ANDRA KORINTHIERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

kapitel 13

Avslutande förmaningar

1 Detta blir tredje gången jag kommer till er. På två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. 2 Jag varnade er när jag var hos er vid andra besöket. Och nu i min frånvaro säger jag i förväg till dem som har syndat och alla övriga: jag tänker inte skona er om jag kommer. 3 Detta eftersom ni vill ha bevis på att Kristus talar genom mig. Han är inte svag gentemot er utan visar sin kraft hos er. 4 För han korsfästes i svaghet men lever genom Guds kraft. Och vi är svaga i honom, men vi ska få leva med honom genom Guds kraft som ni ska få del av.

5 Undersök själva om ni lever i tron, pröva er själva. Eller vet ni inte att Jesus Kristus är i er? Om inte, då består ni inte provet. 6 Men jag hoppas att ni ska förstå att vi för vår del består provet. 7 Vi ber till Gud att ni inte ska göra något ont, inte för att vi ska visa oss bestå provet, utan för att ni ska göra det goda. Sedan kan det få se ut som om vi inte bestod provet. 8 Vi förmår nämligen ingenting mot sanningen, endast för sanningen. 9 För vi gläds när vi är svaga och ni är starka. Vi ber även om att ni helt ska mogna. 10 Jag skriver därför detta medan jag är frånvarande, för att jag inte hos er ska behöva vara sträng. Och det i kraft av den fullmakt Herren gav mig för att bygga upp, inte för att riva ner.

Avslutande ord

11 För övrigt, bröder, var glada. Låt er fulländas. Trösta och förmana varandra. Lev i samförstånd och harmoni. Då ska kärlekens och fredens Gud vara med er. 12 Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er.

13 Herren Jesu Kristi nåd och Guds kärlek och den helige Andes gemenskap till er alla.

Föregående     Nästa

13:1tredje gången, se kommentar till 12:14.

13:1. 5 Mos 19:15.

13:3Kristus talar genom mig, eftersom Paulus är en utvald apostel (Apg 9:15).

13:5om ni lever i tron, avser här inte bara den frälsande tron på Jesus Kristus utan även den kristna trons grundläggande doktriner (Fil 1:27, 2 Tim 4:7, Tit 1:4, Judas v. 3). Jesus Kristus är i er, avser den personliga relationen med Kristus (jfr Joh 14:20, 15:4-5, Gal 2:20). Paulus talar därmed i denna vers både om den objektiva och den subjektiva tron.

13:12helig kyss, dåtidens sedvänja vid hälsning (Rom 16:16, 1 Kor 16:20, 1 Thess 5:26, 1 Petr 5:14).

13:13. På ett unikt sätt sammanför Paulus i en välsignelse Fadern och Sonen och den Helige Ande. Det uttrycker att de tre är av samma gudomliga väsen (jfr 3:17). Treenigheten betyder inte att det finns tre gudar. Inte heller ska man förstå Treenigheten som att det bara finns en enda Gud som omväxlande så att säga håller upp tre masker framför sig när han uppenbarar sig. Treenigheten innebär att det finns En Gud, och denne Gud existerar i tre ”personer” – Fadern, Sonen, Anden. Dessa tre ”personer” är åtskilda med olika roller, och samtidigt ett i väsende. Treenigheten är i grunden ett trons mysterium som inte kan förstås.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt