FÖRSTA PETRUSBREVET

Introduktion

2   3   4   5

kapitel 1

Hälsning

1 Från Petrus, Jesu Kristi apostel. Till de utvalda som lever likt främlingar utspridda i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien. 2 Ni är av Gud Fadern förutbestämda genom Andens helgelse till att lyda och bli bestänkta med Jesu Kristi blod. Nåd och fred till er i överflöd.

Ett levande hopp

3 Lov och pris till vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, 4 till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 I Guds kraft är ni beskyddade genom tron till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. 6 Ni gläds över detta, även om ni nu en kort tid måste bedrövas av olika frestelser. 7 Detta för att prövningen av er tro – som är långt dyrbarare än förgängligt guld fast det ʼprövasʼ i eld – ska visa sig bli till lov, härlighet och pris när Jesus Kristus uppenbaras. 8 Honom älskar ni utan att ha sett honom. Ni ser honom ännu inte men tror på honom och jublar med en obeskrivlig och överjordisk glädje, 9 mottagande målet för er tro – era själars frälsning.

10 Om denna frälsning sökte och forskade de profeter efter som profeterade om den nåd som ni skulle få. 11 De försökte utröna vilken person eller vilken tid Kristi Ande i dem åsyftade när han förutsa Kristi lidanden och de härligheter som skulle följa. 12 Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu meddelats er av dem som förkunnade evangeliet för er genom den helige Ande sänd från himlen. Änglar längtar att få blicka in i detta.

Ni ska vara heliga

13 Gör er därför mentalt redo för uppbrott och var sansade. Sätt allt ert hopp till den nåd som ska tilldelas er när Jesus Kristus uppenbaras. 14 Som lydnadens barn ska ni inte låta er formas av begären som ni följde då ni var okunniga. 15 Var istället heliga i allt ni gör, liksom han som kallat er är helig. 16 För det står skrivet: Var heliga, för jag är helig.

17 Om ni anropar honom som Fader, som opartiskt dömer var och en efter hans livs gärning, lev då i gudsfruktan under er tid som främlingar här. 18 Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det tomma liv ni ärvde från era fäder. 19 Det var istället med Kristi dyrbara blod, som av ett lamm utan fel eller fläck. 20 Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. 21 Genom honom tror ni på Gud, som reste Kristus upp från de döda och gav honom härlighet. Detta för att er tro och ert hopp ska vara i Gud.

22 Ni har i lydnad för sanningen renat era själar till uppriktig och ömsesidig kärlek. Så älska varandra innerligt av rent hjärta. 23 Ni är födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan en oförgänglig, genom Guds levande och förblivande ord, 24 för: Alla människor är som gräs, och all deras härlighet som blomman i gräset. Gräset torkar och blomman vissnar, 25 men Herrens ord består för evigt.

Och detta ord har förkunnats för er.

Föregående     Nästa

Författare: Aposteln Petrus. Brevets datering: Sannolikt början på 60-talet e.Kr. och möjligen från Rom (se kommentar till 5:13). Introduktion.

1:1Petrus, en av de tolv utvalda apostlarna (Joh 1:41-42). Tillsammans med Jakob och Johannes kom Petrus att stå Jesus särskilt nära (Matt 17:1, 26:37, Mark 5:37). Namnets arameiska motsvarighet är Kefas och hans ursprungliga namn var Simon (Joh 1:42). Han var fiskare (Luk 5:1-11). Se även Matt 16:18-19, 26:75 med kommentarer. de utvalda, se kommentar till Ef 1:4. likt främlingar, se 2:11 med kommentar. Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien, dessa platser var romerska provinser och låg i nutida Turkiet.

1:2bestänkta med Jesu Kristi blod, anspelar på 2 Mos 24:6-8. Se även kommentar till Hebr 12:24. Nåd och fred, se kommentar till Rom 1:7.

1:3fött oss på nytt (även v. 23), ett bildspråk som betyder att de troende genom Anden har fått ett nytt liv, jfr Joh 3:1-8.

1:4ett arv, anspelar på det utlovade landet till Israels folk (5 Mos 3:28, 12:9, 25:19, 26:1, Jos 11:23, Ps 105:11). I NT handlar detta arv om himlen där kristna är medborgare (Fil 3:20).

1:5den frälsning som finns beredd att uppenbaras, om frälsning se kommentarer till Rom 5:10, Ef 2:8.

1:6frestelser, yttre prövningar och inre frestelser hör till det normala i en kristens liv (v. 14, 2:11, 19, 4:12-19, 5:9-10).

1:9mottagande målet för er tro – era själars frälsning, de troendes intima relation med Kristus (v. 8) kan ses som en bekräftelse på att frälsningens fullbordan är så viss och säker att de troende redan här på jorden kan sägas ha slutmålet i sin hand.

1:11Kristi Ande i dem, Anden verkade i och genom profeterna så att de skrev det som Gud ville förmedla (jfr 2 Tim 3:16 med kommentar). förutsa Kristi lidanden, se t.ex. Jes 52:13-53:12, Ps 22. de härligheter, Kristi uppståndelse, hans himmelsfärd, hans sittande på Faderns högra sida, hans återkomst.

1:11. ”vilken person.” Alternativ översättning: omständigheter.

1:12Änglar längtar att få blicka in i detta. Guds änglar är inte själva involverade i försoningsprocessen. Och de har ingen personlig erfarenhet av vare sig synd eller frälsning. Det är därför de har denna nyfikna längtan.

1:13. den nåd som ska tilldelas er, den troende är redan frälst av nåd (Ef 2:8), och det är en nåd som fullbordas vid Kristi ankomst då vi får del av det himmelska arvet, v. 4-5.

1:15Var istället heliga, genom att ta avstånd från allt som är orent och ont och ställa sig helt till Guds vilja och förfogande. Jfr 2 Kor 7:1, 1 Joh 3:3, Upp 22:11. Se även kommentar till 1 Thess 5:23.

1:16. 3 Mos 11:44.

1:17som opartiskt dömer gudsfruktan, gudsfruktan handlar här främst om respekt och vördnad inför en helig Gud som ska döma alla människor. Motsatsen är lättsinne och likgiltighet inför Gud och den kommande domen. Jfr Jesu ord i Matt 10:28.

1:18ni friköptes, av Gud, ”betalningen” var Kristi blod (v. 19), och Gud kan samtidigt sägas ha mottagit ”betalningen” eftersom hans vrede blev avvänd i och genom Kristi offer. Ordet ”friköptes” är ett bildligt uttryck som anknyter till försoningens verklighet, jfr 2 Kor 5:18-19. Se även kommentar till Matt 20:28.

1:19Kristi dyrbara blod, syftar på Jesu försoningsoffer på korset, jfr Rom 3:25 med kommentar. ett lamm utan fel eller fläck, anspelar på 2 Mos 12, Jes 53:7. Se även Joh 1:29, 1 Kor 5:7, Upp 5:6-13.

1:20Han var utsedd redan före världens skapelse, jfr Upp 13:8. dessa sista tider, se kommentar till Apg 2:17.

1:24-25. Jes 40:6.

1:24. ”Alla människor … deras.” Alternativ översättning: Allt kött … dess.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt