa inställningar, traditioner eller lagar får stå i vägen för medkänsla och kärleksgärningar.

10:38deras vandring, inkluderar sannolikt de tolv apostlarna. en by, Betania (Joh 12:1-3) som låg cirka tre kilometer öster om Jerusalem. Marta, omnämns även i v. 40-41, Joh 11:1, 5, 19-21, 24, 30, 39, 12:2.

10:39. Rabbiner undervisade inte kvinnor. Men det gjorde Jesus (som även han kallades Rabbi, dvs Lärare, se t.ex. Matt 8:19, Joh 6:25). Se även kommentar till v. 42. Maria, omnämns även i v. 42, Joh 11:1-2, 19-20, 28, 31-33, 45, 12:3.

10:40att ordna med allt, hon var upptagen bl.a. med att tillaga mat åt Jesus och lärjungarna.

10:42bara en sak är nödvändig, dvs att lyssna på Jesu undervisning (v. 39). Jfr Joh 6:27, 35. Maria har valt det som är bättre, Jesu ord måste ha förbluffat folk den tiden och det bröt mot gällande tradition eftersom kvinnor inte fick ta del av religiös undervisning från rabbiner.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt