ANDRA KORINTHIERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

kapitel 6

1 Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att inte ta emot Guds nåd förgäves, 2 för han säger: Jag bönhörde dig i rätt tid och hjälpte dig på frälsningens dag. Lyssna, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.

Prövningar i tjänsten

3 Vi vill inte på något sätt väcka anstöt, så att inte tjänsten ska klandras. 4 Utan vi vill visa att vi på allt sätt är Guds tjänare: med stor uthållighet, i nöd, svårigheter, ångest, 5 under misshandel, fångenskap, upplopp, möda, sömnlöshet, svält, 6 i renhet, insikt, tålamod, godhet, i den helige Ande, i äkta kärlek, 7 med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand, 8 under ära och vanära, förtal och lovord, som irrlärare men talar sanning, 9 som okända men ändå välkända, som döende men vi lever, som straffade men inte dödade, 10 som bedrövade men alltid glada, som fattiga men gör många rika, som utblottade men ägande allt.

11 Vi har talat frispråkigt till er, korinthier. Vi har öppnat vårt hjärta. 12 Hos oss har ni utrymme, men i era hjärtan är det trångt. 13 Bemöt oss på samma sätt. Jag talar som till barn. Vidga också ni era hjärtan.

Den levande Gudens tempel

14 Undvik nära och djupa relationer med dem som inte tror. För vad har rättfärdighet med laglöshet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? 15 Hur kan Kristus och Satan harmoniera? Eller vad förenar den som tror med den som inte tror? 16 Hur kan Guds tempel förlikas med avgudarna? För vi är den levande Gudens tempel, som Gud har sagt: Jag ska bo i dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. 17 Därför säger Herren: Gå ifrån dem och skilj er ifrån dem och vidrör inget orent. Då ska jag välkomna er, 18 och jag ska vara er Fader, och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den Allsmäktige.

Föregående     Nästa

6:1inte ta emot Guds nåd förgäves, genom att t.ex. börja tro på ”ett främmande evangelium” (11:3-4) eller alliera sig med Satan (6:14-18) eller leva i orenhet utan helgelse (7:1).

6:1. ”Guds medarbetare.” Alternativ översättning: era medarbetare.

6:2. Jes 49:8.

6:3-10. Paulus beskriver i dessa verser vad som ofta utmärker en sann apostel. Falska apostlar däremot lever ofta i yttre framgång och välmåga och är omtyckta av många. gör många rika (v. 10), i andlig betydelse (Luk 12:15, 21, 1 Kor 1:5-6, Ef 1:7, 2:7,  Kol 2:3).

6:14dem som inte tror, syftar här möjligen i första hand på de falska apostlarna som verkade i församlingen men som i själva verket inte ens var troende utan allierade med Satan (11:13-15). Versen kan också ses som ett allmänt påbud om att inte ha sådant umgänge med otroende att de får ett negativt inflytande över vår tro och moral. Orden ska inte tolkas i absolut mening, jfr 1 Kor 5:9-10. Se även Ef 5:5-7.

6:15Satan, i grundtexten står Beliar vars ursprungliga betydelse är värdelöshet/ondska/laglöshet, men ordet kom inom senjudendomen att bli ett personnamn för djävulen.

6:15. ”Satan.” Alternativ översättning: Beliar.

6:16vi är den levande Gudens tempel, det nya förbundets folk utgör tillsammans Guds tempel (jfr 1 Petr 2:5).

6:16. 3 Mos 26:12, Hes 37:27.

6:17. Jes 52:11. Hes 20:34.

6:18den Allsmäktige, uttrycket förekommer i NT även i Upp 1:8, 4:8, 11:17, 15:3, 16:7, 14, 19:6, 15, 21:22.

6:18. 2 Sam 7:14, Jes 43:6, Jer 31:9.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt